Repositář a OpenAccess


Obsahem jsou pouze hodnocené výsledky vědy a výzkumu UTB - články v časopisech a příspěvky v konferenčních sbornících. První cíl je v současné době splněn a jeho plnění do budoucnosti zabezpečují pracovníci Knihovny. Zároveň začala práce na třetím cíli, který vyžaduje spolupráci autorů. Doufáme, že budou chápat důležitost archivace jejich článků a poskytnutím plných textů získají možnost prezentovat výsledky své práce.

Open Access a Knihovna UTB

Knihovna UTB podporuje otevřený přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu. Našim uživatelům
 • umožňujeme zpřístupnit autorům publikace v režimu Open Access v institucionálním repositáři,
 • ověřujeme publikační politiku konkrétních vydavatelů,
 • zpřístupňujeme rozsáhlé kolekce OpenAccess časopisů,
 • zjednodušujeme a zefektivňujeme v nich vyhledávání vědeckých článků,
 • provádíme osvětu věnující se problematice Open Access...
Otevřený přístup (open access)
Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Co Open Access přináší

 • Rychlejší výměnu informací
 • Zviditelnění autorů a jejich institucí
 • Lepší distribuci publikačních výstupů
 • Zvýšení citovanosti

Základní schéma vědecké komunikace

Autoři chtějí výsledky své vědecké činnosti publikovat pokud možno v prestižních recenzovaných časopisech. Od přijetí první verze článku k jeho finálnímu otištění však obvykle uběhne řada měsíců, čímž se proces vědecké komunikace velmi zpomaluje. Prestižní časopisy pak bývají obvykle k dispozici na základě placené licence. Řada vědců k nim vůbec nemusí mít přístup, což se může následně negativně promítnout na celkovém vědeckém pokroku.
Open Access dokáže naproti tomu vědeckou komunikaci zrychlit a zaručit bezplatný přístup k vědeckým publikacím pro všechny.

Modely Open Access - Golden Way

Publikování článků ve volně dostupných časopisech
Na bázi Open Access vychází mnoho tisíc titulů elektronických časopisů. Registr DOAJ nabízí jejich výčet a možnost vyhledávat i na úrovni jednotlivých článků.
Prestižní vydavatelství a Open Access
Na světě vychází 25.000 recenzovaných vědeckých časopisů a většina z nich je placených z čehož vyplývá, že průměrná vědecká instituce má přístup pouze do části z nich. Pouze 5% impactovaných časopisů je volně dostupných, byť jejich počet každoročně stoupá.

Jak tedy docílit toho, že článek bude publikován v prestižním časopise, ale zároveň bude volně dostupný?
Velcí vydavatelé nabízí tzv. hybridní model časopisů. To znamená, že články v daném časopise jsou standardně placené, avšak na žádost autora může být jeho článek v časopise dostupný volně. Autor přitom musí uhradit poplatky spojené s publikováním článku. Obvykle se jedná o částku okolo 3.000 dolarů.
Vynaložit takovouto sumu je velmi náročné. Proto existuje například projekt Sherpa Juliet, který přináší výčet fondů, nadací a institucí, které mohou vědcům na úhradu nákladů spojených s publikační činností přispět.

Modely Open Access - Green Way

Ukládání publikací do otevřených archívů
Vše je založeno na tom, že autor sám vloží preprint či postprint svého příspěvku do některého z otevřených archívů. Často tak odpadá zmiňovaná časová prodleva, která je spojena s publikováním článků ve vědeckých časopisech.
Archivace článků probíhá za podpory vydavatelů. Práva autora lze prověřit pomocí databáze Sherpa Romeo. 63% vydavatelů podporuje některou z forem ukládání článků do otevřených repozitářů. Mezi těmito vydavateli jsou i ta nejprestižnější (např. Elsevier, Wiley, Springer, Sage, Taylor and Francis atd.).
Otevřené archívy
 • digitální úložiště s bezplatným přístupem pro všechny uživatele.
 • oborové - širokou celosvětová působnost
 • institucionální - autoarchivace v rámci instituce
Díky těmto podmínkám vznikají centrální služby a souborné katalogy jako například: OAIster, Roar, OpenDoar
Z toho vyplývá, že uložení článku do otevřeného archívu zaručuje širokou dostupnost v celosvětovém měřítku.

Související informační zdroje: