Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Volba kandidáta na jmenování rektorem


 

Pokyny a termíny pro vyhlášení volby kandidáta na jmenování rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
na zasedání dne 17. května 2022
vyhlásil svým usnesením volbu kandidáta na jmenování rektorem UTB
pro funkční období od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2026

Volba proběhne podle Řádu pro volbu kandidáta na jmenování rektorem (příloha č. 2 k Jednacímu řádu AS UTB) platného v den vyhlášení volby.

Pokyny pro podávání návrhů (čl. 3 Řádu pro volbu kandidáta na jmenování rektorem):
 1. Návrhy kandidátů na jmenování rektorem mohou podat:
  1. každý člen akademické obce UTB,
  2. každý člen Správní rady UTB.

  Navrhovatel může navrhnout více kandidátů.

 2. Návrhy podá navrhovatel písemně na návrhovém lístku v zalepené obálce viditelně označené „NÁVRH REKTOR“ prostřednictvím podatelny UTB k rukám předsedkyně volební komise na adresu:

  Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.
  předsedkyně volební komise
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Rektorát, budova U13, podatelna UTB
  nám. T. G. Masaryka 5555
  760 01 Zlín

  Návrhy musí obsahovat:

  1. jméno a příjmení, včetně titulů, věk, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
  2. souhlas navrženého s kandidaturou,
  3. jméno, příjmení a podpis navrhovatele,
  4. datum podání návrhu.
 3. Návrhový lístek je k dispozici v tištěné podobě na Informacích budovy U13 UTB, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín a dále elektronicky na úřední desce UTB – odkaz „Volba kandidáta na jmenování rektorem“.
Termíny a postupy:

Návrhy kandidáta na jmenování rektorem UTB je nutno podat tak, aby byly doručeny na podatelnu UTB nejpozději do pondělí 12. září 2022 do 10 hodin (na vyžádání bude vydáno potvrzení o přijetí). Následně volební komise otevře obálky s doručenými návrhy.

Volební komise sestaví z obdržených návrhů, vyhovujících náležitostem podle odstavce 1 a 2 pokynů pro podávání kandidátů, kandidátní listinu, kterou předá předsedovi AS UTB a zajistí zveřejnění na úřední desce UTB – odkaz „Volba kandidáta na jmenování rektorem“ do 12. září 2022 do 12 hodin.

Kandidátům se doporučuje zaslat elektronicky stručné vize dalšího rozvoje UTB v období 2022–2026 (dále jen „volební program“) do úterý 13. září do 12 hodin předsedkyni volební komise Ing. Marii Dvořáčkové, Ph.D. na e-mail dvorackova@utb.cz, který potvrdí zpět přijetí uvedených podkladů a zajistí jejich zveřejnění na úřední desce UTB – odkaz „Volba kandidáta na jmenování rektorem“ dne 13. září 2022.

AS UTB svolá shromáždění akademické obce UTB, které se uskuteční v pátek 16. září 2022 od 9 hodin v aule Academia centra v budově U2 na Mostní ulici 5139 ve Zlíně. Na shromáždění všichni kandidáti, uvedení na kandidátní listině, seznámí akademickou obec UTB se svým volebním programem a profesním životopisem ve vystoupení s maximální délkou 30 minut, pořadí vystoupení kandidátů bude určeno losem. Následně zodpoví dotazy přítomných členů akademické obce UTB v moderované diskuzi. Na dotazy směřované na více kandidátů odpovídají kandidáti v pořadí určeném losem po každé takové otázce.

Do začátku tohoto shromáždění jsou kandidáti povinni předat předsedkyni volební komise:

 1. životopis dle standardu Europass s doplněním informací o dosavadních akademických, manažerských, jiných řídících zkušenostech a zahraničních zkušenostech, sumární přehled publikační a projektové činnosti,
 2. kandidáti narození před 1. prosincem 1971 včetně, dále předají
  • ověřenou kopii osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (dále jen „lustrační osvědčení“)
  • podepsané čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d).

  Po kandidátech narozených po 1. prosinci 1971, se lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nevyžaduje.

Volbu kandidáta na jmenování rektorem UTB provedou členové AS UTB na řádném zasedání AS UTB v úterý 20. září 2022 od 13 hodin.

Volba probíhá pomocí hlasovacích lístků, obsahujících jména kandidátů uvedená v abecedním pořadí s přiřazenými pořadovými čísly. Volič označí zakroužkováním výhradně pořadového čísla právě jednoho jím voleného kandidáta. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný.

Je zakázáno pořizovat foto/video dokumentaci procesu úpravy volebního lístku i označených volebních lístků před hlasováním. Na volebním zasedání AS UTB nejsou vystoupení kandidátů přípustná bez souhlasu AS UTB.

Vyhodnocení probíhá tak, aby jeho průběh i výsledky mohli sledovat všichni přítomní členové AS UTB. O průběhu volby vypracuje volební komise protokol a podepsaný všemi členy komise přítomnými při volbě jej předá předsedovi AS UTB. Předsedkyně volební komise zajistí neprodleně zveřejnění výsledku volby ve veřejné části internetových stránek UTB.

Návrh na jmenování zvoleného kandidáta rektorem předloží předseda AS UTB do sedmi dnů ode dne volby prezidentu republiky prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.


 


 

Kandidátní listina pro volbu kandidáta na jmenování rektorem UTB ve Zlíně


 

Vize rozvoje UTB na období 2022 – 2026 jednotlivých kandidátů na jmenování rektorem UTB ve Zlíně


 

Protokol o volbě kandidáta na jmenování rektorem UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít