Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Koronavirus

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se výskytu onemocnění COVID-19, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Odpovědi na otázky, které vás v současné době nejvíce zajímají a tíží, najdete na stránce FAQ k mimořádné situaci.

Pro zaměstnance UTB

Pokud jste podstoupili v posledních 7 dnech test u poskytovatele zdravotnických služeb, zašlete potvrzení o negativním výsledku na koordinátora na jednotlivých součástech.

Opatření Antigenní testování Studenti Uchazeči ZaměstnanciKontakty Výjezdy a příjezdyKoleje a menzaKnihovnaUniverzita třetího věkuAkce organizované UTB Důležité dokumenty Obecná doporučení Odběrová místa

Mimořádná opatření

V návaznosti na vydané Usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2021 č. 471 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, a jeho přílohami se s účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. omezuje provoz na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) tak, že:

 • účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených v čl. 11 tohoto rozhodnutí,
 • při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů
  musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

Dále se zakazuje sportovní činnost jako součást vzdělávání s výjimkou studijních programů, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání a sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy, apod. zakazuje.

Přítomnost osob neuvedených v předchozím odstavci je na UTB možná pouze při splnění následujících podmínek:

 • osoba je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a v případě, že absolvovala test na přítomnost nemoci COVID-19, je tento test negativní,
 • osoba používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN ze dne 4. 5. 2021),
 • osoba u vstupu do budovy UTB provede dezinfekci rukou,
 • osoba nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Zaměstnanci UTB, externí pracovníci UTB a studenti UTB jsou dále povinni splnit další podmínky pro jejich osobní přítomnost na UTB tak, jak je dále uvedeno.

Veškerá výuka s výjimkou výuky uvedené v odstavci 2 se realizuje distančním způsobem – online prostřednictvím Microsoft Teams, v souladu s Rozhodnutím rektora RR/26/2020.

Porady zaměstnanců UTB a jednání samoosprávných orgánů UTB se doporučují konat online prostřednictvím Microsoft Teams.

Antigenní testování zaměstnanců a externích pracovníků UTB

Zaměstnancům a externím pracovníkům UTB (dále také jako „zaměstnanec UTB“) je umožněna osobní přítomnost na pracovišti pouze za podmínky, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v určených termínech a prostorách UTB preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, není-li v odst. 2 a 3 stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní.

Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na zaměstnance UTB, kteří:

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

b) předloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud:

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka, nebo
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

a tuto skutečnost prokáží předložením příslušného potvrzení (potvrzení poskytovatele lékařských služeb, hygienické stanice, certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR, apod.). Předložení potvrzení se realizuje výhradně emailem na adresu personalni@utb.cz.

 • vstupují do objektů UTB pouze za účelem odebrání balených jídel či výdeje/vrácení knih z Knihovny UTB.

Zaměstnanec UTB, který podstoupil testování mimo prostory UTB podle odst. 1 je povinen potvrzení o negativním výsledku testu doručit zaměstnanci pověřeného správou této agendy na příslušné součásti, viz kontakty výše.

Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného na pracovišti UTB podle odst. 1 pozitivní, je zaměstnanec UTB povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.

Studenti UTB

Osobní přítomnost studenta UTB je možná pouze za předpokladu, že student:

a) předloží:

 1. písemný doklad o tom, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. písemný doklad o tom, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem vystaveným příslušným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
 3. doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 4. písemný doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

b) podstoupí na UTB preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV- 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo doloží interní potvrzení UTB o provedeném antigenním testování, ne starším 7 dnů, nebo

c) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

Doklady předpokládané či uvedené v předchozím odstavci předkládá student na recepci při vstupu do budovy UTB.

Povinnost uvedená v odstavci 1 a 2 se nevztahuje na studenta UTB, který vstupuje do prostor UTB pouze za účelem vyzvednutí/vrácení knih z Knihovny UTB.

Student UTB je v případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění povinen kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, konzultovat s ním svůj zdravotní stav a respektovat jeho doporučení. V případě nařízení karanténního opatření je povinen tuto skutečnost oznámit na studijní oddělení příslušné fakulty, která vyrozumí kontaktní osobu na dané součásti UTB. Kontaktní osoba poté bezodkladně nahlásí tuto informaci vedoucí Krizového štábu UTB, prorektorce pro vnitřní a vnější vztahy (prorektor-vztahy@utb.cz).

Studentovi UTB, na kterého se vztahují předchozí body, budou na jeho žádost poskytnuty studijní materiály a další formy podpory pro zajištění hladkého průběhu studia, jakými mohou být např. on-line konzultace, on-line přenos probíhající přednášky nebo cvičení, záznam přednášky, náhradní termín laboratorního cvičení apod. v souladu s možnostmi a potřebami předmětu.

Uchazeči

Přijímací zkouška a zkouška se může konat pouze tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru. V místnosti s pevným osazením míst k sezení je nutné dodržet usazení systémem každá druhá řada a každé druhé místo volné. Při použití mobilních míst k sezení je nutné zajistit dostatečné rozestupy uvedené výše.

