Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Ekonomika a management

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Ekonomika a management Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Doktorské Jazyk: Čeština

Cílem studia je především vědecká příprava studenta, podpořená jeho odbornou průpravou v relativně široce zaměřené oblasti managementu a ekonomiky. Studenti si rozšíří teoretické a metodické znalosti obecné ekonomie a získají další odborné znalosti pro řešení tvůrčích problémů v oblastech specializovaných disciplín managementu, řízení lidských zdrojů, ekonomiky výrobních, obchodních, finančních i neziskových organizací a veřejného sektoru i racionalizace výrobních a technologických procesů, a to podle svého odborného zaměření. Charakteru doktorského studijního programu odpovídají specifické disciplíny zaměřené na získání dovedností v metodách vědeckovýzkumné práce, včetně matematicko-statistických metod a v práci s informačními zdroji pro vědu a výzkum.

V průběhu studia je kladen důraz i na zkvalitnění úrovně anglického jazyka a schopnost psát vědecké články a prezentovat výsledky výzkumu v anglickém jazyce. Absolvent je schopen aplikovat zásady vědecko-výzkumné práce včetně matematických a statistických metod a využít cizí jazyk i další odborné znalosti pro řešení tvůrčích problémů v oblastech ekonomiky a řízení organizací.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Makroekonomie III
 • Mikroekonomie III
 • Metodologie vědecké práce
 • Management
 • Ekonomika podniku
 • Odborná komunikace v angličtině
 • Manažerské finance
 • Marketing a chování spotřebitele
 • Znalostní management

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
 • Poradenství
 • Vlastní podnikání
 • Vedoucí řídící a vysoce specializované funkce v institucích výrobních, obchodních, finančních, neziskových i v oblasti veřejného sektoru

Fakulty a součásti

Zavřít