Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Průmyslové inženýrství

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Průmyslové inženýrství Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Doktorské Jazyk: Čeština

Program se zaměřuje na aplikovaný výzkum a vývoj nových metod a nástrojů zvyšování výkonnosti a efektivnosti výrobních i administrativních procesů ve vazbě na jejich integraci v komplexních podnikových systémech v kontextu konceptu Industry 4.0.

Studenti si rozšíří své znalosti z oblasti vybraných ekonomicko-manažerských předmětů odpovídající soudobému stavu poznání. Zároveň získají znalosti světového dění v oblasti průmyslového inženýrství, budou umět identifikovat klíčové vývojové trendy v uvedené oblasti a zároveň nastavit požadované oblasti vědecko-výzkumných aktivit, které odpovídají požadavkům trhu (průmyslových firem) s cílem jejich aplikovatelnosti ve specifických podmínkách daného podniku. Studium je organickým a vhodně vyváženým spojením ekonomických oborů, informatiky, strojírenství a technologií a materiálů. V jeho průběhu je kladen důraz i na zkvalitnění úrovně anglického jazyka a schopnost psát vědecké články a prezentovat výsledky výzkumu v anglickém jazyce.

Doktorský studijní program Průmyslové inženýrství je orientován na vědeckou výchovu odborníků pro průmyslové firmy, ale díky profilu absolventa doktorského studijního programu i pro akademickou sféru. Absolvent tohoto programu má schopnosti orientované na plánovací, rozhodovací a optimalizační procesy, je schopen využívat uvedené schopnosti pro porozumění a rozvoj konceptů a vybraných metod průmyslového inženýrství. Díky uvedeným znalostem a schopnostem má způsobilosti, které ho opravňují k rozvoji systémových disciplín a řešení vědecko-výzkumných otázek a s nimi spojených vědeckých problémů.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Makroekonomie III
 • Mikroekonomie III
 • Metodologie vědecké práce
 • Odborná komunikace v angličtině
 • Projektování v průmyslovém inženýrství
 • Systémové inženýrství
 • Průmyslové inženýrství a inovativní výrobní koncepty
 • Management kvality
 • Informační technologie v průmyslovém inženýrství
 • Pokročilé metody plánování a řízení výroby
 • Logistické koncepty

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Vedoucí a řídící funkce ve výrobních a průmyslových podnicích
 • Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
 • Poradenství specializující na problematiku průmyslového inženýrství
 • Vlastní podnikání

Fakulty a součásti

Zavřít