Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Koronavirus

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se výskytu onemocnění COVID-19, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Odpovědi na otázky, které vás v současné době nejvíce zajímají a tíží, najdete na stránce FAQ k mimořádné situaci.

Opatření Studenti ZaměstnanciKontakty Výjezdy a příjezdyKoleje a menzaKnihovnaUniverzita třetího věkuAkce organizované UTB Důležité dokumenty Obecná doporučení Odběrová místa

Mimořádná opatření

V návaznosti na vydané Usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, a dále Usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření a další Usnesení vlády ČR, se s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
 • účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Přítomnost osob neuvedených v předchozím odstavci je na UTB možná pouze při splnění následujících podmínek:

 • osoba je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a v případě, že absolvovala test na přítomnost nemoci COVID-19, je tento test negativní,
 • osoba používá ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, šála, šátek, respirátor, ústenka) ve všech prostorách UTB, s výjimkou studentů a akademických pracovníků v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • osoba u vstupu do budovy UTB provede dezinfekci rukou,
 • osoba nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Veškerá výuka s výjimkou výuky uvedené v odstavci 2 se realizuje distančním způsobem – online prostřednictvím Microsoft Teams, v souladu s Rozhodnutím rektora RR/26/2020.

Porady zaměstnanců UTB a jednání samoosprávných orgánů UTB se doporučují konat online prostřednictvím Microsoft Teams.

Studenti UTB

Student UTB je v případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění povinen kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, konzultovat s ním svůj zdravotní stav a respektovat jeho doporučení. V případě nařízení karanténního opatření je povinen tuto skutečnost oznámit na studijní oddělení příslušné fakulty, která vyrozumí kontaktní osobu na dané součásti UTB. Kontaktní osoba poté bezodkladně nahlásí tuto informaci vedoucí Krizového štábu UTB, prorektorce pro vnitřní a vnější vztahy (prorektor-vztahy@utb.cz).

Studentovi UTB, který lékařským potvrzením doloží na příslušné studijní oddělení, že patří do rizikové skupiny, nebo má nařízenou karanténu nebo umístění do izolace, bude povoleno neúčastnit se prezenční formy výuky.

Studentovi UTB, na kterého se vztahují předchozí 2 body, budou na jeho žádost poskytnuty studijní materiály a další formy podpory pro zajištění hladkého průběhu studia, jakými mohou být např. on-line konzultace, on-line přenos probíhající přednášky nebo cvičení, záznam přednášky, náhradní termín laboratorního cvičení apod. v souladu s možnostmi a potřebami předmětu.

Zaměstnanci a externí pracovníci UTB

Povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest se nevztahuje na zaměstnance a osoby v obdobném postavení, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Zaměstnanec UTB nebo externí pracovník UTB je v případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění povinen kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, konzultovat s ním svůj zdravotní stav, respektovat jeho doporučení a informovat svého nadřízeného vedoucího zaměstnance.

V případě nařízení karanténního opatření je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému, který informuje kontaktní osobu na dané součásti UTB. Kontaktní osoba poté bezodkladně nahlásí tuto informaci vedoucí Krizového štábu UTB, prorektorce pro vnitřní a vnější vztahy (prorektor-vztahy@utb.cz).

U osob ve věku 60 a více let, a dále u osob s chronickými nemocemi nebo s oslabenou imunitou (na základě potvrzení od lékaře), je možné nadřízeného zaměstnance (rektor/kvestor/děkan fakulty/ředitel součásti) požádat o úpravu pracovních činností tak, aby došlo k redukci možného přenosu nemoci.

Tímto rozhodnutím rektor současně vyhlašuje zvláštní režim na pracovištích UTB (dále jen „zvláštní režim“) pro zajištění chodu UTB. Zaměstnanci UTB, u kterých to povaha jimi vykonávané práce a provozní podmínky UTB připouštějí, mohou vykonávat svoji práci z domova, tzv. home office, a to za splnění podmínek upravených ve směrnici rektora Pravidla pro uplatnění práce z domova (tzv. home office) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.


Výjezdy a příjezdy do/ze zahraničí, pracovní cesty v rámci ČR a do zahraničí

Povolují se výjezdy studentů UTB do zahraničí pouze za podmínky, že vyjíždějící studenti dodrží aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány státní správy v České republice a zahraničí.

Příjezdy nových zahraničních studentů na UTB jsou pozastaveny, pokud rektor UTB nerozhodne jinak.

Pracovní cesty jsou zakázány a na výjimku je povoluje příslušný zaměstnanec s oprávněním jednat v pracovněprávních vztazích (rektor/kvestor/děkan fakulty/ředitel součásti).

Rektor UTB pozastavuje příjezdy zahraničních hostů.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy (externí odkaz – MZ ČR)

Seznam zemí podle míry rizika nákazy Aktualizováno 2. 3. 2021

Pravidla vstupu a návratu všech osob do ČR

Koleje a menza

Studenti UTB, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, jsou povinni se nezdržovat na vysokoškolských kolejích UTB nebo Ubytovně MSI. Tato povinnost se nevztahuje na studenty UTB:

 • kterým byla vládou ČR v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, uložena pracovní povinnost,
 • kteří zároveň mají s UTB uzavřen pracovně právní poměr,
 • kteří se dobrovolně podílejí na trasování osob nakažených COVID-19 v rámci činnosti realizované Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně,
 • kteří se dobrovolně podílejí na boji proti COVID-19 ve zdravotnických zařízeních na území Zlínského kraje a tuto skutečnost doloží písemným potvrzením příslušného zdravotnického zařízení,
 • kteří jsou aktuálně v karanténě nebo doloží, že sdílejí společnou domácnost s osobou, která je COVID-19 pozitivní nebo je v karanténě,
 • kteří se mohou účastnit vzdělávání podle článku 2 odstavce 2 Rozhodnutí rektora č. 7/2021.

Student/zaměstnanec UTB, který je ubytován na VŠ kolejích UTB ve Zlíně nebo na Ubytovně MSI, je povinen v případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 informovat KMZ ve Zlíně – vedoucí ubytovacích služeb (tel: 576 036 118, 602 777 275, email: koleje-u7@utb.cz) a ubytovatelku U12 (tel: 576 038 002, 602 777 273, email: koleje-u12@utb.cz). Podrobné informace jsou k dispozici v Kartě postupů při příznacích COVID-19 a Organizaci stravování v izolaci na U3 – https://kmz.utb.cz/dokumenty/.

Vstup do stravovacích prostor UTB není dovolen cizím strávníkům z řad veřejnosti.

Zaměstnancům UTB se doporučuje využít možnosti dovozu balených jídel dle instrukcí vydaných ředitelem KMZ (https://kmz.utb.cz/aktuality-akce/objednavkovy-system/).

Knihovna

Knihovna UTB je otevřena výhradně pro individuální půjčování a vracení studijní literatury. Knihy pro vypůjčení je možné objednat předem elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@utb.cz. Pro vracení knih je vhodné prioritně používat samoobslužnou vracečku v 1. NP budovy U13. Aktuální informace o jednotlivých službách knihovny jsou dostupné na adrese: knihovna.utb.cz

Služby Nakladatelství UTB jsou dostupné v omezené otevírací době (úterý – čtvrtek). Preferovány jsou online objednávky. Aktuální informace o službách Nakladatelství UTB jsou dostupné na adrese: nakladatelstvi.utb.cz.

Univerzita třetího věku (U3V)

Rektor UTB ruší veškeré kurzy v rámci U3V konané prezenčně.

Akce organizované UTB

Rektor UTB ruší konání veškerých akcí organizovaných ve vnitřních prostorách (např. konference, kulturní, sportovní, populárně vzdělávací, společenské akce, aj.).

Důležité dokumenty

Obecně platná doporučení


České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

 • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál)
 • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Fakulty a součásti

Zavřít