POSTUP PRO PODÁVÁNÍ E-PŘIHLÁŠKY A JEJÍ ZAŘAZENÍ DO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení již bylo ukončeno.

Směrnice děkana SD/04/2017: Pravidla a podmínky veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce.

Seznam nabízených studijních oborů je uveden ve směrnici děkana SD/04/2017 a v e-přihlášce.

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

1. UCHAZEČ SI POŘÍDÍ E-PŘIHLÁŠKU (e-přihláška) od 14. 6. do 21. 9. 2018
- postup při pořizování e-přihlášky nalezne uchazeč zde,
- vzhledem ke skutečnosti, že se přijímací zkoušky nekonají (viz níže), není nutné pořizovat více než jednu přihlášku ke studiu.

2. PO POŘÍZENÍ E-PŘIHLÁŠKY ji musí uchazeč vytisknout a s požadovanými přílohami doručit na adresu: Fakulta technologická, Studijní oddělení, Vavrečkova 275, 760 01  Zlín nejpozději do 21. 9. 2018 (v případě zaslání poštou je rozhodující datum podání). Osobně lze přihlášku předat na Studijním oddělení fakulty každé úterý a pátek 8 – 11 h, 13 – 15 h, v období letních prázdnin ve středu 8 - 11 h, 13 - 15 h (budova U15, kancelář č. 005, suterén).

3. POŽADOVANÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:
- doklad o zaplacení administrativního poplatku
(kopie dokladu o provedení bankovní transakce),
- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (maturitní vysvědčení musí být ověřeno na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole). Uchazeči, kteří budou maturovat v září 2018, sdělí tuto skutečnost písemně společně se zasláním přihlášky ke studiu.

Další požadované přílohy se týkají pouze některých uchazečů:
- pouze pro uchazeče se specifickými potřebami: lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2017 – viz odkaz výše), informace ke vhodnosti studia pro uchazeče se specifickými studijními potřebami naleznete zde,
- pouze pro zahraniční uchazeče (s výjimkou občanů Slovenské republiky): osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2017 – viz odkaz výše),
- pouze pro uchazeče ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských škol): nostrifikované a úředně ověřené a do českého nebo anglického jazyka přeložené doklady o ukončeném středoškolském vzdělání (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2017 – viz odkaz výše).

4. ÚHRADA ADMINISTRATIVNÍHO POPLATKU (320,- Kč):
- údaje pro platbu nalezne uchazeč zde,
- pokud potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce nenalezne uchazeč do 10 dnů od provedení platby, musí kontaktovat adresu studium@ft_utb_cz,
- administrativní poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Uchazeč si musí v režimu pořizování elektronické přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku a následné  označení přihlášky jako "přijatá". Označenou přihlášku jako "přijatá" již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. V případě jakýchkoliv nejasností musí uchazeč kontaktovat adresu studium@ft_utb_cz

O PŘIJETÍ UCHAZEČŮ ROZHODNE DĚKAN na základě doporučení přijímací komise. Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou postupně přijímáni (dle data doručení vytištěné přihlášky na fakultu) do naplnění kapacity příslušného oboru (všechny obory nabízené v e-přihlášce mají volnou kapacitu).

Zasedání přijímací komise budou probíhat průběžně po celou dobu přijímacího řízení.

ZÁPISY KE STUDIU se budou konat v termínu 11. 9. – 12. 9. 2018.

S případnými dotazy se obracejte na e-mail: studium@ft_utb_cz, popř. tel.: 576031319.