Vědecký časopis FaME indexován na Web of Science

Vědecký časopis Fakulty managementu a ekonomiky Journal of Competitiveness je indexován na Web of Science (WoS). WoS je prestižní vědecká citační a bibliografická databáze, která nabízí integrovaný přístup k citačním indexům a excerpuje přes 33 tis. předních časopisů ze stovek vědních disciplín. Kromě časopiseckých článků zahrnuje také knihy, sborníky z konferencí, knižní a filmové recenze, bibliografie, reprinty, patenty a další typy dokumentů.

Děkan FaME doc. Ing. David Tuček, Ph.D. na adresu tohoto úspěchu uvedl: „Indexování v dabázi Emerging Sources Citation Index (ESCI) nám přináší větší mezinárodní image v oblasti vědeckých publikací a také možnost rozšíření mezinárodní vědecké spolupráce s dalšími univerzitami. Ve vědecké oblasti je indexace v této databázi známkou kvalitních publikačních výzkumů, které jsou vyhledávány pro rozvíjení dalšího výzkumu a také citovány.  Databáze Web of Science představuje spolu s databází Scopus základní pilíř pro hodnocení vědy a výzkumu v ČR.“

Časopis Journal of Competitiveness vydávaný Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně nabízí výsledky základního i aplikovaného ekonomického výzkumu domácích i zahraničních autorů v anglickém jazyce. Vychází čtyřikrát ročně v elektronické i tištěné podobě od roku 2009, tedy devět let.

Journal of Competitiveness je od roku 2012 dohledatelný v systému DOI. Journal of Competitiveness uzavřel licenční smlouvu se společností EBSCO Publishing, která zaštiťuje jednu z nejaktivnějších světových databází plnotextových časopisů, magazínů a dalších zdrojů. Plné znění příspěvků zveřejněných v Journal of Competitiveness je možné nalézt v nové verzi databáze Academic Search Complete. Časopis je uveden v seznamu vědeckých časopisů databáze ERIH PLUS. Časopis je indexovaný také v těchto databázích DOAJ, EBSCOhost Online Research Databases, ProQuest, Index Copernicus, InfoBase Index, ERIH PLUS, ULRICHSWEB, List of reviewed non-impacted periodicals published in the Czech Republic, Google Scholar. Nově je indexován v Emerging Sources Citation Index, který je novým indexem v databázi Web of Science Core Collection.

Na adresu procesu přijetí do WoS prof. Jaroslav Belás, Ph.D., uvedl: „Proces přijetí probíhal tak, že jsme v únoru 2017 odeslali žádost o indexování JOC na WoS. Předtím jsme museli splnit požadovaná kritéria - například mezinárodní strukturu článků v časopisu, mezinárodní zastoupení v redakční radě, preciznost a včasnost zveřejňování nových čísel, atd. Poté plynula lhůta 1 roku pro zvážení žádosti a poměrně brzy (za necelých 8 měsíců) nás přijali.“

Aktuální číslo Journal of Competitivness najdete zde.