Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Univerzita třetího věku

Podmínky studia

Podmínky studia:
Ke studiu mohou být přijati především zájemci seniorského věku, resp. ti, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu. Pro zjednodušení platí předpoklad věku „60+“. Bez ohledu na věk se posluchačem U3V můžou stát občané, kteří pobírají invalidní důchod. Zájemci o studium v programu U3V, kteří nesplňují ani jednu z uvedených podmínek (věk příp. invalidní důchod), mohou požádat o individuální posouzení jejich přihlášky.

Průběh studia:
Výuka v programu U3V probíhá  v měsících září/říjen – květen/červen. V rozvrhu nejsou zohledňovány prázdniny základních a středních škol, ani zkouškové období řádného studia.
Studium trvá minimálně dva roky, zahajuje se slavnostním imatrikulačním ceremoniálem, ukončuje se předáváním „Osvědčení o absolvování studia U3V“.

Způsob výuky:
Výuka probíhá 1 x za 14 dnů, od 14:00 do 16:00 hod. v posluchárnách UTB ve Zlíně, převažně formou přednášek, případně seminářů nebo cvičení (výuka PC, ateliérová tvorba). V dalších městech probíhá výuka v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti, Knihovny Kroměřížska v Kroměříži a Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně dle samostatných rozvrhů. Od října 2019 začíná výuka U3V v Uherském Brodě.

Zápisné:
Nedílnou podmínkou k zápisu je zaplacení účastnického příspěvku. Na akademický rok 2019/2020 je účastnický příspěvek ve výši 1000 – 2000,- Kč podle druhu kurzu. Pro zájemce, kteří splňují podmínku důchodového věku případně invalidního důchodu, je stanovený zvýhodněný účastnický příspěvek.

Přihlášky:
Přihlašování probíhá formou zápisu do on-line formuláře, přihlášky v tištěné verzi jsou k dispozici na vrátnici Univerzitního centra na  nám. T. G.Masaryka 5555 ve Zlíně, ke stažení ve složde  Přihláška.

U3V v Uherském Hradišti, v Kroměříži, ve Vsetíně a v Uherském Brodě mají samostatné přihlášky (dostupné na adresách ve složce Kontakty).

Podmínky úspěšného absolvování U3V:
Povinná účast na přednáškách (minimálně 60 %) během celého studia a získání zápočtu za každý absolvovaný semestr. Podmínky pro udělení zápočtu stanovuje garant cyklu, resp. vyučující (obvykle zpracování seminární práce, absolvování závěrečného testu případně kolokvia výtvarná práce v ateliérové tvorbě). Podmínkou pro získání „Osvědčení o absolvování U3V „je absolvování minimálně 2 let studia na U3V.

Fakulty a součásti

Zavřít