O nás

                                                                    
   

Odborně - pedagogické zaměření ústavu  

Základním bodem pedagogického působení ústavu je současná problematika složení, výroby a analýzy surovin i potravin, a to jak z aspektů chemických, analytických, hygienických tak i nutričních. Mimořádná pozornost je věnována chemické analýze surovin, potravin a pokrmů.

V prezenčním bakalářském studiu poskytujeme studentům teoretické vzdělání a laboratorní praxi v oblasti chemie a biochemie. Důraz je kladen na biologii, analýzu a technologii potravin a pokrmů, rovněž na otázky z oblasti jejich ekonomiky a uplatnění na trhu.

V navazujícím magisterském studiu se výuka zaměřuje na, biologickou hodnotu, a její analytickou kontrolu pomocí instrumentálních metod, dále pak na hygienu a ekonomiku výroby potravin. Předměty jsou orientovány také na management a marketing v potravinářství, potravinářskou legislativu a řízení jakosti v potravinářském průmyslu.

Nedílnou součástí naší činnosti je také výchova nových vědců a odborníků v oblasti chemie a technologie potravin formou doktorského studia, a to jak prezenčního, tak i kombinovaného.

Vědecké zaměření ústavu

V současné době se ústav zabývá zejména výzkumem potravin pro racionální výživu, nutriční hodnotou potravin ve vztahu k technologickému zpracování a skladování. Významnou součástí výzkumné práce je řešení otázek zabezpečení potravin a stravování v krizových situacích.

Důležitou částí vědecké činnosti je také studium faktorů ovlivňujících biologické hodnoty, analytické ukazatele a senzorické vlastnosti potravin. Již řadu let se ústav podílí na řešení problémů, které vznikají přímo v průmyslových potravinářských provozech. Za tím účelem spolupracuje s celou řadou potravinářských firem.

Při výzkumu je kladen důraz také na efektivitu výroby včetně jejího uplatnění nejen v potravinářském průmyslu, ale také ve veřejném stravování.

Historie ústavu

Historie Ústavu biochemie a analýzy potravin je svázána s rozvojem vysokého vojenského školství. V letech 1991-1995 byla při Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově ustanovena Katedra vojenského a společného stravování a v letech 1995-2003 Katedra ekonomiky a hygieny výživy. Tím, že od roku 1991 VVŠ PV ve Vyškově zřídila i civilní studium a od roku 1992 získala akreditaci k dosavadnímu bakalářskému a magisterskému studiu navíc pro doktorské studium, rozšířila značně své působení.

Z důvodu reorganizace vojenského školství České republiky, bylo uskutečněno v květnu roku 2002, z podnětu rektora UTB prof. Ing. Petra Sáhy, CSc., setkání rektora Vojenské vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově prof. Ing. Ignáce Hozy, CSc. a děkana Fakulty technologické doc. RNDr. Jiřího Dostála, CSc, které bylo základem pro realizaci nového studijního programu Chemie a technologie potravin na Fakultě technologické. Ústav potravinářského inženýrství a chemie, který pod tímto názvem vznikl po spojení potravinářské skupiny s „domácí“ skupinou chemickou, Zahájil svoji činnost v roce 2003.

 Po zdlouhavých, ale úspěšných, jednáních byl v lednu 2003 na Fakultě technologické akreditován studijní program Chemie a technologie potravin v bakalářském studiu a studijní obory Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin a Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky v navazujícím magisterském studiu. Od roku 2005 lze studovat v tomto programu i doktorské studium.

K 1. 9. 2008 došlo ke vzniku nového samostatného Ústavu technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, který byl vytvořen z řad zaměstnanců Ústavu potravinářského inženýrství a Ústavu chemie. Od února 2009 se Ústav potravinářského inženýrství změnil na dva samostatné ústavy, Ústav biochemie a analýzy potravin a Ústav technologie a mikrobiologie potravin. Oba ústavy úzce spolupracují a navzájem zajišťují výuku všech předmětů, které se prolínají. Společně organizují státní závěrečné zkoušky jak bakalářského, tak i magisterského studijního programu. V roce 2013 došlo k současnému vyprofilování ústavu a vznikl dnešní Ústav analýzy a chemie potravin

Současnost ukazuje, že realizace tohoto projektu je pro Fakultu technologickou významným přínosem, neboť od akademického roku 2004/2005 se počet přijatých studentů jak prezenční, tak i kombinované formy studia neustále zvyšuje.