Absolventi 2017

Fakulta technologická

Jméno Název práce Školitel
Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie materiálů
Ivo Krásný Příprava, modifikace a aplikace kaolinitu v kompozitních materiálech prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Ivana Kupská Syntéza a modifikace fyzikálně-chemických vlastností gelových soustav pro terapeutické aplikace prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Veronika Mikulcová Disperzní systémy jako nosiče aktivních látek doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.
 
Chemie a technologie materiálů, Technologie makromolekulárních látek
Hana Dostálková Mikrobiální odstraňování syntetických polymerů z odpadních vod doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
Ondřej Kratina Struktura a lomové chování pryže doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Kutějová Lenka Nanokompozity na bázi plněného epoxid-silikonu:Studium mechanických a elektrických vlastností doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
David Pištěk Studium možné technologie k přepracování rekuperované PVB fólie doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Pavol Šuly Studium roztoku polyvinylalkoholu pro inkoustový tisk doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
 
Procesní inženýrství, Nástroje a procesy
     
 
Chemie a technologie potravin, Technologie potravin
Pavel Pleva Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných bakterií rodů Enterococcus a Staphylococcus doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Richardos Nikolaos Salek Vybrané vlastnosti modelových systémů mléka obsahujících ternární směsi fosforečnanových a citronanových solí doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
     

Fakulta managementu a ekonomiky

Jméno Název práce Školitel
Ekonomika a management, Management a ekonomika
Lukáš Danko Rozvoj kreativních klastrů jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti měst doc. Ing. Jozef Habánik, Ph.D.
Martin Hrabal Role lidského faktoru v kontextu procesního řízení doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zuzana Jurigová Vytvoření systému ukazatelů pro hodnocení ekonomické udržitelnosti podniků cestovního ruchu doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Vladimír Kruliš Účinnost nástrojů podpory podnikání v médiích doc. Ing. František Lipták, DrSc.
Stephen Nabareseh Prediktivní analytika: technika data miningu pro   rozhodování s využitím v řízení odchodu zákazníků doc. Ing. Petr Klímek, Ph.D.
Anusua Saha Rámec pro studium postojů indických spotřebitelů směrem k udržitelné spotřebě v Indii doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Martina Sasínková Budování značky vysokých škol doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Jiří Seidler Implementace konceptu společenské odpovědnosti do strategického řízení malých a středních firem řízených dle metody BSC doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Iva Vendolská Faktory ovlivňující poptávku po absolventech vysokých škol na trhu práce v ČR doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
 
Hospodářská politika a správa, Finance
 Jiří Macháček  Podpora podnikání ze strany municipalit v České republice prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Fakulta multimediálních komunikací

Jméno Název práce Školitel
Výtvarná umění, Multimédia a design
Naveed Anwar Vliv konstrukčního a materiálového řešení obuvi, pro prevenci bolesti v oblasti paty doc. MgA. Petr Stanický, MFA
Karolína Garguláková Implementace fikce do dokumentárního žánru:Doc-fi v současné české a slovenské kinematografii doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
Michal Kupilík Umělecké dílo v novomediálním transferu doc. ak. mal. Jan Meisner
Bohuslav Stránský Action in Design. Design interaktivních digitálních médií - principy, přístupy doc. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D.
     

Fakulta aplikované informatiky

Jméno Název práce Školitel
Inženýrská informatika, Inženýrská informatika
Tomáš Gavenda Spektroskopie látek v oblasti mm a submilimetrových vln doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
Michal Gerža Inteligentní Measureserver pro řízení vzdálených experimentů s vestavěnou simulací a pokročilou diagnostikou prof. Ing. František Schauer, DrSc.
Michal Krbeček Tvorba a správa výzkumných vzdálených laboratoří na úrovní EU doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
Dora Lapková Analýza a návrh technických prvků obrany s využitím informačních technologií doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
Jiří Matyáš Mikropáskové antény na bázi elektricky vodivých nanočástic prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Luboš Nečesal Hodnocení informační podpory pracovníků bezpečnostních složek doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
Jakub Rak Informační podpora ukrytí obyvatelstva prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
David Šaur Informační podpora krizového řízení kraje z hlediska hodnocení výskytu povodní doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
Jaromír Švejda Návrh algoritmu pro biometrickou identifikaci osob pomocí analýzy EEG signálu doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
Roman Žák Řízení systémů pomocí aktivizace mozkových center prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
 
Inženýrská informatika, Automatické řízení a informatika
Jiří Křenek Návrh a modelování ekologického zpracování desek plošných spojů prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
Stanislav Talaš Identifikace a číslicové řízení procesů s dopravním zpožděním Identifikace a číslicové řízení procesů s dopravním zpožděním