Přijímací řízení 2017/2018

Požadavky na domácí práce k prvnímu kolu přijímací zkoušky pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Režie a scenáristika, Kamera, Střihová skladba, Zvuková skladba) a 8204R024 obor Produkce, forma studia prezenční, pro akademický rok 2017/2018.

Více informací k přijímacím zkouškám na FMK UTB zde.

Směrnice k přijímacímu řízení na FMK UTB.

Obor Audiovizuální tvorba/specializace Režie a scenáristika

Přijímací řízení 2017/2018: Zadání domácího úkolu pro 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče do specializace Režie a scenáristika:

a) Nastudujte odborný text z přiloženého odkazu: Rozbor filmu (autor: Radomír D. Kokeš) - blok 1, kapitoly 1 až 4, strany 15. - 55. - blok 3, kapitola 1, strany 104. - 111. - odkaz: http://uloz.to/xRtQdDQS/rozbor-filmu-kokes-pdf (heslo: FMK)

b) Napište filmovou povídku na téma "Příběh opuštěného domu" (max. 3 normostrany + 1 fotografie autorská či archivní, demonstrující atmosféru povídky).

(konec zadání domácího úkolu)

1. Audiovizuální dílo (dále jen film) libovolného žánru, na němž se uchazeč podílel jako režisér či scenárista. Musí být dodáno v datovém formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4. Maximální délka filmu je 10 minut. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor je řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 6).
a) Součástí tohoto úkolu je i technický scénář daného audiovizuálního díla.
b) V případě, že se jedná o uchazeče, který preferuje zaměření scenáristika, předloží uchazeč filmovou povídku či literární scénář k hranému třicetiminutovému filmu.

2. Písemná autorská explikace odevzdaného audiovizuálního díla (viz bod 1) – uchazeč nejprve hodnotí dílo komplexně, a pak především po stránce scenáristické a režijní (jak se jeví v dramatické výstavbě, stavbě jednotlivých obrazů a sekvencí, žánru, výtvarném a kameramanském ztvárnění, zvukové dramaturgii, atd.). Povinná písemná práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních, v rozsahu minimálně 3 normostran a musí být označena
jménem a adresou uchazeče.

3. Filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty. Musí být dodáno v datovém formátu HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor je řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 6).

4. Fotoscénář na téma "Rukavice" – jedná se o kolekci 25 fotografií, jejichž prostřednictvím uchazeč odvypráví jednoduchý příběh na zadané téma. Jednotlivé fotografie zastupují záběry němého filmu. Fotoscénář musí být srozumitelný bez průvodního textu. Každá fotografie zachycuje typickou fázi předpokládaného záběru filmu. Fotografie jsou autorskou prací uchazeče. Fotografické práce musí být vyhotovené ve formátu 13x18 cm (s kratší stranou 13 cm, volné fotografie – ne album) a musí být komponované na šířku, aby zachovaly filmový poměr stran 3:4 (9:16). Na rubu musí být označeny pořadovým číslem, názvem fotoscénáře a jménem autora.

5. Esej na téma "Proč chci být režisérem" o rozsahu 3 normostran.

6. Veškeré úkoly (1+2+3+4+5) je potřeba navíc odevzdat na datovém disku DVD (všechny řádně popsané práce na jednom disku). V názvu každého souboru bude uvedeno: JMÉNO AUTORA_NÁZEV PRÁCE (odděleno podtržítkem).
- Audiovizuální autoportrét + Audiovizuální dílo: datový formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4. Textové soubory (esej, scénáře, explikace): formát PDF.
- Fotoscénář: formát JPEG, řádně očíslovaný (01, 02,…10, 11…).
- Životopis s fotografií: formát PDF (fotografie není samostatně přiložena, ale vložena v životopisu).

Obor Audiovizuální tvorba/specializace Kamera

1. Fotoscénář - postup práce: jedná se o kolekci 10 kusů očíslovaných, autorem podepsaných fotografií, černobílých nebo barevných, komponovaných na šířku, o rozměrech 13x18 cm, jejichž obsah znázorňuje postup práce na libovolné téma. Každý snímek představuje jeden filmový záběr, kolekce musí vyvolávat dojem filmové řeči a je tedy vhodné velikosti záběrů střídat. Po sestavení těchto fotografií musí vzniknout smysluplný a srozumitelný děj. Jednotlivé snímky je možno opatřit stručným komentářem. Číslováním je fotografie opatřena v levém horním rohu na zadní straně, jméno autora v pravém dolním rohu na zadní straně. Komentář je umístěn v levém dolním rohu na zadní straně.