(5) Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“), vysoká škola umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo

c) předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li v odst. 6 stanoveno jinak.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba splňovat uvedené podmínky dle tohoto odstavce nebo případně dle odstavce 6, jinak vysoká škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

(6) Podmínka podle odst. 5 písm. b) nebo c) se považuje za splněnou, pokud uchazeč předloží:

a) doklad, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

b) doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud:

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka, nebo
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Zaměstnanci a externí pracovníci UTB

Povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest se nevztahuje na dobu výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonává tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

Zaměstnanec UTB nebo externí pracovník UTB, který vykonává svou práci na pracovišti UTB je povinen podstupovat antigenní testování na základě mimořádného opatření vlády ČR č. 249 ze dne 5. března 2021.

Zaměstnanec UTB nebo externí pracovník UTB je v případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění povinen kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, konzultovat s ním svůj zdravotní stav, respektovat jeho doporučení a informovat svého nadřízeného vedoucího zaměstnance.

V případě nařízení karanténního opatření je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému, který informuje kontaktní osobu na dané součásti UTB. Kontaktní osoba poté bezodkladně nahlásí tuto informaci vedoucí Krizového štábu UTB, prorektorce pro vnitřní a vnější vztahy (prorektor-vztahy@utb.cz).

U osob ve věku 60 a více let, a dále u osob s chronickými nemocemi nebo s oslabenou imunitou (na základě potvrzení od lékaře), je možné nadřízeného zaměstnance (rektor/kvestor/děkan fakulty/ředitel součásti) požádat o úpravu pracovních činností tak, aby došlo k redukci možného přenosu nemoci.

Tímto rozhodnutím rektor současně ruší zvláštní režim na pracovištích UTB, v důsledku čehož ode dne 17. 5. 2021 zanikají veškeré dohody o výkonu práce z domova.


Výjezdy a příjezdy do/ze zahraničí, pracovní cesty v rámci ČR a do zahraničí

Povolují se výjezdy studentů UTB do zahraničí pouze za podmínky, že vyjíždějící studenti dodrží aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány státní správy v České republice a zahraničí.

Příjezdy nových dlouhodobých (degree study) zahraničních studentů na UTB jsou povoleny pouze za podmínky, že přijíždějící studenti dodrží aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány státní správy v České republice a zahraničí.

Příjezdy nových krátkodobých zahraničních studentů na pracovní stáže na UTB v rámci výměnných programů jsou povoleny na výjimku rektorem UTB.

Pracovní cesty jsou zakázány a na výjimku je povoluje příslušný pracovník s oprávněním jednat v pracovněprávních vztazích (rektor/kvestor/děkan fakulty/ředitel součásti).

Návštěvy třetích osob v prostorách UTB budou realizovány pouze v nezbytných případech a za splnění podmínek uvedených v článku 2 odst. 3 a přiměřeně v článku 5 odst. 1 a 2. Rozsah a způsob kontroly tohoto ustanovení určí rektor/kvestor/děkani fakult/ředitelé součástí.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy (externí odkaz – MZ ČR)

Seznam zemí podle míry rizika nákazy Aktualizováno 2. 6. 2021

Epidemiologická pravidla pro přeshraniční cestování

Koleje a menza

Student/zaměstnanec UTB, který je ubytován na VŠ kolejích UTB ve Zlíně nebo na Ubytovně MSI, je povinen se prokázat příslušným potvrzením uvedeným v čl. 7 odst. 1 tohoto rozhodnutí. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 je student povinen informovat KMZ ve Zlíně – vedoucí ubytovacích služeb (tel: 576 036 118, 602 777 275, email: koleje-u7@utb.cz) a ubytovatelku U12 (tel: 576 038 002, 602 777 273, email: koleje-u12@utb.cz). Podrobné informace jsou k dispozici v Kartě postupů při příznacích COVID-19 a Organizaci stravování v izolaci na U3 – https://kmz.utb.cz/dokumenty/.

Student, který plánuje využít ubytování na VŠ kolejích UTB ve Zlíně nebo na ubytovně MSI, se musí zaregistrovat a podrobit testování na COVID-19 v daných termínech a místech uvedených v rezervačním systému na adrese covid-student.utb.cz nebo se prokázat příslušným potvrzením uvedeným v čl. 7 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

Vstup do stravovacích prostor UTB není dovolen cizím strávníkům z řad veřejnosti.

Zaměstnancům UTB a studentům UTB ubytovaným na kolejích se doporučuje využít možnosti dovozu balených jídel dle instrukcí vydaných ředitelem KMZ (https://kmz.utb.cz/aktuality-akce/objednavkovy-system/).

Knihovna

Knihovna UTB je otevřena výhradně pro půjčování a vracení studijní literatury. Pro vracení knih je vhodné prioritně používat samoobslužnou vracečku v 1. NP budovy U13. Aktuální informace o otevírací době a jednotlivých službách knihovny jsou dostupné na adrese: knihovna.utb.cz.

Služby Nakladatelství UTB jsou dostupné pouze prostřednictvím online objednávek. Aktuální informace o službách Nakladatelství UTB jsou dostupné na adrese: nakladatelstvi.utb.cz.

Univerzita třetího věku (U3V)

Vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, je možné konat za podmínky, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, s tím, že.

 • všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v článku 7 odst. 1, a použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,
 • všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo

Akce organizované UTB

Rektor UTB ruší konání veškerých akcí organizovaných ve vnitřních prostorách (např. konference, kulturní, sportovní, populárně vzdělávací, společenské akce, aj.).

Důležité dokumenty

Obecně platná doporučení


České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

 • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál)
 • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Fakulty a součásti

Zavřít