Diploma Supplement Label

UTB ve Zlíně získala Diploma Supplement Label

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně obdržela v srpnu roku 2006 a následně v květnu 2009 od Evropské komise prestižní certifikát Diploma Supplement Label.

385901ds_electronic_labels_2013_2016-page-001.jpg

Toto ocenění je udělováno vysokým školám, které se důsledně řídí principy internacionalizace evropského vysokého školství podle zásad Boloňské deklarace.

Certifikátem DS Label potvrzuje Evropská komise, že na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je všem absolventům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů bezplatně vydáván podrobný dodatek k diplomu splňující přísná evropská kritéria.

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)

je nejstarší dokument tzv. Europassu.

Je to dokument vydávaný všem absolventům UTB ve Zlíně zdarma společně s diplomem po absolvování bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.
Poprvé jej obdrželi všichni absolventi UTB ve Zlíně v akademickém roce 2004/05.

Kdy vznikl?

Vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997 (Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region).
Formát a strukturu dodatku navrhla společná pracovní skupina složená ze zástupců Rady Evropy, Evropské komise a UNESCO/CEPES v roce 1998.

Co je dodatek k diplomu a jak vypadá?

DS je vydáván dvojjazyčně (v anglickém a českém jazyce). Je vytištěn na papíře formátu A3 s potiskem, hologramem univerzity, otiskem razítka univerzity (fakulty) a podepsán rektorem (děkanem/děkankou fakulty). Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení.
     
Náhled na dodatek

Dodatek k diplomu je prostředkem ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a také ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznávání kvalifikací. Podporuje a usnadňuje mobilitu občanů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Popisuje podstatu, úroveň, obsah, postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem dokladu o kvalifikaci (tj. diplomu), který dodatek vhodně doplňuje. Usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničních kvalifikací.

Co dodatek k diplomu není?
- dodatek k diplomu není životopis
- nenahrazuje doklad o získané kvalifikaci (tvoří přílohu diplomu)
- není nástrojem, který zaručí automatické uznání

Co nabízí studentům?

- sjednocený formát nabízí snazší „čitelnost“ a srovnatelnost v různých zemích
- nabízí přesný popis studijního programu a kompetencí, které absolvent získal; je objektivní a spravedlivý
- přináší popis národního systému VŠ a udává postavení VŠ, kterou student absolvoval
- usnadňuje přístup k práci nebo dalšímu studiu v zahraničí
- má význam v otázce zaměstnatelnosti (zaměstnavatelé se dozví více o odborném profilu a kompetencích uchazeče)

V souladu se závěry Berlínského komuniké (z r. 2003) by dodatek k diplomu měli od r. 2005 obdržet všichni absolventi automaticky a bezplatně. Dodatek k diplomu by měl být vydávaný ve všech zemích evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, ve (do značné míry) standardizovaném formátu.