Program GAMA

Termín podávání přihlášek projektů Proof-of-Concept 3. kola interní soutěže je prodloužen do pátku 9. 2. 2018.

GAMA_3_kolo_vyzvy_prodlouzeni.pdf GAMA_3_kolo_vyzvy_prodlouzeni.pdf (1,07 MB)

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

UTB ve Zlíně získala v rámci programu GAMA podporu na projekt Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Finanční prostředky budou alokovány během let 2017-2019 celkem 12 dílčím projektům, a to na základě výběru ve 3 výzvách interní soutěže.

Projekty proof of concept (dále jen PoC) jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění výsledků výzkumu a vývoje. Výsledky musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. Podpořeny budou pouze takové aktivity aplikovaného výzkumu/experimentálního vývoje, které nejsou financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání:

 • prototypu;
 • funkčního vzorku;
 • průmyslového vzoru;
 • užitného vzoru;
 • zkušební série,
 • materiálu s ověřenými vlastnostmi;
 • metodiky s ověřenými vlastnostmi;
 • uzavřené licenční smlouvy;
 • založené start-up společnosti;
 • založené spin-off společnosti;
 • případně dalších uzavřených smluv souvisejících s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu.

Vyhlášení 3.kola interního výběrového řízení pro dílčí projekty na podporu PoC aktivit program GAMA GAMA_3-kolo-vyzvy_vyhlaseni.pdf

Harmonogram 3. výzvy na podávání přihlášek projektů Proof-of-Concept (PoC)

1.12. 2017 Vyhlášení 3. výzvy na podávání návrhů dílčích projektů PoC
5.12. 2017 Informační seminář pro zájemce 3. výzvy (13:00, U11, místnost č. 419)
9.2. 2018 Termín pro odevzdání návrhů dílčích projektů (včetně zadání do GaP)
do 23.2. 2018 Hodnocení návrhů dílčích projektů PoC Centrem transferu technologií
do 9.3. 2018 Hodnocení návrhů dílčích projektů PoC Radou pro komercializaci
do 13.4. 2018 Zasedání Rady pro komercializaci - doporučení vybraných projektů k realizaci rektorovi UTB
Podepsání dílčích projektů rektorem UTB, informování navrhovatelů
Příprava podkladů přijatých projektů pro schvalovací řízení TAČR
Schvalovací proces TAČR
duben 2018 Přípravy na zahájení dílčích projektů PoC (personálie, SPP prvky, aj.)
1.5.2018 Zahájení řešení dílčích projektů PoC (odsouhlasených TAČR)
 

Přihlášky projektů Proof of concept

Pro přihlášení návrhu dílčího projektu do interní soutěže je nezbytné zaevidovat projekt v modulu Granty a projekty (dále jen GaP) informačního systému OBD. Zde doloží navrhovatelé (a posléze řešitelé) v elektronické formě tyto dokumenty:

 • komercializační dotazník,
 • návrh rozpočtu,
 • souhlas přímého nadřízeného s návrhem dílčího projektu (naskenovaný dokument s podpisem přímého nadřízeného).
 • krycí list

Fakulta/součást přebírá v případě schválení dílčího projektu odpovědnost za dosažení výstupů deklarovaných v návrhu dílčího projektu, proto je nezbytné přihlášení návrhu projektu do interní soutěže předjednat (na fakultě/součásti).

Detailní informace o podmínkách řešení dílčích projektů jsou uvedeny v Průvodci: Průvodce pro projekty GAMA

Aktualizovaný Průvodce verze č. 2 (květen 2017) PRUVODCE_PRO_PROJEKTY_verze2.pdf

Dokumentace

Instrukce pro vyplnění dílčího rozpočtu instrukce_pro_vyplneni_rozpoctu_gama2.pdf instrukce_pro_vyplneni_rozpoctu_gama2.pdf

manuál zadávání návrhu do GaP navod_GaP.pdf navod_GaP.pdf (3,45 MB)

           

Prezentace ze semináře

Prezentace k vyhlášenému 3. kolu GAMY Prezentace_05_12_2017.pdf

Seminář k 3. kolu interní soutěže se koná v úterý 5. 12. 2017 od 13 hodin v budově U11 (místnost č. 419).

Prezentaci ze semináře konaného dne 6.6.2017 Prezentace_GAMA_06_06_2017.pdf

Kontakt

Ing. Miroslava Komínková, Ph.D. (projektový koordinátor)

e-mail: kominkova@utb_cz

tel.: 576 038 000, 603 883 092

kancelář č. 408, Univerzitní institut U11, Vědeckotechnický park UTB

web: www.utb.cz/uni; isctt.utb.cz