Doktorské studium

Přihlášky do doktorského studia na Fakultě technologické UTB ve Zlíně je možné podávat v elektronické podobě na adrese www.eprihlaska.utb.cz v těchto oborech:

  • Technologie makromolekulárních látek
  • Technologie potravin
  • Nástroje a procesy

Termíny pro podávání přihlášek pro akademický rok 2018/2019:

  • I.kolo

Termín odevzdání přihlášky

Přijímací řízení

31. 5. 2018

25. 6. 2018 – 4. 7. 2018

  • II.kolo

Termín odevzdání přihlášky

Přijímací řízení

8. 8. 2018

27. 8. 2018 – 7. 9. 2018

  • III.kolo

Termín odevzdání přihlášky

Přijímací řízení

12. 10. 2018

24. 10. 2018 – 27. 10. 2018


Témata dizertačních prací

Přijímací řízení se pro akademický rok 2018/2019 řídí Směrnicí děkana č. 5/2017 a č. 6/2017.

Informace o poplatcích za přijímací řízení.


Doktorské studijní programy

Jak se přihlásím?

Standardní délka doktorského studia jsou 4 roky. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce získá absolvent doktorského studijního programu titul doktor - Ph.D.

Absolventi všech stupňů vysokoškolského vzdělání obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské komise k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.

PŘEHLED doktorských studijních oborů nabízených pro studium v akademickém roce 2018/2019

Studijní program: Chemie a technologie materiálů

Studijní obory

Forma studia

Jazyk studia

Technologie makromolekulárních látek
Technologie makromolekulárních látek

ps

ks

čeština

čeština

Studijní program: Chemistry and Materials Technology

Studijní obory

Forma studia

Jazyk studia

Technology of Macromolecular Compounds
Technology of Macromolecular Compounds

ps

ks

angličtina

angličtina

Studijní program: Chemie a technologie potravin

Studijní obor

Forma studia

Jazyk studia

Technologie potravin
Technologie potravin

ps

ks

čeština

čeština

Studijní program: Chemistry and Food Technology

Studijní obor

Forma studia

Jazyk studia

Food Technology
Food Technology

ps

ks

angličtina

angličtina

Studijní program: Procesní inženýrství

Studijní obor

Forma studia

Jazyk studia

Nástroje a procesy
Nástroje a procesy

ps

ks

čeština

čeština

Studijní program: Process Engineering

Studijní obor

Forma studia

Jazyk studia

Tools and Processes
Tools and Processes

ps

ks

angličtina

angličtina

______________________________

Vysvětlivky :

ps – prezenční forma studia

ks – kombinovaná forma studia