Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Nabídka vzdělávacích programů

Prohlédněte si nabídku programů a kurzů celoživotního vzdělávání.
AktuálněEkonomika a managementTechnika, výroba a stavebnictvíTechnologie a hodnocení potravinInformační a komunikační technologieMarketing a komunikaceHumanitní vědy a pedagogikaJazykové kurzy


Aktuálně přijímáme přihlášky do těchto kurzů

Zpracování gumárenských směsí

Jedná se o rekvalifikaci akreditovanou MŠMT (100 % ceny hradí úřad práce – pro více informací navštivte web Jsem v kurzu).

Hlavní cíl kurzu je naučit se základní znalosti z gumárenské technologie a osvojit si postupy pro výrobu gumárenské směsi tak jako pryže s ohledem na požadované výsledné vlastnosti pryže a zajistit tak obecné základní znalosti potřebné v každodenní výrobě pryžových komponent. Dílčími cíli jsou zejména osvojit si základní vztahy jednotlivých gumárenských surovin ve vztahu k procesu zpracování a zejména k výsledným vlastnostem gumárenské směsi tak jako pryže. A dále pak osvojit si experimentální analýzy charakterizující vlastnosti gumárenských směsí a pryže k vytvoření zpětnovazební smyčky k porozumění formulace receptury gumárenských směsí. V neposlední řadě je dílčím cílem pochopení souvislostí mezi teoretickými znalostmi a praktickými potřebami a postupy v gumárenské výrobě v průmyslu. Jde o rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-25769/2022-5.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium) v relevantních oborech
Délka trvání: 2 semestry – celkem 300 hodin (teoretická výuka 119 h, praktická výuka 181 hodin)
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: letní semestr akademického roku 2023/2024
Příjem přihlášek: na emailu cps@utb.cz
Organizátor: Univerzitní institut – Centrum polymerních systémů

Detail programu

Technolog/technoložka zpracování plastů

Jedná se o rekvalifikaci akreditovanou MŠMT (100 % ceny hradí úřad práce – pro více informací navštivte web Jsem v kurzu).

Hlavní cíl kurzu je získat znalosti o zpracování a využití komerčně dostupných polymerních materiálů. Účastníci budou mít představu nejen o podstatě receptur polymerních materiálů, ale i o materiálových vlastnostech a jejich charakterizaci. V průběhu výuky získají praktické zkušenosti s přípravou polymerních materiálů, s charakterizací jejich vlastností, s přípravou plastových produktů pomocí základních zpracovatelských postupů a s charakterizací užitných vlastností finálních produktů. Dílčím cílem pak bude osvojení si základních vztahů mezi použitými surovinami, procesními podmínkami jednotlivých zpracovatelských technologií a výslednými vlastnostmi připravených produktů. Vedle toho účastníci získají představu o možnostech využití moderních simulačních softwarů pro účely prvotního nastavení zpracovatelských podmínek, což jim umožní pochopení souvislostí mezi teoretickými znalostmi, praktickými potřebami a používanými postupy v plastikářském průmyslu. Jde o rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-25770/2022-5.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium) v relevantních oborech, zdravotní způsobilost
Délka trvání: 1 semestr – celkem 152 hodin (teoretická výuka 62 hodin, praktická výuka 90 hodin)
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: letní semestr akademického roku 2023/2024
Příjem přihlášek: na emailu cps@utb.cz
Organizátor: Univerzitní institut – Centrum polymerních systémů

Detail programu

Chemický technik analytik/chemická technička analytička

Jedná se o rekvalifikaci akreditovanou MŠMT (100 % ceny hradí úřad práce – pro více informací navštivte web Jsem v kurzu).

Program je zaměřen na osvojení si znalostí a praktických dovedností v oblasti vybrané skupiny analytických metod. Techniky a metody jsou nejprve probírány teoreticky, následně jsou získané vědomosti prakticky aplikovány v laboratorních cvičeních. Náplň laboratorních cvičení je zaměřena na typické úlohy pro dané metody a výuka je vedena s ohledem na praktická hlediska dosažení standardního výstupu analýzy, a také na problémy, se kterými se účastník může setkat (troubleshooting). Cílem programu je, aby účastníci kurzu získali ucelený základ a zkušenost z práce v laboratoři a aby prakticky ovládali jednotlivé vybrané metody, a to včetně znalostí o jejich principu, funkci a instrumentaci, přípravě vzorku, způsobech měření, typické formě výsledku a jeho zpracování a intepretaci, seznámení se s běžnými aplikacemi a vybranými příklady relevantních norem. Kurz je dvousemestrální, probíhá v prezenční formě a skládá se z přednášek, procvičování a praktické výuky. Jde o rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-25767/2022-6.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium) v relevantních oborech, zdravotní způsobilost
Délka trvání: 1 semestr – celkem 152 hodin (teoretická výuka 62 hodin, praktická výuka 90 hodin)
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: letní semestr akademického roku 2023/2024
Příjem přihlášek:  na emailu cps@utb.cz
Organizátor: Univerzitní institut – Centrum polymerních systémů

Detail programu

Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace

Kurz připraví účastníky pro speciální úseky činností, které jsou nutné pro specializovanou práci na lůžkových odděleních a v domácí péči. Cílem kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti v katetrizaci močového měchýře muže, v komplexní péči o nemocné s permanentním močovým katetrem a v péči o nemocného provádějícího čistou intermitentní katetrizaci. Podmínkou pro zařazení do kurzu je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry a zdravotnického záchranáře dle zákona č. 96/2004 Sb.

Délka trvání: celková délka kurzu je 35 hodin, z toho odborná praxe v KNTB, a.s. 24 hodin
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: bude upřesněno (předpokládané zahájení v lednu 2024)
Příjem přihlášek: probíhá on-line, registrační formulář
Organizátor: Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Detail programu

Kurzy, do kterých se můžete přihlašovat průběžně

Ekonomika management

Jak si vytvořit business ve 21. století

Cílem kurzu je provést účastníky kurzu celým procesem od vzniku myšlenky k založení businessu, přes všechny důležité kroky, jakými jsou rozhodnutí o ideální formě právní formy podnikání, financování, možné dotační politice, marketingu, řízení procesů ve firmě atd. Kurz bude koncipován teoreticko-prakticky. Účastníci nejprve budou seznámeni s teoretickými postupy vytvoření businessu, na něž se naváže konkrétními příklady a postupy tak, aby došlo k ideálnímu propojení jejich teoretických a praktických znalostí.

Délka trvání: 50 hodin
Forma vzdělávání: prezenční, výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení 1x za 14 dní v pátek odpoledne
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: probíhá
Organizátor: Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Technika, výroba a stavebnictví

Technolog/technoložka zpracování plastů

Zpracování gumárenských směsí

Chemický technik analytik/chemická technička analytička

Technologie a hodnocení potravin

Gastronomie ve vztahu k výživě člověka

Cílem tohoto kurzu je získat aktuální informace a praktické zkušenosti o moderních gastronomických trendech ve vztahu k výživě člověka. Absolvent kurzu CŽV získá znalosti o gastronomických technologiích, teoretické znalosti o potravinách a jejich nutričním složení, bezpečnosti, kvalitě potravin a zásadách správné výrobní praxe. Dále získá praktické dovednosti v oblasti kulinární úpravy potravin a jejich nových trendech jak v oblasti české, tak i světové gastronomie. Vzhledem k těmto kulinárním úpravám bude řešena také problematika nutriční hodnoty pokrmů s následným hodnocením výživového stavu člověka. Kurz je určen pro posluchače z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem o získání, prohloubení, rozšíření nebo změnu kvalifikace v oblasti gastronomie a výživy člověka.

Délka trvání: Délka kurzu je celkem 50 hodin. Výuka probíhá jednou za 14 dní v pátek odpoledne formou přednášek a praktických cvičení.
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Detail programu

Informační a komunikační technologie

Technologie WWW

Cílem kurzu je seznámit posluchače s postupem tvorby dynamických webových stránek. Postupně budou prezentovány a prakticky cvičeny následující technologie: HTML, CSS, JavaScript a PHP. Při tvorbě moderní webové stránky se nelze vyhnout používání dalších technologií, např. AJAX a využití podpůrných knihoven pro JavaScritpt (např. jQuery). Dynamické webové stránky předpokládají přístup do databáze, v kurzu byla zvolena databáze MySQL pro její velké rozšíření na serverech v Internetu, které poskytují hosting. V průběhu kurzu jsou všechny technologie prakticky procvičovány na příkladech. Po absolvování kurzu získá posluchač základní znalosti pro tvorbu dynamických webových stránek.

