Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Tvůrčí činnost

V rámci tvůrčích činností si UTB vytkla následující priority:

 • podporovat výzkumné činnosti v rámci doktorských studijních programů,
 • podporovat mezinárodní vědeckou spolupráci,
 • získávat zahraniční vědecké pracovníky,
 • prohlubovat spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR a dalšími vědeckými, výzkumnými a uměleckými institucemi včetně krátkodobých a střednědobých výměn pracovníků a studentů,
 • podporovat spolupráci s praxí,
 • zlepšovat pracovní a sociální podmínky studentů doktorských studijních programů a vědeckých pracovníků.

Tvůrčí činnost se uskutečňuje v rámci součástí UTB a je realizována prostřednictvím řešení grantů Grantové agentury České republiky, Grantové agentury Akademie věd České republiky, Technologické agentury České republiky a grantových projektů vypisovaných rezortními ministerstvy vlády České republiky. Dále fakulty spolupracují s vědeckými ústavy Akademie věd České republiky při přípravě studentů doktorských studijních programů.

Součásti UTB v rámci výzkumu spolupracují s podniky a institucemi státní správy tak, aby výsledky výzkumu našly své uplatnění v podnikové praxi.

Tvůrčí činnost na UTB je orientována do oblastí základního a aplikovaného výzkumu.

V těchto oblastech dosáhla Fakulta technologická mimořádných mezinárodních úspěchů, mezi které patří především výzkum v oblastech reologie polymerů, enzymatická hydrolýza kožedělného odpadu, know-how ve výrobě profylaktické obuvi a vynikající výsledky ve výzkumu historické obuvi. Na Fakultě technologické působí Centrum polymerních materiálů jako výzkumné pracoviště zaměřené na výzkum polymerů a procesů spojených s jejich výrobou a zpracováním.

Fakulta managementu a ekonomiky se zaměřuje na koncipování průmyslové politiky regionu a vypracovávání metodických materiálů pro firmy, sloužících k modernizaci podnikových procesů pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Fakulta multimediálních komunikací své aktivity soustřeďuje na oblast praktického designu, propagace a výzkum marketingové a interkulturní komunikace.

V oblasti vědecko výzkumné práce Fakulty aplikované informatiky jsou nosnými směry moderní metody teorie automatického řízení, monitorování a řízení technologických procesů, měřící technika, metody umělé inteligence, informační technologie, softwarové inženýrství, matematické modelování technologických procesů s ohledem na jejich automatické řízení a v neposlední řadě řešení automatického řízení v teplárenství.
Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech), které je součástí Fakulty aplikované informatiky, představuje dynamickou příležitost pro další rozvoj výzkumu a vývoje ve zlínském regionu v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie.

Fakulta humanitních studií se zaměřuje na vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti humanitních věd (zejména pedagogiky a dalších společenských věd, vybraných zdravotnických věd a cizích jazyků).

Hlavní směry vědeckovýzkumné činnosti Fakulty logistiky a krizového řízení jsou dány zaměřením fakulty a tím je logistika, krizové řízení a environmentální bezpečnost.

Činnost Univerzitního institutu je orientována do oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a činností s tím souvisejících a zaměřuje se zejména na:

 • uskutečňování aplikovaného výzkumu a vývoje
 • vytváření podmínek pro propojení základního a aplikovaného výzkumu s průmyslem
 • spolupráci s orgány místní a regionální správy, s národními i mezinárodními organizacemi a institucemi na přípravě a řešení projektů vědy, výzkumu a inovací
 • podporu tvůrčích a inovačních aktivit v rámci UTB ve Zlíně i mimo univerzitní prostředí
 • poskytování odborných služeb souvisejících s přípravou, vedením, vyhodnocováním a monitorováním výsledků projektů
 • zajištění ochrany duševního a průmyslového vlastnictví
 • zajištění přenosu výsledků výzkumné a vývojové činnosti do praxe (transfer technologií).

Univerzitní institut je provozovatelem Vědeckotechnického parku při UTB ve Zlíně.

Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci UTB zajišťován Centrem transferu technologií, které bylo založeno již v roce 2008. CTT poskytuje vědeckým pracovníkům univerzity a spolupracujícím firmám soubor profesionálních služeb zaměřený zejména na oblast průmyslově-právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje a zajištění jejich rychlého a efektivního přenosu do praxe, což zahrnuje poradenství, analýzy průmyslově právních vztahů, odborné služby patentových zástupců, přímé zastupování při styku s příslušnými úřady a další služby související s transferem technologií.

Vědecko-výzkumná činnost v Centru polymerních systémů, které je součástí Univerzitního institutu, je zajišťována kvalitním výzkumným týmem a je rozdělena do dvou programů, jmenovitě Pokročilé zpracovatelství progresivních polymerních systémů a Příprava pokročilých polymerních kompozitních systémů.
Oba výzkumné programy CPS vycházejí ze společného materiálového základu makromolekulárních látek, které mají specifickou společnou znalostní základnu. Na společný znalostní základ navazuje společné technické zázemí, společné metodické postupy a vstupy specialistů různých či navazujících úseků (specialisté na polymerní procesy, materiály, přírodní vědy, biologii, průmyslový design, řízení procesu, ekonomické analýzy atd.)

Fakulty a součásti

Zavřít