Citace

Každý student je ve své školní práci povinen řádně citovat použité informační zdroje. Jak je uvedeno v normě ČSN ISO 690 „citace jsou data popisující informační zdroj nebo jeho část, dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci, a umožnění jeho vyhledávání“.

Citačních stylů je celá řada. Na UTB se studenti při zápisu použitých informačních zdrojů ve svých pracech řídí normou ČSN ISO 690. Plný text této normy je dostupný ve studovně univerzitní knihovny, v elektronické podobě. Podrobný výklad této normy, včetně úvodu do problematiky citování a citační etiky, naleznete na portálu informační výchovy IVA. 

Na portálu IVA najdete:

Kromě těchto informačních materiálů, které jsou online k dispozici všem zájemcům, pořádá knihovna minimálně jednou ročně workshop o správném citování. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mail citace@k_utb_cz.

Citování podle jiných citačních stylů

V katalogu knihovny je možné generovat citace např. podle stylu APA, CSE, ISO 690, Harvard nebo Chicago (po vygenerování je nutné citaci zkontrolovat, popř. opravit).

citace 2016.png

Přehlednou metodiku tvorby bibliografických citací podle ACS, APA, CBE/CSE, Harvard, Chicago, JAMA/AMA, MLA, NLM a Vancouver style připravila Knihovna univerzitního kampusu v Brně.

Nástroje pro tvorbu citací

Pro snadnější tvorbu citací slouží nástroje zvané citační manažery. Uživatelé z řad UTB mohou využívat tyto nástroje (podrobnosti po kliknutí na logo):

Image

  • nadstavbový nástroj generátoru Citace.com, vhodný především pro studenty bakalářské a magisterské formy studia

Image

  • propracovaný nástroj vhodný pro vědecké pracovníky

Související dokumenty:

ČESKO. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů ČR. 2000. Dostupné zde.

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 2011.

Disciplinární řád pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 24. ledna 2013. Č.j. MSMT-54981/2012-30. 2013. Dostupné zde.

Směrnice rektora č. 20/2016. Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. Dostupné zde.