Profil institutu

Univerzitní institut (UNI) byl zřízen k 1. září 2003 na základě rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Činnost UNI je orientována do oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a činností s tím souvisejících a zaměřuje se zejména na:

  • uskutečňování aplikovaného výzkumu a vývoje
  • vytváření podmínek pro propojení základního a aplikovaného výzkumu s průmyslem
  • spolupráci s orgány místní a regionální správy, s národními i mezinárodními organizacemi a institucemi na přípravě a řešení projektů vědy, výzkumu a inovací
  • podporu tvůrčích a inovačních aktivit v rámci UTB ve Zlíně i mimo univerzitní prostředí
  • poskytování odborných služeb souvisejících s přípravou, vedením, vyhodnocováním a monitorováním výsledků projektů
  • zajištění ochrany duševního a průmyslového vlastnictví
  • zajištění přenosu výsledků výzkumné a vývojové činnosti do praxe (transfer technologií).

Univerzitní institut je provozovatelem Vědeckotechnického parku při UTB ve Zlíně.