Profil

Centrum transferu technologií

Centrum transferu technologií (CTT) vzniklo k 1. lednu 2008 jako výstup z projektu „Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií při UTB ve Zlíně“, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Cílem projektu je vybudovat podmínky pro vytvoření účinných vazeb mezi výzkumnými týmy UTB ve Zlíně a aplikační sférou vedoucí k rozšíření a urychlení přenosu poznatků z výzkumných pracovišť do průmyslu. CTT poskytuje vědeckým pracovníkům univerzity a spolupracujícím firmám soubor profesionálních služeb zaměřený zejména na oblast průmyslově-právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje a zajištění jejich rychlého a efektivního přenosu do praxe, což zahrnuje následující služby:

Poradenství

 • poradenství k otázkám nakládání s výsledky a využití výsledků výzkumu a vývoje
 • doporučení vhodného typu právní ochrany (užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, patent)
 • metodická podpora původců při ohlášení vynálezu

Analýzy průmyslově-právního stavu

 • průzkum novosti poznatků, patentové rešerše
 • patentové situace výrobku, patentové analýzy
 • rozbor omezení vyplývající z patentu (věcné, regionální, časové)

Odborné služby patentových zástupců

 • zpracování přihlášky (užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, patent)
 • podání přihlášky
 • zajištění administrativních náležitostí (žádost o průzkum, změny v rejstříku, prodloužení platnosti aj.)

Přímé zastupování klientů před úřady

 • Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV)
 • Evropský patentový úřad (EPO)
 • Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU (OHIM)
 • Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Služby související s transferem technologií

 • licenční jednání a zajišťování smluv
 • jednání s patentovými zástupci a úřady v ČR i zahraničí
 • přenos poznatků, zkušeností a know-how
 • vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti průmyslově-právní ochrany

Bilance činnosti Centra transferu technologií za rok 2010

Bilance činnosti Centra transferu technologií za rok 2009

Bilance činnosti Centra transferu technologií za rok 2008

Postup při ochraně a uplatnění práv k duševnímu vlastnictví na UTB ve Zlíně

Postup při ochraně a uplatnění práv k duševnímu vlastnictví na UTB popisuje směrnice rektora: SR/13/2011 „Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně“.

Schematické znázornění postupu při řízení o nabídkách duševního vlastnictví na UTB ve Zlíně

Činnost CTT v rámci UTB ve Zlíně

1) CTT provádí pro UTB odbornou práci patentových zástupců – přípravu a podání přihlášek na předměty průmyslově právní ochrany jménem UTB a následnou péči o získání a udržování právní ochrany.

2) CTT se aktivně podílí na naplňování ustanovení směrnice rektora SR/13/2011, zejména:

 • vede deník nabídek předmětů práv průmyslového vlastnictví (dále jen „Deník“ a „PPV“)
 • přebírá nabídky předmětů práv průmyslového vlastnictví s dokumentací (dále jen „Nabídky předmětů PPV“)
 • zpracovává posouzení způsobilosti předmětu PPV k právní ochraně
 • předává podklady (Nabídka předmětu PPV s posouzením) rektorovi UTB
 • přijímá rozhodnutí rektora a zajišťuje zabezpečení dané průmyslově-právní ochrany
 • připravuje (v případě kladného rozhodnutí rektora) podklady pro uplatnění práva k předmětu PPV Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
 • připravuje a odesílá v každém jednotlivém případě vyrozumění o rozhodnutí o Nabídce předmětu PPV původci
 • přijímá oznámení o chystaném zveřejnění předmětu PPV a podle povahy věci dává k němu stanovisko
 • zabezpečuje registraci uzavřených licenčních smluv UTB na Úřadě průmyslového vlastnictví ČR
 • zajišťuje registraci převodů průmyslových práv UTB a spolupracuje na přípravě smluv