Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy platné dle nové legislativy
Název vnitřního předpisu Platnost od Účinnost od
Statut UTB ve Zlíně
- I. změna Statutu UTB ve Zlíně
-- (Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně včetně I. změny)
5. 1. 2017
28. 6. 2017
5. 1. 2017
1. 9. 2017
Volební řád AS UTB 14. 12. 2016 14. 12. 2016
Jednací řád AS UTB 14. 12. 2016 14. 12. 2016
Mzdový předpis UTB ve Zlíně 23. 1. 2017 1. 4. 2017
Jednací řád Vědecké rady UTB ve Zlíně 5. 1. 2017 5. 1. 2017
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UTB ve Zlíně 23. 1. 2017 23. 1. 2017
Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně 27. 2. 2017 1. 9. 2017
Stipendijní řád UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 1. 9. 2017
Disciplinární řád pro studenty UTB ve Zlíně 9. 2. 2017 9. 2. 2017 
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB 28. 6. 2017 28. 6. 2017
Řád celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně 5. 1. 2017 5. 1. 2017
Řád hospodaření a účtování UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 4. 4. 2017
Řád pro řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její části, nebo obhajoby disertační práce a pro řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem na UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 4. 4. 2017
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 4. 4. 2017
Řád pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně 28. 6. 2017 28. 6. 2017
Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do těchto a jiných právnických osob UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 4. 4. 2017