Ubytování studentů

Pravidla pro ubytování studentů na VŠ kolejích UTB v akademickém roce 2017/2018 - studenti prezenční formy studia

Podávání a zpracování žádostí o ubytování

 • Žádost o ubytování na koleji UTB může podat pouze student, který je řádně zapsán ke studiu na příslušné fakultě UTB. (Student musí být již zapsán v informačním a studijním systému Stag).
 • Žádost o ubytování si student podává elektronicky v ubytovacím systému ISKaM pro zimní semestr od 18.4. 2017 a letní semestr od 1.12. 2017
 • Součástí každé podané žádosti musí být složená kauce 1500,- Kč bezhotovostní platbou připsaná na účet ubytovatele (č. ú.:107-7297170247/0100, s nutným uvedením variabilního symbolu, platby bez variabilního symbolu nelze identifikovat!) nebo uhrazena v hotovosti u ubytovatelky nebo na recepci VŠ koleje. (Upozornění: neposílejte kauci poštovní poukázkou! Použijte bezhotovostní platbu, např. převod z účtu, vklad hotovosti na účet)
 • Žádosti o ubytování budou evidovány podle data a času podání žádosti nebo složení kauce – podle toho, která skutečnost nastala později a průběžně uspokojovány dle aktuální kapacity VŠ kolejí.
 • Po zahájení výuky probíhá uspokojování žádostí a rezervace lůžka průběžně dle uvolňovaných lůžek až do vyčerpání všech žádostí.
 • Pokud student nechce čekat na uvolnění lůžka na VŠ koleji UTB, má povinnost ihned písemně zrušit žádost o rezervaci ubytování a požádat o vrácení kauce. Může tak učinit i osobně u vedoucí ubytovacích služeb na VŠ koleji Štefánikova 150, Zlín.

Vyhodnocení žádosti

 • Student je povinen sám sledovat změny ve stavu své žádosti v ubytovacím systému ISKaM a nastoupit na ubytování v úřední hodiny ubytovatelek nejpozději do 3 pracovních dnů včetně data rezervace ubytování (KMZ nejsou povinny studenty informovat o přidělení lůžka).
 • Student, který se bez omluvy v daných termínech neubytuje, je z pořadníku automaticky vyřazen, ztrácí nárok na ubytování v rámci původního pořadníku a kauce mu propadá v plné výši.
 • O změnu rezervace může student požádat KMZ pouze do doby, než je žádosti vyhověno a lůžko rezervováno.

Výběr ubytování

 • U žádostí uspokojených do 25.8.2017 bude studentovi v ubytovacím systému ISKaM zpřístupněna možnost výběru lůžka konkrétního pokoje na přidělené koleji.
 • Upozornění: preferovaný pokoj neznamená rezervaci lůžka.
 • Studentovi, který si do 25.8. 2017 výběr pokoje neprovede sám, bude lůžko přiděleno automaticky.
 • Ubytování smíšených párů je možno pouze ve dvoulůžkových pokojích na VŠ koleji Štefánikova 150, Zlín na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: koleje@kmz_utb_cz nejpozději do 21.8. 2017.
 • U žádostí uspokojených po 25.8. 2017 bude studentovi lůžko přiděleno dle uvolňovaných kapacit.
 • KMZ si vyhrazuje právo změnit rezervaci lůžka z organizačních nebo provozních důvodů.

Z ubytování je vyřazen

 • Student, který dluží kolejné za uplynulá období. Z ubytování může být dále vyřazen student, který v předchozím období závažným způsobem porušil Kolejní a ubytovací řád.

Krátkodobé ubytování

 • Student kombinované formy studia, účastník celoživotního vzdělávání a ostatní zájemce o ubytování, který není kmenový student UTB může být ubytován ve VŠ kolejích UTB ve Zlíně v případě volné kapacity. Závazné objednávky na ubytování zasílá e-mailem ubytovatelce příslušné VŠ koleje.

Druhy ubytovacích smluv

KMZ nabízí 2 druhy Smluv o ubytování:

 • Smlouva o ubytování do 30.6. - určena pro všechny studenty.
 • Smlouva o ubytování do 28.2. - určena jen pro 3. ročníky bakalářského studia a 5. ročníky navazujícího magisterského studia.
 • Každý student má automaticky přednastavenou smlouvu do 30.6. běžného (aktuálního) akademického roku.
 • Pokud student 3. nebo 5. ročníku žádá ubytovací smlouvu pouze do 28.2., má možnost zaslat žádost o změnu smlouvy na e-mail: koleje@kmz_utb_cz nejpozději do 25.8. 2017.
 • Uzavřenou Smlouvu o ubytování lze prodloužit pouze Dodatkem ke Smlouvě o ubytování do 30.6. nebo 31.8.
 • Uzavřenou Smlouvu o ubytování lze ukončit pouze za podmínek stanovených ve Smlouvě o ubytování.

Kauce

 • Povinná kauce je součástí žádosti o ubytování ve stanovené výši 1500,- Kč.
 • Složením kauce student potvrzuje svůj zájem o ubytování na VŠ koleji UTB ve Zlíně.
 • Kauci nelze převádět na jinou osobu.

Podmínky vrácení kauce

 • Studentovi, který dosud nemá přiděleno ubytování na VŠ koleji UTB a písemně požádá o zrušení žádosti a vrácení kauce, bude vráceno 1500,- Kč.
 • Studentovi, který písemně zruší přidělené a rezervované ubytování na kolejích nejméně 11 dnů před datem původní rezervace, bude vrácena částka 1300,- Kč.
 • Studentovi, který písemně zruší přidělené a rezervované ubytování na kolejích 10 - 4 dny před datem původní rezervace ubytování bude vráceno 500,- Kč.
 • Studentovi, který zruší přidělené a rezervované ubytování na kolejích 3 - 1 den před datem nástupu, v den nástupu, nebo ve stanoveném termínu nenastoupí k ubytování, se kauce nevrací.
 • Student, který požaduje vrácení kauce musí splňovat výše uvedené podmínky pro vrácení kauce a zaslat e-mail o zrušení žádosti o ubytování s uvedením variabilního symbolu na adresu ubytovatelky KMZ , současně vyplnit číslo bankovního účtu v systému ISKaM.

Výjimka pro vrácení kauce

 • Studentovi, který již nastoupil na rezervované ubytování ve VŠ kolejích, ale ukončuje studium na UTB a předloží toto potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30.9. běžného roku bude vráceno 1300,- Kč.
 • Studentovi, který již nastoupil na rezervované ubytování ve VŠ kolejích, ale ukončuje studium na UTB z důvodu objektivních doložených příčin - např. vážná nemoc či úraz (doloženo posouzením od odborného lékaře nejpozději do 10 dnů od ukončení ubytování) bude vráceno 1500,- Kč.

Použití kauce

 • Kauce zůstává na kontě studenta (ubytovaného) po celou dobu ubytování a je zúčtována k datu ukončení smluvního vztahu.
 • Po ukončení ubytování je ubytovatel oprávněn kauci započíst na úhradu pohledávek za ubytovaným, pokud ubytovaný tyto pohledávky řádně a včas neuhradí a to v následujícím pořadí:1. smluvní pokuty, 2. náhrada škody, 3. kolejné a 4. ostatní platby dle ceníku. Zbylá výše kauce bude studentovi po řádném předání ubytovacího místa a dodržení všech stanovených pravidel při ukončení ubytování vrácena hotově nebo na požádání převedena na účet vedený v ČR. Ubytovanému nepřísluší příslušenství ze složené kauce.
 • Student žádající ubytování i na další akademický rok může po řádném ukončení ubytování kauci ponechat na kontě studenta a je mu automaticky převedena pro další akademický rok.

Platba kolejného

 • Nejpozději při nástupu na ubytování je student povinen mít uhrazenu poměrnou část kolejného do konce aktuálního měsíce.
 • V následujících měsících má ubytovaný povinnost inkasním způsobem z bankovního účtu založeného v ČR na účet KMZ platit za ubytování a služby s ním spojené měsíční kolejné (= celý kalendářní měsíc).
 • K inkasním platbám je nutné elektronicky vyplnit číslo bankovního účtu a povolit platbu inkasem v systému ISKaM.
 • Příkazy k inkasu kolejného jsou zadávány 1 krát měsíčně nejpozději k 5. dni daného měsíce.
 • V přehledu plateb v systému ISKaM má ubytovaný povinnost provádět kontrolu úhrady kolejného. Jestliže nebyla platba inkasním způsobem řádně provedena, lze do 10. dne aktuálního měsíce provést úhradu hotovostní platbou v Kč u kterékoliv ubytovatelky VŠ kolejí UTB ve Zlíně.
 • V případě neuhrazení kolejného nejpozději do 10. dne aktuálního měsíce, je ubytovaný povinen uhradit KMZ smluvní pokutu ve výši 300,- Kč.
 • Nebude-li celá platba kolejného vč. pokut uhrazena ani do 15. dne aktuálního měsíce, obdrží ubytovaný výpověď z ubytování a ztrácí nárok na vrácení kauce. Student je povinen doplatit celou dlužnou částku a vystěhovat se do 5 dnů z VŠ kolejí.
 • Ukončí-li student ubytování v průběhu měsíce, nevzniká nárok na vrácení poměrné částky kolejného.
 • Má-li student platnou Smlouvu o ubytování a pouze krátkodobě odjíždí z ČR je povinen zajistit si úhradu kolejného dopředu.
 • Student má možnost předplatit si kolejné na několik měsíců dopředu.
Student, kterému končí Smlouva o ubytování, Dodatek nebo Dohoda a potřebuje si prodloužit ubytování o několik nocí v následujícím měsíci, může být dále ubytován za předpokladu že:
 • Předem se dohodne s ubytovatelkou.
 • Prodloužení ubytování umožňuje aktuální kapacita ve VŠ kolejích.
 • V den ukončení Smlouvy o ubytování uhradí na recepci potřebný počet nocí dle ceníku pro veřejnost (včetně noci, kdy končí Smlouva o ubytování).
 • Ubytovatelka si vyhrazuje právo studenta přestěhovat na pokoj určený pro veřejnost v případě, že to vyžaduje aktuální situace ve VŠ kolejích.
 • Internetová přípojka je automaticky deaktivována s ukončením Smlouvy o ubytování.

