Bakalářské a diplomové práce, státní závěrečné zkoušky

Návrhy témat BP/DP pro akademický rok 2017/2018:

Studijní program: Chemie a technologie materiálů - Studijní obor: Materiálové inženýrství : Temata2017_18.pdf

Harmonogram ke státním závěrečným zkouškám 2016/2017:

v bakalářském studiu

Studijní program: Chemie a technologie materiálů - Studijní obor: Materiálové inženýrství : HarmonogramSZZ_2.pdf

v magisterském studiu

Studijní program: Chemie a technologie materiálů - Studijní obor: Materiálové inženýrství : HarmonogramSZZ_1.pdf

Otázky předmětů ke státním závěrečným zkouškám 2016/2017:

v bakalářském studiu

Studijní program: Chemie a technologie materiálů - Studijní obor: Materiálové inženýrství : OtazkyBc_2017.pdf

v magisterském studiu

Studijní program: Chemie a technologie materiálů - Studijní obor: Materiálové inženýrství : OtazkyMgr_2017.pdf

Komise ke státním závěrečným zkouškám 2016/2017:

v bakalářském studiu

Studijní program: Chemie a technologie materiálů - Studijní obor: Materiálové inženýrství : KomiseBc_2017.pdf

v magisterském studiu

Studijní program: Chemie a technologie materiálů - Studijní obor: Materiálové inženýrství : KomiseMgr_2017.pdf

Otázky předmětů ke státním závěrečným zkouškám 2015/2016:

v bakalářském studiu

Studijní program: Chemie a technologie materiálů - Studijní obor: Materiálové inženýrství : Otazky_SZZ_Bc_CHTM_MI_2015.pdf

v magisterském studiu

Studijní program: Chemie a technologie materiálů - Studijní obor: Materiálové inženýrství : Otazky_SZZ_Mgr_CHTM_MI_2015.pdf

Návrhy témat diplomových prací pro rok 2014/2015:

Studium zvukoizolačních vlastností pórovitých materiálů – experimentální práce

Vedoucí: doc. Ing. M. Vašina, Ph.D.

Anotace: Hluk patří k negativním jevům našeho životního prostředí. Hluk lze tlumit vhodnými materiály, ve kterých dochází k přeměně akustické energie v teplo. Právě pórovité materiály patří k vhodným materiálům z hlediska pohlcování zvuku. Předmětem této práce bude studium zvukové pohltivosti vybraných porézních materiálů a posouzení faktorů, které mají vliv na pohlcování zvuku.

Studium kvality osvětlení vnitřních prostorů – experimentální práce

Vedoucí: doc. Ing. M. Vašina, Ph.D.

Anotace: Kvalita osvětlení je důležitá pro psychiku člověka, z hlediska bezpečnosti práce apod. V současné době je ale velmi zanedbávána. Předmětem této práce je posouzení kvality osvětlení v různých vnitřních prostorech. Dále jde o návrh nových osvětlovacích soustav s využitím českého simulačního programu od fy Astra za účelem dosažení kvality osvětlení dle norem ČSN pro dané zrakové úkoly.

Použití tenzidů pro zlepšení vlastností roztoků určených k nanášení tenkých vrstev – experimentální práce

Vedoucí: Ing. P. Smolka, Ph.D.

Anotace: Studium problematiky vlivu tenzidů na stabilitu roztoků používaných k vytváření tenkých vrstev na polymerech. Kromě stability bude zkoumán vliv tenzidu na pěnivost roztoků.

Mechanické  vlastnosti biopolymerů – experimentální práce

Vedoucí: RNDr. M. Sližová, CSc.

Anotace: Náplní práce je měření dynamických mechanických vlastností materiálu na bázi HA.

Studium historických materiálů na bázi izotaktického polypropylenu – experimentální práce

Vedoucí: RNDr. M. Sližová, CSc.

Anotace:Práce je zaměřena na zkoumání  struktury, termických a mechanických vlastností  25 let starých vzorků PP připravených metodou vstřikování  a s různou teplotní historií.

Mechanické vlastnosti sýrů eidamského typu – experimentální práce

Vedoucí: RNDr. M. Sližová, CSc.

Anotace: Práce je zaměřena na studium vlivu zrání na mechanické vlastnosti  a texturu eidamu, připraveného za různých podmínek.

Měření difúzních koeficientů biopolymerů metodami optické a
fluorescenční mikroskopie

Vedoucí: RNDr. M. Ingr, Ph.D.

Anotace: Cílem práce je zavedení metodiky umožňující sledovat kinetiku různých makromolekulárních procesů pomocí fluorescenčního mikroskopu Olympus IX73. Pozorován bude zejména Brownův pohyb makromolekul za účelem stanovení jejich difúzních koeficientů. Dále bude pozorována kinetika různých enzymatických reakcí s fluorescenční odezvou. Studovanými makromolekulami budou polysacharidy, zejména dextrany, nukleové kyseliny a proteiny, které budou pozorovány metodami mikroskopie v temném poli (ultramikroskopie) a fázovém kontrastu a metodami fluorescenční mikroskopie.

Návrh optimální sendvičové vrstvy kompozitních materiálů z hlediska akusticko-izolačních vlastností - experimentální práce

Vedoucí: Ing. D. Fojtů, Ph.D.

1.Rešerše na téma: akustika, akustické vlastnosti polymerů, charakteristika vybraných materiálů (výroba, akust. vlastnosti)
2.Návrh a výroba vlastních kompozitních materiálů.
3.Experimentální měření frekvenčních závislostí.
4.Experimentální měření mechanických vlastností.
5.Vyhodnocení těchto měření a návrh optimální sendvičové kombinace
z navržených materiálů.


Návrhy témat bakalářských prací pro rok 2014/2015:

Vnitřní tlumení materiálů při dynamickém namáhání – experimentální práce

doc. Ing. M. Vašina, Ph.D.
Anotace: Mechanické kmitání je v mnoha případech nežádoucí, např. u dopravních prostředků. Jednou z možností jeho eliminace je aplikace vhodných materiálů s vnitřním tlumením. Předmětem této práce je posouzení různých druhů materiálů a dalších faktorů, které mají vliv na tlumicí vlastnosti materiálů.

Měření světelně technických vlastností materiálů – experimentální práce

Vedoucí: doc. Ing. M. Vašina, Ph.D.
Anotace: Šíření světla je důležité pro zrakovou pohodu člověka. Světlo se může při dopadu na materiál pohltit, odrazit nebo prostoupit přes něj. Cílem této práce je popis metod měření jednotlivých světelných činitelů a jejich měření u vybraných materiálů.

Charakterizace změn povrchové aktivity biopolymerů v roztoku – experimentální práce

Vedoucí: Ing. A. Minařík, Ph.D.

Anotace: V rámci řešené problematiky boudou připravovány biopolymerní roztoky za rozdílných fyzikálních podmínek.  Připravené vzorky budou následně studovány vzhledem ke změně povrchové aktivity na fázových rozhraních kapalina/pevná látka/plyn.


Reorganizačních schopností biopolymerů v roztoku za toku – experimentální práce

Vedoucí: Ing. A. Minařík, Ph.D.
Anotace: V rámci řešené problematiky boudou připravovány biopolymerní roztoky za rozdílných fyzikálních podmínek.  Připravené vzorky budou
následně studovány vzhledem ke změně tokových charakteristik pomocí reometru. Bude studováno zejména tixotropní chování vybraných systémů polymer/rozpouštědlo.


Fyzikální modifikace polymerních systémů ve zředěných roztocích – experimentální práce

Vedoucí: Ing. A. Minařík, Ph.D.
Anotace: V rámci řešené problematiky  budou připravovány biopolymerní roztoky za rozdílných fyzikálních podmínek a při rozdílné iontové síle
disperzního systému. Připravené vzorky budou následně studovány vzhledem ke změnám velikosti polymerních klubek v roztoku.


Příprava a charakterizace samonosných biopolymerních folií – experimentální práce

Vedoucí: Ing. A. Minařík, Ph.D.
Anotace: V rámci řešené problematiky boudou připravovány biopolymerní roztoky, ze kterých se následně solidifikují tenké folie za rozdílných fyzikálních podmínek. Takto připravené vzorky budou podrobeny mechanickému
testování.

Měření povrchového napětí roztoků tenzidů

Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.
Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na měření kritické micelární koncentrace (CMC) vybraných kationických a anionických tenzidů (Hexadecyltrimethylammonium bromid, Benzethonium chlorid a Dodecylbenzen sulfonát) v různých prostředích (deionizovaná voda, fyziologický roztok, pufr a iontové roztoky s různými iontovými silami). Jako základní metoda pro stanovení CMC bude použito měření povrchového napětí roztoků o různých koncentracích.


Měření kontaktních úhlů na superhydrofobních površích

Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.
Anotace: Bakalářská práce bude zaměřena na studium superhydrofobních povrchů z hlediska jejich povrchové energie a souvislosti hydrofobity s morfologií povrchu. Student by se měl pokusit také měřit povrchovou energii z rychlosti dopadu kapky a její deformace při styku s povrchem.


