Výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro ÚEM - FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav elektroniky a měření pro výuku předmětů: Technické prostředky informatiky a automatizace, Instrumentace a měření, Forenzní vědy.

Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: zobrazování a analýza povrchů pomocí skenovací mikrovlnné mikroskopie.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru bezpečnostních technologií, systémů a managementu nebo v příbuzném oboru,
  • vědecko-pedagogická hodnost (prof., doc.), akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.),
  • publikační činnost v oboru,
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
  • zájem o vzdělávání a profesní růst,
  • komunikativnost a schopnost týmové práce,
  • aktivní znalost anglického jazyka,
  • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: září 2017

Žádost s profesním životopisem zasílejte do 2. 9. 2017 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Bc. Lubomíra Šustková,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu personalni@utb_cz

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně).


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči

Termín zasedání komise: 8. 9. 2017

Rozhodnutí: vybrán byl Ing. Tomáš Martínek