doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

 

7719.jpg

docent

buresova@ft_utb_cz

Doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D. je absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také absolvovala rigorózní řízení (RNDr.) ve studijním oboru Aplikovaná fyzika. Rigorózní práce byla zaměřena na metody hodnocení fyzikálních vlastností těst.

Doktorský studijní program vystudovala na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Titul Ph.D. získala po obhajobě disertační práce na téma Hodnocení kvalitativních parametrů genetických donorů pšenice a vybraných amfiploidů a jejich využití pro pekárenské a lihovarské účely.

Titul docent získala po obhajobě habilitační práce věnované možnostem zlepšení kvality bezlepkového biologicky kypřeného pečiva.

Zkušenosti s výzkumnou a vědeckou prací v oblasti faktorů, které ovlivňují technologickou kvalitu obilovin, získala ve společnostech Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž, kde pracovala jako vedoucí Oddělení kvality zrna a vedoucí zkušební laboratoře č. 1463 akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Iva Burešová má zkušenosti s řešením výzkumných projektů financovaných MZe (NAZV), MŠMT a GA ČR. Je členkou Komise jakosti rostlinných produktů České akademie zemědělských věd. Zabývá se studiem reologických vlastností těsta a možnostmi zlepšení kvality bezlepkového těsta a pečiva. Kromě toho se ve spolupráci s MENDELU v Brně spolupodílí na výzkumu faktorů, které ovlivňují technologickou kvalitu cukrové řepy, zrna pšenice a ječmene.

ResearcherID: B-8861-2012

ORCID Number: http://orcid.org/0000-0003-2488-0076

ČLÁNKY V ČASOPISECH S IMPAKT FAKTOREM (celkový počet publikací 19)

 1. BUREŠOVÁ, I. a KUBÍNEK, R. 2016. The behavior of amaranth, chickpea, millet, corn, quinoa, buckwheat and rice doughs under shear oscillatory and uniaxial elongational tests simulating proving and baking. Journal of Texture Studies 47, 5, 423-431.

 2. BUREŠOVÁ, I., MASAŘÍKOVÁ, L., HŘIVNA, L., KULHANOVÁ, S.,  a  BUREŠ, D. 2016. The comparison of the effect of sodium caseinate, calcium caseinate, carboxymethyl cellulose and xanthan gum on rice-buckwheat dough rheological characteristics and textural and sensory quality of bread. LWT-Food Science and Technology, 68, 659-666.

 3. DOSTÁLOVÁ, Y., HŘIVNA, L. KOTKOVÁ, B., BUREŠOVÁ, I., JANEČKOVÁ, M. a ŠOTTNÍKOVÁ, V. 2015. Effect of nitrogen and sulfur fertilization on quality of barley protein. Plant, Soil and Environment, 61, 9, 399-404.

 4. FAMĚRA, I., MAYEROVÁ, M., BUREŠOVÁ, I., KOUŘIMSKÁ, L. a PRÁŠILOVÁ, M. 2015. Influence of selected factors on the content and properties of starch in the grain of non-food wheat. Plant, Soil and Environment, 61, 6, 241-246.

 5. HŘIVNA, L., KOTKOVÁ, B. a BUREŠOVÁ, I. 2015. Effect of sulphur fertilization on yield and quality of wheat grain. Cereal Research Communications, 43, 2, 344-352.

 6. BUREŠOVÁ, I., KRÁČMAR, S., DVOŘÁKOVÁ, P. a STŘEDA, T. 2014. The relationship between rheological characteristics of gluten-free dough and the quality of biologically leavened bread. Journal of Cereal Science 60, 2, 271-275.

 7. DROPA, T., HAJŠLOVÁ, J., LANCOVÁ, K. a BUREŠOVÁ, I. 2014. The effect of bread-making process on contents of key trichothecene mycotoxins: deoxynivalenol, T-2 and HT-2 toxins. Czech Journal of Food Sciences, 32, 6, 570-577.

 8. HŘIVNA, L., PECHKOVÁ, J. a BUREŠOVÁ, I. 2014. Effect of boron application on yield and technological quality of sugar beet. Listy cukrovarnické a řepařské, 130, 4, 126-130.

