Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. Ostatní zájemci ve věku 50+ mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

Univerzita třetího věku:

  • představuje jednu z možností zkvalitnění života seniorů a využití volného času;
  • podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů;
  • zpřístupňuje vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou senioři využívat nejen pro svůj osobní rozvoj;
  • podporuje psychickou a fyzickou svěžest a autonomii osob ve vyšším věku;
  • eliminuje sociální vyloučení seniorů a podporuje mezigenerační komunikaci a integraci do společnosti;
  • představuje charakter „společenské události“, která umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku.

Na UTB ve Zlíně probíhají kurzy  U3V od akademického roku 2002 a absolvovalo je několik tisíc účastníků. UTB je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR a sídlem prezídia této asociace.

Studium U3V je od obvykle dvouleté (čtyřsemestrální) s možností pokračování bez omezení. Posluchač dle svého výběru může navštěvovat zároveň i více kurzů U3V. Studijní předměty jsou dvousemestrální a studijní obory jsou čtyřsemestrální.

U posluchačů U3V se předpokládá absolvování středoškolského vzdělání.  Zájemci o studium v U3V bez tohoto vzdělání mohou požádat o výjimku. Podmínkou přijetí na U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zápisného. Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacit poslucháren a pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu.

Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul. Na přednáškách se tedy schází posluchači prakticky ze všech oborů lidské činnosti. Na přednáškách se podílejí akademičtí pracovníci UTB ve Zlíně i odborníci z jiných vysokých škol a praxe.

Fakulty a součásti

Zavřít