Měření viskozity zředěných roztoků hyaluronanu

Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.
Anotace: Práce bude zaměřena na viskozitní měření zředěných roztoků hyaluronanu a vybraných polysacharidů. Bude se jednat zejména o iontové roztoky, přičemž bude kladen důraz na Hofmeisterovu řadu. Výsledky těchto měření by měly pomoci objasnit interakce mezi ionty, molekulami vody a samotným hyaluronanem. Nadmolekulární struktura hyaluronanu, které v důsledku těchto interakcí vzniká, hraje potom klíčovou roli v aplikačních možnostech této unikátní látky v medicíně nebo kosmetickém průmyslu.


Silikáty jako tradiční i pokročilé materiály – teoretická práce

Vedoucí: Ing. A. Macháčková, CSc.
Anotace: Přehled vlastností silikátových materiálů a z nich vycházející klasické i moderní využití. Metody zlepšování vlastností. Technologie výroby pokročilých silikátových materiálů.


Klasifikace tenzidů, jejich chování v roztoku a na rozhraní kapalina-plyn – teoretická práce

Vedoucí: Ing. P. Smolka, Ph.D.
Anotace: Teoretická práce zaměřená na surfaktanty, jejich rozdělení co do aktivity a potenciálního použití v kosmetickém, potravinářském a ostatním průmyslu.


Struktura a mechanické vlastnosti komerčních polypropylenových výrobků - experimentální

Vedoucí: RNDr. M. Sližová, CSc.
Anotace: Náplní práce je studium struktury a vybraných mechanických vlastností obalů z polypropylenu od různých výrobců.


Fyzikální vlastnosti biopolymerů – teoretická práce

Vedoucí: RNDr. M. Sližová, CSc.
Anotace: Práce je zaměřena na zpracování a kritické zhodnocení  současných poznatků týkajících se vztahu  struktury a  fyzikálních  (termických, dynamických mechanických..)   vlastností vybraných biopolymerů .


Struktura a mechanické vlastnosti orientovaného polybutenu – teoretická práce

Vedoucí: RNDr. M. Sližová, CSc.
Anotace: Práce je zaměřena na aktuální poznatky týkající se změn struktury a vlastností polybutenu orientací v pevné fázi.


Mechanické vlastnosti réví (spolupráce s výzkumnou stanicí Karlštejn) experimentální práce

Vedoucí: RNDr. M. Sližová, CSc.
Anotace: Práce je zaměřena na měření  a srovnání houževnatosti  a ohybového modulu réví různých  odrůd.


Automatizace aparatury  pro TMA – experimentální práce

RNDr. M. Sližová, CSc.
Anotace: Práce je  zaměřena na propojení  mechanických částí aparatury s vhodnými snímači  délkových změn, přenos dat  a  tvorbu vhodného programu pro obsluhu experimentu a zpracování dat na PC.


Automatizace aparatury  pro zpětný creep – experimentální práce

Vedoucí: RNDr. M. Sližová, CSc.
Anotace: práce je  zaměřena na propojení  mechanických částí aparatury s vhodnými snímači  délkových změn, přenos dat  a  tvorbu vhodného programu pro obsluhu experimentu a zpracování dat na PC.

Rekombinantní příprava kovalentně spojeného dimeru HIV-1 proteinasy

Vedoucí: RNDr. M. Ingr, Ph.D.
Anotace: Proteinasa z viru HIV je homodimerní enzym (skládající se ze dvou stejných podjednotek), který je oblíbeným modelem různých biochemických, molekulárně biologických a biofyzikálních studií. Kromě přírodní
(wild-type) proteinasy se ke srovnání často používají i její mutantní formy. Cílem této práce je připravit variantu, v níž jsou obě podjednotky kovalentně spojeny, a tudíž nemohou disociovat. Příprava enyzmu bude provedena pomocí rekombinantní exprese připraveného genu v
bakterii Escherichia coli a následné chromatografické izolace. Výsledný preparát bude dále použit k různým biofyzikálním studiím, zejména k měření fyzikálně-chemických vlastností proteinu za vysokého tlaku.


Studium akustických vlastností vybraných polymerních materiálů - experimentální práce

Vedoucí: Ing. D. Fojtů, Ph.D.
1.Rešerše na téma: akustika, akustické vlastnosti polymerů, charakteristika vybraných materiálů (výroba, akustických vlastností).
2.Experimentální měření frekvenčních závislostí.
3.Vyhodnocení těchto měření a stanovení nejlepších sendvičových kombinací.