Absolventi 2017

Fakulta technologická

Jméno Název práce Školitel
Chemie a technologie materiálů, Technologie makromolekulárních látek
Hana Dostálková Mikrobiální odstraňování syntetických polymerů z odpadních vod doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
 
Procesní inženýrství, Nástroje a procesy
     
 
Chemie a technologie potravin, Technologie potravin
Richardos Nikolaos Salek Vybrané vlastnosti modelových systémů mléka obsahujících ternární směsi fosforečnanových a citronanových solí doc. Ing. František Buňka, Ph.D.

Fakulta managementu a ekonomiky

Jméno Název práce Školitel
Ekonomika a management, Management a ekonomika
Martin Hrabal Role lidského faktoru v kontextu procesního řízení doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Vladimír Kruliš Účinnost nástrojů podpory podnikání v médiích doc. Ing. František Lipták, DrSc.
Stephen Nabareseh Prediktivní analytika: technika data miningu pro   rozhodování s využitím v řízení odchodu zákazníků doc. Ing. Petr Klímek, Ph.D.
Iva Vendolská Faktory ovlivňující poptávku po absolventech vysokých škol na trhu práce v ČR doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
 
Hospodářská politika a správa, Finance
     

Fakulta multimediálních komunikací

Jméno Název práce Školitel
Výtvarná umění, Multimédia a design
Naveed Anwar Vliv konstrukčního a materiálového řešení obuvi, pro prevenci bolesti v oblasti paty doc. MgA. Petr Stanický, MFA
Bohuslav Stránský Action in Design. Design interaktivních digitálních médií - principy, přístupy doc. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D.

Fakulta aplikované informatiky

Jméno Název práce Školitel
Inženýrská informatika, Inženýrská informatika
Tomáš Gavenda Spektroskopie látek v oblasti mm a submilimetrových vln doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
Luboš Nečesal Hodnocení informační podpory pracovníků bezpečnostních složek doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
Jiří Matyáš Mikropáskové antény na bázi elektricky vodivých nanočástic prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Jakub Rak Informační podpora ukrytí obyvatelstva prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
 
Inženýrská informatika, Automatické řízení a informatika