Studenti hodnotili kvalitu VŠ

Ve dnech 29. – 30. listopadu 2007 proběhl již 7. ročník celostátní studentské konference „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách “. Na tuto událost, kterou pod záštitou VUT v Brně pořádalo Akademické centrum studentských aktivit (dále ACSA), přijelo rekordních 167 účastníků z řad studentstva, pedagogů a vedení VŠ z celkem 23 českých VŠ, ale i zástupci Studentské komory Rady vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Centra pro studium vysokého školství. Všichni tito lidé cítili potřebu společně rokovat nad tématem konference – studentským hodnocením kvality (dále SHK). Věříme, že se nám i letos podařilo naplnit hlavní cíl konference, tedy poskytnout možnost setkání, prezentace názorů a výměny zkušeností mezi účastníky akce, a vytvořit tak prostor pro zlepšení SHK na našich VŠ.

 Program konference byl určen zejména pro ty, kteří se problematikou SHK při své každodenní práci zabývají nebo se do ní chtějí zapojit: studentské reprezentanty (akademické senátory), pedagogy a odborníky, kteří SHK připravují, vedení VŠ, které SHK vyhodnocuje a připravuje z něj závěry. Přednášky vedli lidé, pro něž je problematika kvality na VŠ každodenní záležitostí. Účastníci se dozvěděli, co je vůbec kvalita VŠ, jak je organizováno SHK na různých VŠ a jakými způsoby lze SHK provádět (papírový a elektronický sběr). Posluchači byli rovněž informováni o sociologických principech při výběru formy SHK, o metodice dotazování a motivaci při SHK (jak přimět studenty, aby dotazník vyplnili). Účastníci vyslechli řadu doporučení, jak s výsledky SHK pracovat. Studenti přednesli, co oni sami od SHK očekávají.

Nakonec aktéři akce schválili závěry, kterými se budou oni sami, ale i pracovníci ACSA, řídit. Účastníci souhlasili, že za svou kvalitu je primárně zodpovědná každá VŠ sama. Do hodnocení je nutné zapojit akademickou komunitu a neustále budovat důvěru mezi všemi osobami zainteresovanými v hodnocení. Za jednu z vhodných cest, jak toho dosáhnout, považují SHK. Přítomní se shodli, že variabilita požadavků studentů na obsah vzdělávání je tak obrovská, že se učitel nikdy nemůže zavděčit všem – vedení škol tedy musí předem jasně deklarovat cíle vzdělávání a právě naplňování těchto cílů také hodnotit. Dalším důležitým závěrem bylo, že SHK by mělo být připravováno na základě metod projektového řízení, na VŠ by měl být vytvořen pracovní tým, který se bude SHK systematicky věnovat. Účastníci souhlasí, že je třeba se soustředit spíše na kvalitu sebraných dat než na jejich kvantitu. Pro zúčastněné je klíčovým momentem úspěšnosti SHK motivace, a to nejen studentů, ale také pedagogů a vedení, přičemž každou skupinu motivuje něco zcela odlišného. Významným stimulem je také vytvoření zdravého konkurenčního prostředí mezi jednotlivými VŠ, které je bude přirozeně nutit ke zvyšování kvality. Zásadním prvkem je dobrovolnost SHK. Největší problém byl mezi přítomnými vnímán v nedostatečné práci s výsledky SHK. Při hodnocení pedagogů je důležité, aby si výsledky zpracovali nejdříve sami pro sebe, je nutné též jasně prezentovat prováděná opatření. SHK by mělo být jedním, nikoliv jediným podílem studentské účasti na samosprávě vysokých škol.
ACSA se závěry konference pracuje pravidelně, ty z roku 2004 sloužily jako impuls pro vznik již jmenovaného dlouhodobého projektu „Systematizace procesu SHK na vysokých školách v ČR“. Výstupem tohoto projektu je publikace, obsahující metodiku provádění SHK na VŠ. Na konferenci tuto metodiku obdrželi zájemci z řad reprezentantů studentů, naším cílem je, aby ji obdržela každá organizace na VŠ, která se problematikou SHK zabývá. 

Nad studentskou konferencí, která je již nepostradatelnou součástí akademického roku, převzal záštitu rektor VUT v Brně, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA. 
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kalová
tel.: 541 145 257
fax: 541 145 255
e-mail: kalova@acsa_vutbr_cz
web: www.acsa.vutbr.cz