Fakulta humanitních studií

Akademický rok 2015/2016

  • Bc. Eliška Surmařová obdržela ocenění udělované v rámci Galavečera UTB 2016 za aktivity v oblasti mezinárodního dobrovolnictví.

  • Bc. Anna Rybníčková a Adrii Zubashkov se umístili na prvních místech v soutěži v prezentačních dovednostech Show-off/Zeig dich 2016 na UTB.

  • V rámci veřejné prezentace SVOČ 2016 na FHS byly nejlépe hodnoceny projekty studentek Beáta DeutscherováProfesionalizace učitelů mateřských škol, Alena Škrobáková, Eliška Chudobová - Co bych změnil, kdybych mohl vrátit čas?, Mgr. Jana Krampotová – Deutsche Literatur und Kultur aus den Mährischen Walachei.

  • Bc. Dominika Morysová obržela Cenu rektora za diplomovou práci Sociálně-pedagogická práce se strachy a úzkostmi nadaných dětí.

  • Babeta Vaňková obdržela Cenu Nadace UTB za bakalářkou práci Etická výchova jako součást programu zotavovací akce pro děti a mládež.

  • Bc. Silvia Klučková získala Cenu primátora města Zlín za svou diplomovou práci Locus of Control a úspěšnost léčby u uživatelů návykových látek.

  • Pavla Šimčíková obržela Cenu děkanky za výborný prospěch po celou dobu studia a bakalářskou práci A Frustrated Teenager in Post-World War II America: Themes of Conformism and on Conformism in J. D. Salinger's Novel The Catcher in the Rye and Peter Weir's Film Dead Poets Society/Frustrovaný teenager v poválečné Americe: Témata konformismu a nonkonformismu v románu  Kdo chytá v žitě J. D. Salingera a filmu Společnost mrtvých básníků režiséra Petera Weira.

  • Lucie Erbenová získala Cenu MUDr. Vlasty Rybkové za výborné studijní výsledky a příkladnou reprezentaci profese všeobecné sestry.

  • Šárka Kučerová byla nominována na Cenu společnosti ASIANA za bakalářskou práci Vergleich der Novellen Mathias Siebenlist von Richard Schaukal und Der Garten der Erkenntnis von Leopold Andrian/Srovnání novel Mathias Siebenlist Richarda Schaukala a Zahrada poznání Leopolda Andriana.

  • Hana Skaličková získala Cenu Job centra UTB a společnosti Komerční banka a.s. za bakalářskou práci Sprachliche Analyse des Transportauftrags eines ausgewählten Unternehmens/Jazyková analýza objednávky přepravy ve vybrané společnosti.