Jak chci studovat?

Na Fakultě technologické UTB ve Zlíně lze studovat v prezenční nebo kombinované formě studia.

Prezenční studium (dříve používaný název denní) - převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací a dalších forem, během nichž je student v přímém kontaktu s učitelem a své poznatky získává přímo. Účast je kontrolována.

Kombinované studium (dříve používaný název dálkové) - kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia, které je koordinováno vzdělávací institucí. Výuka probíhá zpravidla 1 x za 14 dnů v pátek celý den a v sobotu celý den.

Informace o nabízených studijních oborech naleznete zde: CO CHCI STUDOVAT