Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oznamování porušení práva EU

Ing. Alena Macháčková, CSc.

Ombudsman TEL:+420 576 032 881 E-mail: ombudsman@utb.cz Kancelář:U13/324
  • elektronicky prostřednictvím formuláře
  • písemně na adresu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. TGM 5555, 760 01 Zlín. Obálka musí být označena slovy: „Neotvírat – k rukám ombudsmana/ombudsmanky“
  • osobně (po dohodě s příslušnou osobu)
  • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Za podmínek stanovených směrnicí EU požívá oznamovatel ochrany a UTB získává možnost zjednat nápravu přijetím následných opatření. Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Oznámení lze učinit písemně do schránky elektronické pošty oznamovatel@utb.cz (interní kanál). Totožnost oznamující osoby nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě určených osob.

Ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zřizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Interní oznamovací systém.

V případě, že neuvedete jméno a příjmení a adresu pro doručování písemností, nebo e-mail, oznámením se budeme zabývat, ale nebudeme Vám moci sdělit výsledek šetření a opatření přijatá k nápravě.

* Pole označené hvězdičkou je povinné

Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), zřizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Interní oznamovací systém UTB.Interní oznamovací systém UTB je určen k oznamování případů možného protiprávního jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu a zároveň, jímž podle oznamovatele došlo k ohrožení nebo poškození veřejného zájmu v oblastech uvedených směrnicí, např.:

  • v oblasti zadávání veřejných zakázek,
  • předcházení legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.
Virtuální prohlídka

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně