Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O univerzitě

Sociální bezpečí

Rozcestník

Sociální bezpečí na UTB

Definice pojmu sociální bezpečí

Sociální bezpečí definujeme jako ideální stav prostředí, ve kterém je chování a jednání všech přítomných přirozeně vedeno principy kolegiality, integrity, rovnosti, respektu, otevřenosti a pozornosti k ostatním a kde jakákoliv forma nežádoucího chování, zastrašování, agrese, šikany nebo diskriminace je považována za nepřijatelnou, a to bez ohledu na to, zda se jedná o studující nebo zaměstnané osoby na univerzitě.

Oblast sociálního bezpečí na UTB vnímáme jako zásadní součást snahy o vytvoření otevřeného, bezpečného, férového a etického akademického prostředí nejen pro všechny studující a zaměstnané osoby, ale i ty, kteří univerzitu jen navštíví nebo s ní spolupracují. Na akademické půdě chceme vytvářet přivětivé prostředí a klima, tak aby docházelo k maximalizaci akademické svobody a rozvoji talentů při studiu a při výkonu práce.

Sociálně bezpečné univerzitní prostředí je takové prostředí, ve kterém:
  • má každá osoba bezpečné místo pro své studium a práci;
  • se k sobě lidé chovají s respektem a úctou;
  • každý má možnost rozvíjet svůj talent;
  • existují lidé/centra/poradny, které pomáhají potřebným s řešením obav, dilemat, stížností a problémů ovlivňujících studijní nebo pracovní výkon;
  • jsou jasně stanoveny hranice chování a transparentní, dostupné procesy a prostředky uplatňované vůči těm, kteří tato pravidla porušují.

Nežádoucí chování

DISKRIMINACESEXUALIZOVANÉ A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉ NÁSILÍ ŠIKANA STALKING DOPADY

Fakulty a součásti

Zavřít