Oznámení o veřejné soutěži

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zveřejňuje svůj záměr prodat pozemek v katastrálním území Příluky u Zlína formou veřejné soutěže. Jedná se o pozemek parc. č. 1157/35 o výměře 4705 m2 – orná půda, nacházející se v k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín. Zapsán je u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, na LV č. 5326.

Minimální kupní cena je stanovena ve výši 4 775 000 Kč (slovy: čtyřimilionysedmsetsedmdesátpěttisíc korun českých).

Prohlídka nemovitosti na místě samém se uskuteční dne 17. 10. 2017 a dne 31. 10. 2017 vždy od 9:00 hodin, nebo v týdnu od 23. 10. do 27. 10. 2017 po předchozí domluvě. Odpovědná osoba Ing. Pavel Blažek, email: pblazek@utb_cz, mobil: 606 777 209.

Kupní smlouva pozemek Příluky

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže