Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium

Psychologická poradna

Poradna je určena všem studentům a zaměstnancům UTB, případně jejich rodinným příslušníkům.

Psychologická poradna poskytuje odborné poradenství při řešení problémů a závažných životních rozhodnutích. Nabízí pomoc v krizových situacích, podporu při hledání sebe sama, objevování vnitřní síly a hodnoty. Psychologové mohou pomoci i v případě, když se vyskytnou obavy ze selhání, nejistoty ve výběru vhodného studijního oboru, při napjatých mezilidských vztazích, nedorozumění s blízkými osobami a podobně. V psychologické poradně se hovoří svobodně, diskrétně, spontánně a otevřeně. V případě jakékoliv nejistoty nebo obavy z osobní konfrontace je možné využít také internetovou poradnu.

Psychologická poradna se řídí určitými pravidly

 • Všechny služby poradny jsou poskytovány kvalifikovanými odborníky a jsou bezplatné.
 • Do psychologické poradny přicházíte dobrovolně. Poradce je odborník, který vyslovuje svůj odborný názor. Zvažujete, zda a do jaké míry se tímto názorem budete řídit.
 • Poradce vždy v dané věci respektuje Vaše svobodné rozhodnutí.
 • Máte možnost vystupovat v kontaktu s poradnou anonymně. V takovém případě se však vystavujete jistým omezením, která z anonymity plynou.
 • Termín konzultace si můžete domluvit prostřednictvím e-mailu poradnat@utb.cz, poradnak@utb.cz nebo telefonicky +420 576 032 019 (v průběhu konzultačních hodin).
 • Svou přítomností v poradně uzavíráte s poradcem ústní dohodu o poradenské nebo terapeutické pomoci. V průběhu spolupráce máte právo tuto dohodu změnit.
 • Délku spolupráce stanoví poradce po dohodě s Vámi a dle závažnosti Vašeho problému.
 • Je od Vás očekáván aktivní přístup a vlastní podíl na řešení svých problémů.
 • Standardní délka individuální konzultace je 45 – 60 minut.
 • Poradce může odmítnout nebo ukončit vaši spolupráci, pokud Vám není schopen v dané problematice pomoci. Doporučí Vám jiného odborníka nebo instituci.
 • Pokud se nemůžete dostavit na předem smluvenou schůzku, omluvte se prostřednictvím e-mailu.
 • Pokud se 2x po sobě bez omluvy nedostavíte na domluvený termín konzultace, poradce může další spolupráci ukončit.
 • O průběhu Vašeho kontaktu s poradnou je vedena dokumentace. Dokumentaci tvoří záznamový arch, který obsahuje základní osobní údaje (jméno a příjmení, kontaktní údaje – telefon, e-mail, fakulta UTB) a data jednotlivých konzultací. Zápis každé konzultace pak obsahuje stručný průběh a další doporučení. Do záznamů konzultací má klient právo nahlédnout. Pro potřeby poradenského nebo terapeutického procesu si poradce může vést své poznámky, do nichž nenahlížíš.
 • Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob a je uchovávána po dobu jednoho roku v listinné podobě v uzamykatelné skříni, k níž má přístup pouze konkrétní psycholog.
 • Poradci jsou ze zákona povinni respektovat občanská práva na ochranu osobnosti svých klientů. To znamená, že ctí Vaši anonymitu a bez Vašeho písemného souhlasu o něm nesmí poskytnout žádnou informaci třetí osobě. Pouze pro potřeby soudů, policie a orgánů sociálně právní ochrany dětí za splnění zákonných podmínek tento souhlas nutný není.
 • Spolupráci můžeš kdykoliv ukončit bez udání důvodu (stačí e-mailové sdělení).

Fakulty a součásti

Zavřít