AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 14. 10. 2014 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

  1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 175.
  2. Stav plnění usnesení AS UTB.
  3. Projednání programu zasedání. 
  4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
  5. Volba kandidáta na jmenování rektorem UTB.
  6. Projednání návrhu "Aktualizace Dlouhodobého záměru UTB pro rok 2015".
  7. Vyjádření AS UTB k právním úkonům, které vyžadují souhlas Správní rady UTB(kvestor RNDr. Černý).
  8. Delegování zástupců UTB v Radě vysokých škol pro funkční období 2015/2017.
  9. Různé.
 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB