AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 13. 9. 2016 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 196.
 2. Stav plnění usnesení AS UTB.
 3. Projednání programu zasedání. 
 4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
 5. Projednání návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.
 6. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu "Statut UTB".
 7. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Volební řád AS UTB".
 8. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Jednací řád AS UTB".
 9. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu "Studijní a zkušební řád UTB".
 10. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu "Stipendijní řád UTB".
 11. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu "Disciplinární řád pro studenty UTB".
 12. Projednání podnětu doc. Kubíka.
 13. Různé.
 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB