Projekty financované MŠMT ČR

VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY

Fakulta technologická
Sáha Petr MSM7088352101 Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů

Fakulta aplikované informatiky
Vašek Vladimír MSM7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů

NPVII

Fakulta aplikované informatiky

Vašek Vladimír 2C06007 Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace (2006 - 2011)

Fakulta technologická

Sedlařík Vladimír 2B08071 Výzkum moderních metod zpracování syrovátky jako vedlejšího produktu resp. odpadní látky z mlékárenské produkce pro přípravu biologicky odbouratelných polymerů (2008 - 2011)

KONTAKT

Fakulta technologická

Sáha Petr ME09072 Studie polymerních systémů na bázi polylaktidu pro obalové materiály (2009 - 2012)
Hlaváček Petr ME09093 Studium obuvi na nohách terakotové armády v Xia-An (2009 - 2011)

KONTAKT (mobility)

Fakulta aplikované informatiky

Jašek Roman MEB051024 Information logistics of transport, production and storing system (2010 - 2011)

Fakulta managementu a ekonomiky

Friedel Libor MEB091007 Výzkum modelu pro měření výkonnosti klastrů a účinnosti  klastrových politik včetně případových studií vybraných klastrů z České republiky a Slovinska (2010 - 2011)

Fakulta technologická

Sedlařík Vladimír MEB061102 Nové funkcionalizované polymery kyseliny mléčné pro přípravu biokompozitů (2011 - 2012)

VÝZKUMNÁ CENTRA (spoluřešitelé)

Fakulta aplikované informatiky

Bobál Vladimír 1M0567 Centrum aplikované kybernetiky (2005 - 2011)

ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Decentralizované projekty 2011 

Závěrečné zprávy decentralizovaných rozvojových projektů za r. 2011:

Název projektu Řešitel
Marketingové aktivity UTB Kadlčíková A., Ing.
Zdokonalování jazykové vybavenosti zaměstnanců UTB ve Zlíně Bartošová R., Ing.
Vypracování a implementace strategie nakládání s výsledky VaV Görig J., Ing.
Pracovní místa pro končící doktorandy a postdoktorandy Gazdová, I., Mgr.
Rozvoj informačních a komunikačních technologií na UTB Hrabáková M., Mgr.
Rozvoj internacionalizace na UTB ve Zlíně Blahová M., Ing.
Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně Cedidlová M., Ing
Zavádění ECTS a příprava na získání certifikátu „ECTS Label“ na UTB ve Zlíně Prokopová Z., doc. Ing. CSc.
Akademická pedagogicko – psychologická poradna UTB Tuček D., doc. Ing. PhD.