2. Audiovizuální dílo libovolného žánru, na němž se uchazeč podílel jako kameraman. Maximální délka filmu je 10 minut. Musí být dodáno v datovém formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor je řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 5).

3. Výtvarnou kolekci reprezentující výtvarné vidění autora obsahující 10 černobílých nebo barevných, správně adjustovaných fotografií na volné téma o rozměrech min. 13x18 cm, podepsaných autorem v pravém dolním rohu na zadní straně fotografií/adjustáže. Rozhodujícím kritériem je umělecká úroveň a filmové vidění. Snímky nemusí mít jednotné téma a mohou být opatřeny stručným komentářem.

4. Filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty. Musí být dodáno v datovém formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor je řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 5).

5. Veškeré úkoly (1+2+3+4) je potřeba navíc odevzdat na datovém DVD (všechny řádně popsané práce na jednom disku). V názvu každého souboru bude uvedeno: JMÉNO AUTORA_NÁZEV PRÁCE (odděleno podtržítkem).

- Audiovizuální autoportrét: datový formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4.
- Fotoscénář a volná tvorba: Formát JPEG, řádně očíslovaný (01,02,…,10,11…).
- Životopis s fotografií: formát PDF (fotografie není samostatně přiložena, ale vložena v životopisu).

Obor Audiovizuální tvorba/specializace Střihová skladba

1. Audiovizuální dílo dramatického či dokumentárního žánru, na jehož vzniku se uchazeč podílel jako autor nebo střihač. Musí být dodáno v datovém formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor je řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 5).

2. Písemná autorská explikace odevzdaného audiovizuálního díla (viz bod 1) – uchazeč nejprve hodnotí dílo komplexně, a pak především po stránce střihové skladby (jak se jeví v dramatické výstavbě, stavbě jednotlivých obrazů a sekvencí, žánru, výtvarném a kameramanském ztvárnění, zvukové dramaturgii, atd.). Povinná písemná práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních, v rozsahu minimálně 3 normostran a musí být označena jménem a adresou uchazeče.

3. Filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty. Musí být dodáno v datovém formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor je řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 5).

4. Fotoscénář na téma „Konflikt dvou postav“ – vyžaduje se kolekce minimálně 10, maximálně 20 fotografií, jejichž obsah znázorňuje průběh konfliktu dvou postav. Fotoscénářem má uchazeč prokázat schopnost obrazem odvyprávět jednoduchý příběh. Jednotlivé fotografie zastupují záběry němého filmu. Každá fotografie zachycuje typickou fázi předpokládaného záběru filmu. Fotoscénář musí být srozumitelný bez průvodního textu. Vyžaduje se, aby fotografie uchazeč fotografoval sám. Fotografické práce musí být vyhotoveny ve formátu 13x18 cm (s kratší stranou 13 cm, volné fotografie – ne album) a musí být komponované na šířku, aby zachovaly filmový poměr stran 3:4 (9:16). Na rubu musí být označeny pořadovým číslem, názvem fotoscénáře a jménem autora.

5. Veškeré úkoly (1+2+3+4) je potřeba navíc odevzdat na datovém disku DVD (všechny řádně popsané práce na jednom disku). V názvu každého souboru bude uvedeno: JMÉNO AUTORA_NÁZEV PRÁCE (odděleno podtržítkem).

- Audiovizuální autoportrét: datový formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4.
- Textové soubory (explikace): formát PDF.
- Fotoscénář: formát JPEG, řádně očíslovaný (01,02, …, 10, 11…).
- Životopis s fotografií: formát PDF (fotografie není samostatně přiložená, ale vložená v životopisu).

Obor Audiovizuální tvorba/specializace Zvuková skladba

1. Pomocí složek zvukové dramaturgie vytvořte zvukovou kompozici - příběh libovolného žánru. Doporučujeme především využívat prostředků ruchové složky a nechápat tento úkol jen jako rozhlasovou hru. Minimální délka 6 minut. Formát Audio CD (spustitelné ve stolním CD přehrávači). Jiné formáty nebudou akceptovány!

2. Dramaturgická explikace k předloženému auditivnímu dílu. Povinná písemná práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních a musí být označena jménem a adresou uchazeče.

3. Filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty. Musí být dodáno v datovém formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor je řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 4).

4. Veškeré úkoly (1+2+3) je uchazeč povinen navíc odevzdat na datovém disku DVD (všechny řádně popsané práce na jednom disku). V názvu každého souboru bude uvedeno: JMÉNO AUTORA_NÁZEV PRÁCE (odděleno podtržítkem).

