AIA - Bilaterální dohody

Akademická informační agentura (dále jen AIA) je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. Hlavní činností AIA je zpracovávání, shromažďování a rozšiřování informací o možnostech vzdělávání českých studentů a pedagogů v zahraničí.

Jak fungují stipendijní pobyty v rámci AIA – Bilaterální dohody?

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty na zahraničních univerzitách, o které mají zájem. Studenti při hledání zahraniční univerzity mohou využít partnerských smluv (viz Partnerské instituce), které má UTB uzavřeny s řadou univerzit nejen v Evropě, ale i po celém světě.

Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

Na většinu stipendijních pobytů probíhá výběrové řízení za osobní účasti kandidátů formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise během pohovoru hodnotí studijní či výzkumný záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost a komunikační schopnosti uchazečů. Na některé stipendijní pobyty je prováděn výběr pouze na základě předložené dokumentace uchazečů.

Výběrová komise je obvykle složena ze zástupců zahraničního partnera (pracovníků příslušného zastupitelského úřadu nebo zahraniční organizace) a z pracovníků MŠMT ČR, případně i z odborníků z jiných institucí. Komise vybírá uchazeče, kteří budou nominováni jako kandidáti na udělení stipendia. Rozhodnutí komise je směrodatné a není jednotlivě zdůvodňováno.

Definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaného uchazeče přísluší zahraničnímu partnerovi, který je ve většině případů poskytovatelem stipendia. Nominovaní uchazeči musí tedy ještě obdržet potvrzení o přidělení stipendia od zahraničního partnera. To dostanou zpravidla několik měsíců po výběrovém řízení na svou adresu, a to přímo od zahraničního partnera, případně prostřednictvím MŠMT. Na přiznání stipendia není právní nárok.

Pro podání žádosti o přiznání stipendia je důležité vyplnit elektronickou přihlášku, podepsat žádost, opatřit ji vlastnoručním podpisem uchazeče a doporučením školy (razítko, datum, podpis) a odevzdat se všemi požadovanými přílohami ve stanoveném termínu na určené místo - viz instrukce u formuláře. Konkrétní seznam vyžadovaných příloh je uveden u jednotlivých stipendijních nabídek (motivační dopis, akceptační dopis, studijní plán, doporučující dopis, doklad o vykonaných zkouškách a zápočtech aj.).

Kompletní informace naleznete na webových stránkách Akademické informační agentury.