Charakteristika činnosti

Vědecká rada veřejné vysoké školy:

  1. projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy,
  2. schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady nebo umělecké rady fakulty,
  3. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Vědecká rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor.

Poslední zasedání Vědecké rady proběhlo dne 20. září 2016. Součástí zasedání bylo řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jána Piteľa, PhD. v oboru "Řízení strojů a procesů".