- Úkol č. 1: formát MP3/WAV.
- Audiovizuální autoportrét: datový formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4.
- Textové soubory (explikace): formát PDF.
- Životopis s fotografií: formát PDF (fotografie není samostatně přiložena, ale vložena v životopisu).

Obor Produkce

1. Motivační dopis se zdůvodněním, proč se uchazeč zajímá o studium oboru produkce. V práci zmíní své osobní cíle v oblasti audiovizuální tvorby. Součástí motivačního dopisu může být zpracování osobní zkušenosti v oboru produkce audiovizuálního díla nebo oborech příbuzných. Forma, rozsah i charakter nosiče motivačního dopisu je přenechán volbě uchazeče. Práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních a musí být označena jménem a
adresou uchazeče.

2. Audiovizuální filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty (datový formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor je řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 4).

3. Rozbor filmu: Ztraceni v Mnichově (režie: Petr Zelenka) z hlediska produkce – maximálně tři normostrany. Povinná písemná práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních a musí být označena jménem a adresou uchazeče.

4. Veškeré úkoly (1+2+3) je potřeba navíc odevzdat na datovém disku DVD (všechny řádně popsané práce na jednom disku). V názvu každého souboru bude uvedeno: JMÉNO AUTORA_NÁZEV PRÁCE (odděleno podtržítkem).

- Audiovizuální autoportrét: datový formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4.
- Textové soubory (motivační dopis, rozbor audiovizuálního díla): formát PDF.
- Životopis s fotografií: formát PDF (fotografie není samostatně přiložena, ale vložena v životopisu).

Obor Audiovizuální tvorba/specializace Vizuální efekty

 1. Série 5 dvojic autorských digitálních fotografií (téma krajina, město) ve formátu 16:9. První z dvojice bude vždy fotografie originální označená jako „A“, druhá z dvojice označená jako „B“ bude stejná fotografie pouze se změněnou atmosférou, náladou, emotivním působením (barevná, jasová, gamma korekce, výměna oblohy atp...). Tato upravená fotografie by měla být nejen technicky dobře zpracovaná, ale musí i přes danou úpravu a případnou žánrovou stylizaci působit na diváka věrohodně. Fotografie musí být řádně popsány a v odpovídajícím adresáři přiloženy na datovém DVD (bod 5).

 2. Výběr dvou filmových děl, jejichž realizace byla podmíněna použitím filmových triků. První z filmů by měl být podle názoru uchazeče příkladem působivého spojení kvalitní trikové práce s ostatními tvůrčími složkami díla, druhý z filmů pak jeho pravým opakem, tj. příkladem záporným. V obou případech uchazeč písemně zdůvodní svůj výběr a zdůrazní klady/zápory trikového zpracování. Text v minimálním rozsahu 1 normostrany ve formátu .pdf musí být přiložen na datovém DVD (bod 5).

 3. Krátká videosekvence s využitím efektu „stoptrik“ (např. ve stylu G. Mélièse nebo v současnosti ve stylu videí Zacha Kinga). Tato sekvence musí být dodána v datovém formátu HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4, MOV. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor musí být řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 5).

 4. Ukázka vlastní tvorby uchazeče v oblasti vizuálních efektů – „osobní showreel“. Technologie libovolná (2D, 3D, MattePaint, klíčování, animace...) podle tvůrčího zaměření uchazeče. Tato ukázka musí obsahovat graficky (případně animačně) řešený úvodní titulek se jménem posluchače a rokem realizace. Maximální délka 3 minuty. Ukázka musí být dodána v datovém formátu HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4, MOV. Jiné formáty nebudou akceptovány. Soubor musí být řádně popsán a přiložen na datovém DVD (bod 5).

 5. Veškeré úkoly (1+2+3+4) je potřeba odevzdat v samostatných adresářích na jednom datovém disku DVD. V názvu každého souboru bude uvedeno: JMÉNO AUTORA_NÁZEV PRÁCE (odděleno podtržítkem).
  - Fotografie: formát .jpg (1920 x 1080px, sRGB)
  - Textový soubor („kladný a záporný p
  říklad trikového filmu“): formát .PDF

  - Videosoubory („stoptrik“ + „showreel“): datový formát HD/SD – možnost volby kontejneru MPEG2, AVI, MP4, MOV. Jiné formáty nebudou akceptovány.

  - Životopis s fotografií: formát .PDF (fotografie není samostatně přiložena, ale vložena v životopisu).