Délka trvání: 50 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek:průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Začínající správce podnikových počítačových sítí

Cílem kurzu je zvýšit odborné znalosti pracovníků spravující počítačové sítě v malé nebo střední firmě. Obsah přednášek: Základní síťové terminologie, historie počítačových sítí, dělení sítí. Přenosová média, přenos signálu, fyzické a logické topologie, principy přístupových metod, normování a standardizace. Datagaramová služba, virtuální spoj, potvrzování PDU, síťové protokoly TCP/IP, adresování v sítích IPV4 a IPV6. Problematika připojení jednotlivých PC a malých sítí do Internetu. DNS, firewaly, překlad adres, směrování v sítích a VPN. Přepínání v sítích a VLAN. Zálohování dat. Záložní zdroje. Řešení problémů na síti. Obsah cvičení: Základní konfigurace směrovačů v LAN pomocí protokolů RIP a OSPF. Základní konfigurace přepínačů v LAN včetně VLAN pomocí protokolů VTP a STP. Základní konfigurace WAN sítí pomocí protokolů PPP a Frame Relay.

Délka trvání: 70 hodin (35 hodin přednášky, 35 hodin cvičení)
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Začínáme s digitální fotografií

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou týkající se práce s digitální fotografií a s digitálním fotoaparátem. Na danou problematiku bude pohlíženo jak z pohledu teoretického, tak i praktického. V teoretické rovině bude pozornost zaměřena zejména na oblasti digitální fotografie versus klasická fotografie, základní prvky digitálního fotoaparátu a jejich princip, základní pojmy z oblasti digitální fotografie (pixel, dpi, bit, bitová hloubka, histogram, skládání barev), základní funkce digitálního fotoaparátu a základní pravidla pro vytváření dobrých fotografií.

Praktická část předmětu bude orientována na zvládnutí softwaru pro úpravu a editaci digitální fotografie. Tematicky bude praktická část směřována do oblasti stažení fotografií do počítače a jejich organizace, prvotní úprava fotografie (otočení, ořez, úprava vad, změna rozměrů), celoplošné úpravy fotografie (vylepšení expozice, histogram, úrovně, barvy), úprava fotografie ve výběru (nástroje pro retuš, fotomontáž), obrázkové efekty, tisk a export fotografií (vytváření kalendářů, sestav a použití různých šablon), publikování fotografií na webu. Kurz je určen pro posluchače z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem se seznámit s problematikou digitální fotografie a digitálního fotoaparátu.

Délka trvání: 40 hodin (výuka probíhá v blocích po 4 hodinách)
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Základy práce s databázemi

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou týkající se práce s relačními databázovými systémy. Praktická část předmětu bude orientována na zvládnutí softwaru MS Access, určeného pro tvorbu a zpracování jednoduchých databází. Kurz je určen zájemcům, kteří mají základní znalosti práce s PC a potřebují zvyšovat svou informační gramotnost v oblasti databázových systémů a udržovat, rozšiřovat či prohlubovat svou kvalifikaci. Případné základní znalosti programování jsou výhodou. Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno vytvořením vlastního projektu.

Délka trvání: 40 hodin (výuka probíhá v blocích po 4 hodinách)
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Základní certifikační kurz – Inteligentní elektroinstalace KNX

Vzdělávací plán programu sestává z následujících témat: KNX argumentace systému, KNX komunikace
KNX topologie, KNX telegram TP1, KNX sběrnicové přístroje TP1, KNX přenosové vedení PL110, KNX instalace TP1, KNX projektování ETS Professional, KNX uvedení do provozu ETS, KNX diagnostika a vyhledávání chyb ETS.

Délka trvání: 40 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: na stránkách KNX , z.s. v sekci Školicí střediska a typy kurzů
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně ve spolupráci s firmou Schneider Electric, s.r.o., kontaktní osobou za UTB je Ing. Martin Zálešák, CSc., e-mail: zalesak@utb.cz 

Detail programu

Elektromagnetická kompatibilita pro průmyslovou praxi

Kurz je zaměřen na skupinu zájemců z praxe (konstruktéři elektronických zařízení, pracovníci provádějící zkoušky, vývojoví pracovníci, řízení kvality apod.). V kurzu jsou pouze v nezbytné míře představeny teoretické základy EMC, které vychází z praktických potřeb průmyslových technologií nebo se vyskytují v běžné konstrukční praxi. Kurz je doplněn příklady z řady reálných praktických měření, které jsme v uplynulých letech (2006 dosud) na Ústavu elektroniky a měření FAI UTB Zlín prováděli. Jedná se o měření z oblasti EMI a EMS a měření z oblasti týkající se ochrany před elektrostatickým nábojem (ESD). Účastníci kurzu projdou laboratorními cvičeními.

