Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Koronavirus

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se výskytu onemocnění COVID-19, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Odpovědi na otázky, které vás v současné době nejvíce zajímají a tíží, najdete na stránce FAQ k mimořádné situaci.

Rozcestník

FAQKontakty na koordinátory
StudentiZaměstnanciTestovací místoVýjezdy a příjezdyNávštěvy na UTBKoleje a menzaDůležité dokumenty Obecná doporučení

Studenti UTB

Prokazování studentů UTB

(1) Student UTB je povinen se při příchodu do budovy UTB prokázat svým průkazem studenta UTB, a to v místě k tomu určeném (dále jen „checkpoint“).

(2) Následně bude student UTB na checkpointu vyzván k předložení jednoho z následujících dokumentů:

 1. certifikátu o ukončené vakcinaci, přičemž od poslední dávky uplynulo 14 dnů;
 2. certifikátu o prodělaném onemocnění COVID-19, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu;
 3. certifikátu o negativním výsledku antigenního testu, nebo certifikátu o negativním výsledku PCR testu, které nebudou starší, než jak stanoví příslušné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Zaměstnanci a externí pracovníci UTB

Prokázání bezinfekčnosti

(1) Zaměstnanec UTB je povinen prokázat svou bezinfekčnost svému nadřízenému zaměstnanci UTB.

(2) Zaměstnanec UTB prokazuje bezinfekčnost při vstupu na pracoviště jedním z následujících způsobů:

 1. Předložením certifikátu po ukončené vakcinaci (pro platnost certifikátu je nutné, aby od poslední dávky uplynulo 14 dnů).
 2. Předložením certifikátu o prodělaném onemocnění COVID-19, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu.
 3. Předložením certifikátu o negativním výsledku testu, tzn.:
  • Certifikát o výsledku antigenního testu,
  • Certifikát o výsledku PCR testu.
 4. Absolvováním samotestu v souvislosti s testováním přímo na UTB dle pokynů vedoucího zaměstnance příslušné součásti.

(3) Pokud zaměstnanec UTB neprokáže bezinfekčnost způsobem uvedeným v předchozím odstavci, vznikne zaměstnanci UTB překážka v práci se všemi pracovněprávními důsledky.

Certifikát o výsledku negativního testu

Délku platnosti certifikátu o negativním výsledku antigenního testu a certifikátu o negativním výsledku PCR testu stanoví příslušné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Samotestování na UTB

(1) Zaměstnanec UTB, který není schopen prokázat svou bezinfekčnost podle čl. 2 odst. 2 písm. a) až c), je povinen podrobit se samotestování přímo na UTB.

(2) Testovací sadu určenou k samotestování si zaměstnanec UTB vyzvedne na recepci/checkpointu u vstupu do příslušné budovy a v místě k tomu určeném provede test, přičemž postupuje podle pokynů uvedených v návodu na použití testovací sady, popř. dle pokynů pověřeného zaměstnance UTB (dále jen „pověřený zaměstnanec“). Pověřeného zaměstnance určí rektor/děkan/ředitel příslušné součásti.

(3) O negativním výsledku testu vystaví pověřený zaměstnanec testovanému zaměstnanci UTB potvrzení, kterým se zaměstnanec UTB prokazuje při příchodu do jiných prostor UTB. Délka platnosti tohoto potvrzení je stanovena příslušným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

(4) Potvrzení o negativním výsledku testu předloží zaměstnanec UTB svému přímému nadřízenému zaměstnanci.

Pozitivní výsledek samotestování

(1) V případě pozitivního výsledku testu provedeného dle čl. 4, je zaměstnanec UTB povinen neprodleně opustit prostory UTB a bez zbytečného odkladu uvědomit o pozitivním výsledku testu svého ošetřujícího lékaře a postupovat podle jeho pokynů.

(2) Současně je zaměstnanec UTB povinen o pozitivním výsledku testu informovat svého nadřízeného vedoucího zaměstnance.

Testovací místo na UTB

Testovat se mohou zaměstnanci i studenti UTB na Fakultě technologické (budova U1) v následujících časech:

 • Pondělí 7:30–14:30
 • Úterý 7:30–14:30
 • Středa 7:30–14:30
 • Čtvrtek 7:30–14:30
 • Pátek 9:00–15:00

Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat testovat antigenním testem jednou za 7 dní, PCR testem dvakrát do měsíce.

U antigenních testů se počítají odběry provedené poskytovatelem zdravotních služeb – nezáleží na tom, zda testování proběhne na odběrovém místě či v zaměstnání.

Na hrazený test má nárok i očkovaná osoba nebo osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a je v ochranné lhůtě 180 dnů po prvním pozitivním testu.

Více informací najdete na webu MZČR Testování RT-PCR a antigenní metodou.

Výjezdy a příjezdy do/ze zahraničí, pracovní cesty v rámci ČR a do zahraničí

Povolují se výjezdy studentů UTB do zahraničí pouze za podmínky, že vyjíždějící studenti dodrží aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány státní správy v České republice a zahraničí.

Příjezdy nových zahraničních studentů na UTB jsou povoleny pouze za podmínky, že přijíždějící studenti dodrží aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány státní správy v České republice a zahraničí.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy (externí odkaz – MZ ČR)

Aktualizováno 17. 9. 2021

Pravidla vstupu a návratu do ČR - část A

Pravidla vstupu a návratu do ČR - část B

Návštěvy na UTB

(1) Třetí osoby vstupující do budov UTB jsou povinny prokázat svou bezinfekčnost způsobem uvedeným v RR/28/2021, čl. 2 odst. 2 písm. a) až c).

(2) Bezinfekčnost prokazuje třetí osoba na recepci budovy.

(3) Bez prokázání bezinfekčnosti nebude třetí osobě umožněn do budovy přístup.

Koleje a menza

Pro režim na kolejích UTB a v menzách UTB platí podmínky uvedené v příslušném mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a příslušném rozhodnutí ředitele KMZ.

Důležité dokumenty

Obecně platná doporučení


České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

 • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál)
 • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Fakulty a součásti

Zavřít