Usnesení 143/3 AS

Usnesení č. 143/3 Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
přijaté na řádném zasedání dne 17. ledna 2012

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:

  1. Vyslovuje souhlas s Prohlášením předsedů akademických senátů vysokých škol ze dne 5. ledna 2012 a dopisem předsedů akademických senátů vysokých škol vládě České republiky.
  2. Žádá, aby se vláda a její orgány, které budou projednávat návrhy věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům, detailně zabývaly neakceptovanými zásadními připomínkami RVŠ, i když je MŠMT neoznačilo jako rozporné.
  3. Odmítá Vyjádření MŠMT k vystoupení předsedů akademických senátů některých VŠ bagatelizující zákonné samosprávné zastupitelské akademické orgány na „zájmové skupiny“ a snahu o respektování vůle členů akademických obcí jako „diktování partikulárních zájmů“.
  4. Vyjadřuje obavy z nebezpečí potlačování akademických svobod znovu nabytých po roce 1989 a výrazného omezení samosprávy vysokých škol, opuštění tradic českého vysokého školství a přílišného otevření se vysokých škol politickým a podnikatelským přístupům.
  5. Vyzývá akademické senáty fakult UTB k maximálnímu informování členů akademické obce o návrzích věcných záměrů obou zákonů, o jejich dalším projednávání a o rizicích spojených s případným přijetím navrhovaných zákonů.

K hlasování přítomno 33 členů AS UTB.

Hlasování:
Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0