Vyjádření vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně k Fakultě logistiky a krizového řízení

Ve Zlíně dne 7. 2. 2011 - Celá kauza s neakreditovanými studijními programy na Fakultě logistiky a krizového řízení (FLKŘ) byla způsobena, vzhledem k nastavení pracovních kompetencí na UTB, především neprofesionálním rozhodnutím tehdejšího rektora univerzity a děkana fakulty. Rektor prof. Hoza převedl svým rozhodnutím č. 13/2009 ze dne 25. 8. 2009 studenty některých studijních programů tou dobou řádně akreditovaných pro Fakultu technologickou (FT) na FLKŘ. FLKŘ musela podle zákona o akreditace opětovně požádat Akreditační komisi ČR. Ta však FLKŘ akreditace neudělila, a studenti tedy pokračovali ve studiu v programech akreditovaných pro jinou fakultu (FT). Některé z programů akreditaci pro FLKŘ později (v únoru a květnu 2010) získaly.

S účinností od 1. 6. 2010 byl tehdejší rektor prof. Hoza na základě návrhu Akademického senátu UTB (ze dne 6. 4. 2010) prezidentem republiky z funkce odvolán. Ke dni 31. 8. 2010 byl odvolán také dr. Mrkvička z funkce děkana FLKŘ.

Po odvolání rektora prezidentem republiky byli studenti posledního sledovaného studijního programu převedeni na jiné fakulty univerzity, aby mohli ve studiu pokračovat.

Následně bylo iniciativně ze strany UTB zahájeno intenzívní jednání s MŠMT s cílem upravit výši příspěvku univerzitě. Na základě těchto jednání byl původně plánovaný příspěvek ponížen o zmiňovaných 7 mil. Kč. UTB tedy sedmimilionovou částku fyzicky nikdy neobdržela.

V akademickém roce 2010/11FLKŘ všechny nabízené studijní programy řádně akreditovány.

Jsme přesvědčeni, že podle nastavených kompetencí se kvestor na vzniku kauzy nepodílel.

Vzhledem ke složité době, která tehdy na UTB panovala, nezafungovaly dostatečně vnitřní kontrolní mechanismy. Na UTB byl s účinností od 15. 12. 2010 jmenován nový rektor, jehož aktuální prioritou je proto důsledné dodržování nastavených pravidel tak, aby se tato situace nemohla opakovat.

Ing. Andrea Kadlčíková
Tisková mluvčí