Délka trvání: 20 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Marketing a komunikace

Komunikace – vyjednávání

Obsahem kurzu je příprava strategie vyjednávání a rozvoj vyjednávacích schopností a technik s cílem dosáhnout dohodu, a to v rámci interního vyjednávání v organizaci nebo při vyjednávání s dodavateli a zákazníky. Účastníci si za pomoci modelových situací natrénují, jak prolomit ledy na začátku vyjednávání, jak se dostat ze slepé uličky, jak dospět k dohodě a ukončit vyjednávání. Kurz je nabízen i v anglickém jazyce.

Délka trvání: 6 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: bude upřesněno, předpokladem je naplnění minimálního počtu 6 účastníků
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Detail programu

Marketing služeb

Obsahem kurzu je metodické a věcné vedení při přípravě marketingového plánu ve firmě poskytující služby. Účastníci krok po kroku realizují situační analýzy, navrhují poslání, formulují strategie a cíle pro firmu poskytující služby a poté plánují jednotlivé prvky marketingového mixu služeb při zohlednění jejích vlastností.

Délka trvání: 6 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: bude upřesněno, předpokladem je naplnění minimálního počtu 6 účastníků
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Detail programu

Public relations

Obsah kurzu: pochopení základních principů spolupráce s médii, psaní tiskových zpráv, vyhodnocování efektivity mediálních výstupů, využití krizové komunikace pro budování image značky, osvojení dovedností efektivní komunikace, vytváření “příběhů” pro prezentaci značek, sdělování negativních informací pozitivním způsobem.

Délka trvání: 6 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: bude upřesněno, předpokladem je naplnění minimálního počtu 6 účastníků
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Detail programu

Humanitní vědy a pedagogika

Kurz znakového jazyka

Jedná se o rekvalifikaci akreditovanou MŠMT (100 % ceny hradí úřad práce – pro více informací navštivte web Jsem v kurzu).

Absolvent kurzu umí, zná a je schopen prakticky používat český znakový jazyk. Naučí se jednoruční a obouruční prstovou abecedu, bude prakticky používat základní pozice rukou při znakování v oblastech: Seznámení, pozdravy, Představení, Tázací, osobní a další zájmena, Krátké odpovědi, Protiklady I, Základní slovesa, Lidé, rodina, Číslovky, časové údaje, hodiny, Protiklady II, barvy, Roční období a jejich charakteristika, Dopravní prostředky, Bydlení, Zdravověda, návštěva lékaře, Kultura, Sport, Povolání, Volný čas, Příroda, Státy, města a světadíly, Nábytek, Oblečení, móda, Potraviny, stravování. Důraz bude kladen na znalost gramatiky a na používání mimiky při znakování, učení se zpětné vazby. Nabyté dovednosti a znalosti si upevní především formou volných nebo tematických konverzačních cvičení. Součástí výuky budou i zásady správného přístupu při tlumočení, nácvik tlumočení, tlumočení konsekutivní, tlumočení simultánní. Bude umět plynule a spontánně konverzovat ve standardních situacích. Absolvent zná základy surdopedie, zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením a vniknul do jejich specifické kultury. Kurz je rozdělen na teoretickou výuku, procvičování a výkon praxe v zařízeních pro sluchově postižené. Jde o rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-11578/2023-2. Výuka probíhá prezenčně dvakrát týdně v odpoledních hodinách.

Délka trvání: 245 hodin (181 teorie a procvičování, 64 h praxe)
Forma vzdělávání: prezenční (každé pondělí a středu od 16:00 do 20:00h)
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: probíhá
Organizátor: UTB ve Zlíně

Jazykové kurzy

Kurz českého jazyka pro cizince

Kurzy českého jazyka jsou určeny zejména pro zahraniční uchazeče, kteří mají zájem studovat bakalářský, magisterský nebo doktorský program v češtině. Studium v češtině má totiž jednu nezanedbatelnou výhodu – je bezplatné.

Podrobné informace a přihlášku do kurzu českého jazyka najdete na webu czech.utb.cz.

Kurz českého jazyka

Fakulty a součásti

Zavřít