Přijímací řízení

Kdy a kde se konají přijímací zkoušky?
Noví uchazeči o studium na UTB jsou přijímání 1x ročně a každá z fakult má své termíny. Podmínkou pro účast na přijímacím řízení je včasné přihlášení se na termíny, které  jsou uvedeny na webových stranách fakult, které naleznete na následujících odkazech.

Fakulta technologická - zde
Fakulta managementu a ekonomiky - zde
Fakulta multimediálních komunikací - zde
Fakulta aplikované informatiky - zde
Fakulta humanitních studií - zde
Fakulta logistiky a krizového řízení - zde

Jak se přihlásit aneb Modifikace přijímacího řízení
Každý uchazeč o studium musí splnit podmínky stanovené Směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017 příslušné fakulty, aby byl ke studiu přijat. 

Student se specifickými potřebami (zdravotní postižení/znevýhodnění) může požádat
o modifikaci přijímacího řízení. Ta se liší dle specifik daného postižení (nejčastěji navýšením časové dotace, zvětšením zadání testu, přítomností tlumočníka do znakového jazyka, využitím různých pomůcek apod.) Více v Metodickém pokynu UTB. Student by při výběru oboru měl zvážit své možnosti a dovednosti, k posouzení vlastního výběru daného oboru.

POZOR! Každá fakulta má své přijímací řízení, které se od sebe liší. Níže uvádíme seznam. V případě SCIO testů neprovádíme modifikaci testu my, ale společnost SCIO, kterou musí student SÁM kontaktovat!!! VÍCE INFORMACÍ ZDE.

Fakulta technologická
- přijímací zkoušky jsou v bakalářských (zde) i magisterských (zde) st. programech PROMINUTY

Fakulta managementu a ekonomiky

-
přijímací zkoušky do bakalářských i magisterských st. programů se konají přes společnost SCIO

Fakulta multimediálních komunikací
- přijímací zkoušky do bakalářských st. programů: 1. kolo talentová zkouška, 2.kolo má 3 části: písemná zkouška, tvůrčí zkouška a ústní zkouška (blíže zde)
- přijímací zkoušky do magisterských st. programů: 1. kolo písemná zkouška, 2.kolo ústní zkouška (blíže zde)

Fakulta aplikované informatiky
-
přijímací zkoušky do bakalářského oboru Informační technologie v administrativě:
SCIO testy + test z informatiky
- přijímací zkoušky do bakalářských st. oborů Informační a řídící technologie a Bezpečnostní technologie, systémy a management: test z matematiky, možnost prominutí přijímacích zkoušek (viz podmínky FAI)
- přijímací zkoušky do magisterských st. oborů: test ze standardní problematiky obsažené v učebních osnovách bakalářských oborů příbuzných oboru z přihlášky uchazeče, možnost prominutí přijímací zkoušky (viz podmínky FAI)

Fakulta humanitních studií
-
přijímací zkoušky do bakalářských st. oborů: SCIO testy
- přijímací zkoušky do magisterských st. oborů: odborný test (okruhy k testu zde)

Fakulta logistiky a krizového řízení
- přijímací zkoušky do bakalářských st. programů:
Procesní inženýrství - PROMINUTÍ přijímacích zkoušek (zde)
Ochrana obyvatelstva - PROMINUTÍ přijímacích zkoušek (zde)
Bezpečnost společnosti - test z anglického jazyka, možnost prominutí (viz podmínky)

Uchazeč se na daný st. program/obor přihlašuje prostřednictvím E-přihlášky. V případě žádosti o modifikaci přijímacího řízení, týká se i pro ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PROSTŘEDÍ, zaškrtne políčko týkající se zohlednění zdravotních specifik a zde si vyplní potřebný formulář ("Žádost o úpravu příjímacího řízení uchazeče se specifickými potřebami o studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně"), který zašle na adresu:
Akademická poradna UTB
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K formuláři je nutno přikládat i  doklad o zdravotním stavu. Ten by měl být vhodně zvolen pro bližší specifikaci potřeb uchazeče v kontextu přijímacího řízení a daného návrhu na modifikaci.

Po přijetí formuláře je uchazeč kontaktován pověřeným pracovníkem Akademické poradny, kdy je zjišťována povaha a rozsah specifických potřeb uchazeče a navržena spolupráce
s příslušnou fakultou pro modifikaci přijímacího řízení. Ověřuje se připravenost uchazeče využívat standartní technologie (kompenzační pomůcky, ICT, znakový jazyk apod.) Navrhovaná úprava by se měla odchylovat od běžného postupu jen v nejmenší nutné míře.