Studijní zaměření

Od září 2010 otevíráme nové bakalářské studium v zaměření na

Medicínské a farmaceutické materiály

Zaměření propojuje nejlepší tradice zlínské vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti polymerů s high-tech aplikacemi polymerních materiálů v medicíně a farmacii. Výuka studentů probíhá v moderně vybavených laboratořích pod vedením mezinárodního týmu. Studium je samozřejmě v českém jazyce, ale kdo chce, brzo se dostane do kontaktu se zahraničními vědecko-výzkumnými pracovníky, kdy komunikace probíhá v angličtině. Během studia je možné jeden až dva semestry absolvovat na partnerských univerzitách v zahraničí. Studium je zakončeno získáním titulu bakalář (Bc.) a má pokračování v inženýrském (Ing.) a následně doktorském (Ph.D.) stupni.

19785-001.jpg

Charakteristika zaměření

Bakalářské studium poskytuje studentům kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín se značným podílem laboratorní praxe. Zaměření těží z propojení výuky s profesionálním prostředím výzkumného ústavu fakulty a vědeckotechnologického parku, které se soustředí na výzkum a vývoj v oblasti "medical plastics". Již v prvním ročníku je studentům umožněn kontakt s výukou v oblasti materiálů pro medicínské a farmaceutické aplikace. Odborná linie studia pokračuje v předmětech anatomie a fyziologie, biochemie, aplikovaná biologie a mikrobiologie. V průběhu studia jsou pak v návaznosti na systematicky budovaný rozvoj znalostí v obecných předmětech chemie, biologických věd i studia vlastností a zpracovatelství polymerních materiálů strukturovány specializované předměty zabývající se aplikacemi biomateriálů, technologií jejich přípravy, dále navrhováním a testováním zdravotnických materiálů a přípravků. Ke komplexnímu propojení studované problematiky s nejpokročilejší oblastí oboru dochází v předmětech věnovaných interakci materiálů s buňkami a tkáněmi, které připravují posluchače na uplatnění v oblasti tkáňového inženýrství, implantátů, biomedicíny a farmacie. Dále je zaměření doplněno o vhodné předměty v oblasti environmentalistiky, ekonomie a legislativy, základ výpočetní techniky a rozvíjení komunikačních dovedností při studiu jazyků.

19785-002.jpg

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi mají specifické znalosti materiálů určených pro medicinální aplikace a v oblasti farmaceutických substancí. Jsou připraveni jak z obecných fyzikálních a chemických základů, tak i v oblasti struktury a vlastností polymerů i dalších biomateriálů a zpracovatelských procesů pro výrobu zdravotnických materiálů a prostředků. Skloubením znalostí o materiálech a technologiích se znalostmi v oblasti interakce materiálu s živou tkání je formován jejich unikátní profesní profil. Studenti tak získají kvalifikační předpoklady pro široké uplatnění jak ve zpracovatelském průmyslu polymerů i dalších materiálů všeobecně, tak především při řízení a kontrole procesů v oblasti medicínských a farmaceutických výrob. Získaná odbornost jim umožní uplatnit se i ve výzkumu a vývoji materiálů pro zdravotnické aplikace od protetiky a pomocných látek, přes lékové formy, implantáty až po tkáňové inženýrství. Znalosti buněčných a tkáňových kultur kvalifikují pro zaměstnání ve zdravotnických a výzkumných laboratorních zařízeních. Absolventi bakalářského stupně studia dále disponují kvalifikačními předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Absolventi se odborně uplatní i v oblasti distribuce produktů. Absolvent se také může po zapracování snadno uplatnit v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých firem a institucí. Absolventi mají vynikající předpoklady pro studium v plánovaném navazujícím magisterském studijním oboru.

 

19785-004.jpg

studijní program: Chemie a technologie materiálů 

studijní obor: Chemie a technologie materiálů 

studijní zaměření: Medicínské a farmaceutické materiály 

forma studia: prezenční 

místo studia: Zlín 

Studijní plán 

Podrobnější informace k aktuálnímu kolu přijímacího řízení 

Elektronická přihláška