GAMA FAQ (Nejčastěji kladené dotazy)

1.     Je zapotřebí dokládat práci na projektu formou výkazu? Pokud ano, má TAČR nějaký předepsaný formulář pro vykazování nebo lze uplatnit již univerzitou vytvořené?

Příjemce musí být schopen za každého pracovníka předložit doklady, podle kterých je možné zjistit provedené činnosti a dobu odpracovanou na příslušném projektu. Tuto povinnost splní např. výkazem práce (s uvedením identifikačních údajů pracovníka, odpracovanou dobou a prováděnými činnostmi) či stanovením části příslušného pracovního úvazku pro každého pracovníka na konkrétním projektu např. formou dodatku pracovní smlouvy či jiným vnitřním předpisem. Můžete využít vlastní formulář pro výkaz práce.

2.      Co se považuje za využití výsledku (uzavření licence, prodej výrobku)?

Za využití/implementaci výsledku se považuje uzavření, prodej licence, zavedení výrobku do výroby aj. dle druhu dosaženého výsledku.

3.      Uzavření licence do doby 5 let od ukončení projektu nebo na dobu 5 let?

Viz Všeobecné podmínky, čl. 13 (pozn. Všeobecné podmínky jsou dostupné v Průvodci pro dílčí projekty): "Poskytovatel si vyhrazuje právo sledovat plnění implementačního plánu výsledků po celou dobu jeho platnosti, min. však po dobu 3 let od dosažení výsledku, nejpozději však do 3 let po ukončení řešení projektu, a to zejména na základě příjemcem předkládaných zpráv o implementaci v souladu s příslušným hodnotícím procesem." Jakým způsobem a na jak dlouhou dobu bude licence uzavřena, záleží na Vaší obchodní strategii.

4.      Lze využít služeb patentových zástupců interních (pracují na Centru transferu technologií, které je řešitelským pracovištěm) nebo nutno poptávat?

Je-li toto využití v souladu s vnitřními předpisy a je efektivnější, není v tom problém.

5.      Lze využít služeb Centra transferu technologií na marketingové studie nebo nutno poptávat?

To samé jako odpověď 4.

6.      V případě zastavení dílčího projektu se vynaložené finance budou vracet?

Záleží na stavu dosažených výsledků, rozpracovanosti, prokázání provedených prací aj.

7.      Jsou nějaké sankce (za zastavení dílčího projektu, neuzavření licence atd.)?

Sankce vyplývají ze Všeobecných podmínek. Obecně platí, že údaje uvedené v závazných parametrech projektu, které jsou součástí Smlouvy o poskytnutí podpory, jsou závazné a jejich nesplnění je podmíněno sankcí.

8.      Typy výsledků projektů (chráněné, nechráněné i jiné, jaké)?

Výsledky projektu byly definovány při podávání návrhu projektu a poté podporované výsledky jsou uvedeny u jednotlivých dílčích projektů v krycích listech. Výsledky vychází z Metodiky RVVI.

Pozn. Podporované výsledky projektu jsou uvedeny v Průvodci pro dílčí projekty.