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.
č. ú.: 107-7297170247/0100
číslo účtu ve formátu IBAN: CZ94 0100 0001 0772 9717 0247, Swift kód: KOMBCZPP

Nutno uvést variabilní symbol (VS), platby bez variabilního symbolu nelze identifikovat!

Nástup na ubytování

 • Student, který má uspokojenou žádost do 14.9. 2017 je povinen dostavit se k ubytování ve zveřejněných termínech nástupu na ubytování. Viz Aktuality KMZ nebo Dokumenty KMZ
 • Student, který má uspokojenou žádost po 14.9. 2017 je povinen dostavit se na ubytování v pracovní dny v úřední hodiny, nejpozději do 3. pracovních dnů včetně data rezervace.
 • Nástup v jiném termínu je možný pouze po předchozí domluvě s ubytovatelkou příslušných VŠ kolejí.
 • Student, který se bez omluvy neubytuje do 3. pracovních dnů včetně data rezervace, ztrácí nárok na ubytování v rámci původního pořadníku a kauce mu automaticky propadá.
 • Student je povinen při nástupu předložit občanský průkaz, potvrzení o studiu (pouze 1. ročníky) a hotově uhradit poměrnou část kolejného za aktuální měsíc (pokud již nebylo uhrazeno a připsáno na účet KMZ).
 • Seznam budov VŠ kolejí UTB i s mapou a dalšími informacemi naleznete ZDE.

Ukončení ubytování na kolejích

Ukončení ubytování probíhá dle data ukončení Smlouvy o ubytování (popř. Dodatku ke smlouvě o ubytování nebo Dohodě o ukončení Smlouvy o ubytování). Ukončení ubytování v jiném termínu je možno pouze po předchozí dohodě s ubytovatelkou příslušných VŠ kolejí - v případě nepřítomnosti ubytovatelky, po dohodě se zastupující ubytovatelkou VŠ kolejí UTB ve Zlíně.

Při ukončení ubytování je student povinen:

 • Vyzvednout si na recepci lůžkový list.
 • Předat v pracovní dny od 7:00 do 13:00 hodin pokojské řádně uklizené ubytovací místo (pokoj), poslední student na pokoji předává odmraženou a vymytou chladničku (kolej Štefánikova).
 • Předat v pracovní dny od 7:00 do 13:00 hodin pokojské řádně uklizené ubytovací místo (obytný prostor), ve kterém se nachází lůžko studenta a další příslušenství jako jsou předsíň, kuchyňka a sociální zařízení, včetně vyčištěného vařiče a to i v případech, kdy student končí dříve než jeho spolubydlící. Poslední student v ubytovacím místě předává vymytou a odmraženou chladničku (VŠ kolej Antonínova a TGM).
 • Předání uklizeného ubytovacího místa musí pokojská potvrdit svým podpisem v lůžkovém listu.
 • Vrátit veškeré zapůjčené věci (lůžkoviny, switch- kolej Antonínova). Vrácení věcí musí přebírající osoba potvrdit svým podpisem v lůžkovém listu.
 • Odhlásit se osobně z ubytování u ubytovatelky v úřední hodiny (hotově uhradit veškeré závazky vůči VŠ kolejím UTB ve Zlíně, vrátit identifikační nálepku, lůžkový list a klíče). Kauce, popř. zůstatek kauce bude studentovi vrácen při odjezdu a za předpokladu dodržení všech pravidel KMZ.
 • Nejpozději v den odjezdu si odstěhovat veškeré předměty, které nejsou majetkem KMZ.

Předávané ubytovací místo musí být ve stavu, v jakém jej student převzal, bez závad, poškození a v původním dispozičním řešení.

V případě nedodržení všech stanovených pravidel při ukončení ubytování musí student uhradit poplatek dle ceníku náhrady škod.

Kauce, která nebude studentovi vrácena z důvodu nedodržení smluvních podmínek=pokuta, neslouží k pokrytí dalších neuhrazených závazků (škody, kolejné a ostatní platby dle ceníku).

Studentovi, který nepředá ubytovací místo podle pravidel nebo neuhradí KMZ veškeré poplatky nebude potvrzen Protokol o vyrovnání závazků vůči KMZ. Uvedený protokol je nutné odevzdat na studijním oddělení příslušné fakulty při ukončení studia na UTB.

úřední hodiny ubytovatelek