Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

V této části naleznete ostatní dokumenty a informace, které je univerzita povinna dle platné legislativy zveřejňovat na úřední desce.

Akreditované studijní programy

Seznam akreditovaných studijních programů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Výroční zprávy

Vydané výroční zprávy o činnosti, hospodaření a poskytování informací.

Rozpočet a střednědobý výhled

Zveřejňování schváleného znění dokumentů "Rozpočet" a "Střednědobý výhled".

Zajišťování a hodnocení vnitřní a vnější kvality

Informace o systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Akreditační řízení

Informace k akreditačnímu řízení na UTB ve Zlíně – Sebehodnotící zprávy UTB ve Zlíně a Zpráva o vnitřním hodnocení kvality UTB ve Zlíně.

Uznání zahraničního VŠ vzdělání

Informace k postupu při uznání zahraničního VŠ vzdělání a s tím související povinné náležitosti.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Informace k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem.

Výběrová řízení na obsazování míst akademických pracovníků

Aktuálně vypsaná výběrová řízení na obsazení akademických pracovníků jednotlivých součásti univerzity.

Kolektivní smlouva

Platné znění vydané kolektivní smlouvy, včetně dodatků.

Volby do AS UTB pro volební období 2022 - 2025

Informace zveřejňované o průběhu voleb do AS UTB na dané volební období.

Informace poskytované dle Zákona o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění záznamů o provedeném zpracování žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sdělení o uložení písemností

Sdělení informace o uložení nedoručené zásilky podle příslušné legislativy.

Fakulty a součásti

Zavřít