Bakalářské studijní programy

Standardní délka bakalářského studia jsou 3 roky. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získá absolvent bakalářského studijního programu titul bakalář - Bc.

Absolventi všech stupňů vysokoškolského vzdělání obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské komise k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘEHLED bakalářských studijních oborů a specializací nabízených pro studium v akademickém roce 2018/2019

Studijní program: Chemie a technologie materiálů
Studijní obory Studijní plány 2017/2018 Studijní plány 2016/2017 Forma studia Jazyk studia
Materiálové inženýrství zde zde
ps čeština

Inženýrství ochrany životního prostředí

Inženýrství ochrany životního prostředí

zde

zde

zde

zde

ps

ks

čeština

čeština

Polymerní materiály a technologie

Polymerní materiály a technologie

zde

zde

zde

zde

ps

ks

čeština

čeština

Studijní program: Chemie a technologie potravin
Studijní obory Studijní plány 2017/2018 Studijní plány 2016/2017 Forma studia Jazyk studia
Chemie a technologie potravin zde

zde

ps

čeština

Chemie a technologie potravin zde zde ks čeština
Chemie a technologie potravin, specializace: Technologie mléka a mléčných výrobků zde zde
ks (Z,K) čeština 

Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

zde

zde

zde

zde

ps

ks

čeština

čeština

Technologie a řízení v gastronomii
Technologie a řízení v gastronomii
zde
zde
zde
zde
ps
ks
čeština čeština
Studijní program: Procesní inženýrství
Studijní obor Studijní plány 2017/2018 Studijní plány 2016/2017 Forma studia Jazyk studia
Technologická zařízení
Technologická zařízení

zde
zde

zde
zde
ps
ks
čeština
čeština

Modulární výuka UTB

Ekvivalenty předmětů pro akademický rok 2017/2018- pro Bc.

Ekvivalenty předmětů pro akademický rok 2016/2017- pro Bc.

Navazující magisterské studijní programy

______________________________

Vysvětlivky :

ps - prezenční studium

ks - kombinované studium

Z - místo studia Zlín

K - místo studia Kroměříž

*  pouze na dostudování