 9. HŘIVNA, L., HOMOLA, L. a BUREŠOVÁ, I. 2013. Prediction of Protein Fractions Distribution in Wheat (Triticum aestivum L.) Mill Products. Cereal Research Communications, 41, 3, 440-447.

 10. BUREŠOVÁ, I., HŘIVNA, L., DVOŘÁKOVÁ, P. a SEDLÁČKOVÁ, I. 2012. Practical application of size-exclusion high performance liquid chromatography in wheat analysis. Cereal Research Communications, 40, 4, 552-561.

 11. HŘIVNA, L., CHODUROVA, M. a BUREŠOVÁ, I. 2012. Dynamics of Sugar Beet Growth and Quality Change after Extra-Root Nutrition. Listy cukrovarnické a řepařské, 128, 5–6, 184-192.

 12. BUREŠOVÁ, I. a HŘIVNA, L. 2011. Effect of wheat gluten proteins on bioethanol yield from grain. Applied Energy, 88, 4, 1205-1210.

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH (celkový počet publikací 26)

 1. HŘIVNA, L., BUREŠOVÁ, I., ŠOTTNÍKOVÁ, V., GREGOR, T., RADOCH, T. (2011). Vliv výživy dusíkem a sírou na kvalitu zrna ječmene. Úroda: Časopis pro rostlinnou produkci, 12,  vědecká příloha, 483-486. ISSN 0139-6013 

PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH Z KONFERENCÍ (celkový počet příspěvků 15)

 1. ŠOTTNÍKOVÁ, V., HŘIVNA, L., KUČEROVÁ, J. a BUREŠOVÁ, I. 2015. Influence of Storage Conditions of Seed Potatoes on the Speed of Initial Growth of Haulms. Seed and Seedlings XII, 145-148.

 2. HŘIVNA, L., ŠOTTNÍKOVÁ, V., KOTKOVÁ, B. a BUREŠOVÁ, I. 2013. Barley Nutrition with Sulfur and Nitrogen Influences Dynamics of Growth, Nutrient Uptake, Chemical Composition of Grain and its Germination. Seed and Seedlings XI, 179-183.

 3. DVOŘÁKOVÁ, P., BUREŠOVÁ, I., KRÁČMAR, S., MATOUŠEK, T., PONÍŽIL, P., KUČEROVÁ, J. a FAMĚRA, O. 2011. Baking Quality of Wheat-rye Mixtures. MENDELNET 2011, 568-578.

UČEBNÍ TEXTY

 1. BUREŠOVÁ, I. a LORENCOVÁ, E. 2013. Výroba potravin rostlinného původu - Zpracování obilovin. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Academia centrum, 1. Vydání. ISBN:978-80-7454- 278-7

 2. BUREŠOVÁ, I., LORENCOVÁ, E., DVOŘÁK, M., KULHANOVÁ, S. a MASAŘÍKOVÁ, M. 2014. Výroba potravin rostlinného původu, Návody do cvičení I. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Academia centrum, 1. Vydání. ISBN 978-80-7454-331-9

 3. BUREŠOVÁ, I., LORENCOVÁ, E., DVOŘÁK, M., KULHANOVÁ, S. a MASAŘÍKOVÁ, M. 2014. Výroba potravin rostlinného původu, Návody do cvičení II. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Academia centrum, 1. Vydání. ISBN ISBN 978-80-7454-332- 6

MONOGRAFIE

 1. HRUŠKOVÁ, M., BUREŠOVÁ, I., CAPOUCHOVÁ, I., FAMĚRA, O., HANIŠOVÁ, A., HORÁKOVÁ, V., HORČIČKA, J., HŘIVNA, L., NOVOTNÝ, F., PETR, J. a PRUGAR, J. Možnosti ovlivnění jakosti rostlinných produktů in PRUGAR, J. (Ed.) Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha 2008, 327s.

 2. PELIKÁN, M., BUREŠOVÁ, I., KUČEROVÁ, J. a PETR, J. Žito a tritikale. in PRUGAR, J. (Ed.) Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha 2008, 327s.