AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 7. 6. 2016 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

  1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 195.
  2. Stav plnění usnesení AS UTB.
  3. Projednání programu zasedání. 
  4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
  5. Projednání návrhu "Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2015" (kvestor RNDr. Černý).
  6. Projednání podnětu doc. Kubíka.
  7. Různé.
 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB