Akademický senát zvolil nového kandidáta na jmenování rektorem

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) zvolil dne 10. dubna 2007 ve třetím kole volby kandidáta na jmenování rektorem. Jeho rozhodnutím tak stane v čele univerzity (po jmenování prezidentem) na další čtyři roky prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dosavadní děkan Fakulty technologické UTB ve Zlíně.

Členové akademického senátu univerzity v tajné volbě vybírali ze čtyř uchazečů o funkci v čele univerzity. Kromě profesora Hozy kandidovali na rektorský post také prof. Ing. Jiří Polách, CSc., prof. Ing. Roman Prokop, CSc. a prof. Ing. František Trnka, CSc. Ke zvolení bylo potřeba získat hlasy nadpoloviční většiny všech členů akademického senátu univerzity, tedy nejméně 16 hlasů.

Profesor Hoza vystudoval Fakultu potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko - technologické v Praze, promoval v roce 1967. Roku 1989 byl jmenován docentem, o pět let později byl jmenován profesorem v oboru Chemie a technologie poživatin. Řadu let působil Ignác Hoza na vojenských vysokých školách v Brně, v Žilině a ve Vyškově. Na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově byl v letech 1997 – 2003 rektorem. V letech 1993-1995 byl ředitelem odboru vojenského školství a vědy na Ministerstvu obrany ČR. Na Univerzitě Tomáše Bati pracuje profesor Hoza od roku 2003, v loňském roce se stal děkanem Fakulty technologické. Profesor Hoza je autorem vědeckých a výzkumných prací, zasedá také ve vědeckých radách na Trenčianské univerzitě Alexandra Dubčeka a na Univerzitě obrany. Profesor Hoza se zúčastnil odborných kurzů NATO v Římě a ve Washingtonu.

Kandidáta na jmenování rektorem nyní akademický senát univerzity prostřednictvím ministra školství navrhne ke jmenování do funkce prezidentu republiky. Funkční období rektora je čtyřleté a každý rektor může svou funkci zastávat maximálně dvě po sobě jdoucí volební období.

Volby kandidáta na jmenování rektorem se na UTB konaly již 26. března. V nich kandidovali Prof. Hoza a prof. Polách, ale ani jednomu se nepodařilo získat nadpoloviční většinu hlasů, a proto byly nové volby vypsány na 10. dubna 2007.