Projekty financované Grantovou agenturou ČR

Fakulta aplikované informatiky

Novák Jakub GP102/09/P423 Prediktivní řízení nelineárních systémů pomocí sítí lokálních modelů (2009 - 2011)

Schauer František GA2002/09/1206 Nanokrystalické heterogenní sluneční články (2009 - 2011)

Fakulta technologická

Pavlínek Vladimír GAP105/11/2342 Evaluace procesu elektrozvlákňování pomocí elektroreologických měření (2011 - 2015)

Hausnerová Berenika GA103/08/1307 Reologické modelování toků polymerních materiálů za vysokých tlaků (2008 - 2012)

Zatloukal Martin GAP108/10/1325 Aplikovaná reologie pro progresivní polymerní technologie (2010 - 2014)

Koutný Marek GAP108/10/0200 Studium biodegradability polymerních materiálů kombinací pokročilých metodik (2010 - 2013)

Kubáň Vlastimil GAP503/11/1417 Produkce biogenních aminů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení (2011- 2014)

Fakulta multimediálních komunikací

Šviráková Eva GP402/09/P296 Uplatnění principů systémové dynamiky v řízení projektů (2009 - 2011)

Fakulta managementu a ekonomiky

Knápková Adriana GA402/09/1739 Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků (2009 -2011)

Paseková Marie GA402/09/0225 Užití  IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti (2009 -2011)

Pilík Michal GPP403/11/P175 Faktory ovlivňující on-line nákupní chování na Internetu v prostředí na B2C a B2B trzích v ČR (2011 - 2013)

Fakulta humanitních studií

Trušník Roman GP405/09/P357 Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945 (2009 -2011)

Hrbáčková Karla GA406/09/1240 Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů pomáhajících profesí (2009 -2011)

Spoluřešitelské projekty

Fakulta technologická

Pavlínek Vladimír GAP105/11/2342 Evaluace procesu elektrozvlákňování pomocí elektroreologických měření (2011 - 2015)

Zatloukal Martin GA103/09/2066 Analýza a vývoj konstitutivních rovnic pro popis nenewtonských kapalin (2009-2013)

Ponížil Petr GD104/09/H080 - Plazmochemické procesy a jejich technologické aplikace (2009 - 2012)

Fakulta aplikované informatiky

Zelinka Ivan Evoluční návrh řídicích algoritmů (2009 -2011)

Fakulta managementu a ekonomiky

Pavelková Drahomíra Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem (2008 -2011)