Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pro uchazeče

Posouzení předchozího zahraničního vzdělání

Postup veřejné vysoké školy při posuzování předchozího zahraničního středoškolského, nebo vysokoškolského vzdělání pro studium pouze na UTB ve Zlíně pro přihlášky do akademického roku 2024/2025

 

 1. Absolvent zahraniční střední, nebo vysoké školy (dále jen žadatel) podá elektronickou žádost se všemi povinnými náležitostmi žádosti v rámci své elektronické přihlášky.
 2. Žadatel po úspěšném podání celé žádosti, včetně zaplacení administrativního poplatku kontaktuje příslušného pracovníka Mezinárodního oddělení UTB pomocí určeného emailu, viz. níže.
 3. Příslušný referent Mezinárodního oddělení UTB ověří základní náležitosti žádosti a uhrazení administrativního poplatku za posouzení předchozího zahraničního vzdělání.
 4. Pokud je výsledek kontroly v předchozím bodu kladný, vyzve příslušný referent Mezinárodního oddělení žadatele k doložených dokumentů v požadované formě, viz. Příloha č. 2 níže. V případě, že  je výsledek kontroly v předchozím bodu záporný, je žadatel výzván k nápravě.
 5. Po doručení vyžadovaných náležitostí k posouzení předchozího zahraničního vzdělání, zkontroluje příslušný referent Mezinárodního oddělení UTB pravost, úroveň požadovaného ověření a pokud je to nutné překlad dokumentů do českého, nebo anglického jazyka.
 6. Pokud jsou všechny vyžadované náležitosti v žádosti splněny v souladu s vnitřními normami UTB, UTB žádost posoudí kladně.
 7. Vyhoví-li UTB žádosti, nevydává o ní samostatné písemné rozhodnutí, ale pouze informuje e-mailem žadatele a studijní oddělení dané fakulty, nebo fakult, na které se žadatel hlásí.
 8. Nevyhoví-li UTB žádosti, je žadatel/ka informován o výsledku emailem. Žadatel je zároveň informován o vadách v předložené žádosti a vyzván k jejich odstranění. V krajních případech může být žadatel vyzván k předložení úplné nostrifikace středoškolského, nebo vysokoškolského vzdělání.
 9. Posouzení předchozího zahraničního vzdělání vykonané na UTB platí pouze pro studium na UTB ve Zlíně, pro daný akademický rok, do kterého žadatel podává přihlášku. V daném akademickém roce, platí pak pro všechny podané přihlášky žadatele.

Povinné náležitosti žádosti:

Elektronciká žádost absolventa zahraniční střední, nebo vysoké školy v rámci podané elektronické přihlášky ke studiu na UTB.

 

Přílohy:

  • originál nebo notářsky ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční střední, nebo vysokou školou,
  • originál nebo notářsky ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek,
  • úřední překlad všech výše zmíněných dokladů do českého nebo anglického jazyka,
  • doklad o uhrazení poplatku, nezaplatil-li uchazeč přes platební bránu v elektronické přihlášce, za úkony spojené s řízením o žádosti o posouzení předchozího zahraničního středoškolského, nebo vysokoškolského vzdělání a kvalifikace: 930 CZK/39 EUR
  • písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než žadatel.

Požadované ověření dokumentů:

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech (nebo notářských kopiích) dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, viz. Příloha č. 3.

UTB akceptuje pouze originály potřebných ověření.

Požadované ověření středoškolských, nebo vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Platba

Administrativní poplatek za posouzení předchozího zahraničního vzdělání se platí pouze jednou a to za všechny přihlášky uchazeče v daném akademickém roce.

Platební brána:

Žadatel může uhradit administrativní poplatek za posouzení předchozího zahraničního vzdělání pomocí platební brány, která je integrovaná do elektronické přihlášky. Tento způsob uhrazení je preferovaný, protože platba se automaticky spráruje s žadatelem. 

Bankovní převod:

Pro posouzení předchozího zahraničního vzdělání Univerzitou Tomáše Bati pro studium výhradně na UTB ve Zlíně, lze provést platbu ve výši 930 CZK, nebo 39 EUR na bankovní účet uvedený níže také pomocí bankovního převodu. V případě použití bankovního převodu musí uchazeč doložit doklad o provedení platby v rámci podávané žádosti, protože je nutné platbu manuálně spárovat s žadatelem.

 • Jméno držitele účtu a adresa: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Náměstí T. G. Masaryka 5 555, 760 01 Zlín, ČR
 • Pro platbu v CZK, použijte tento bankovní účet: 27-1925270277/0100, IBAN: CZ75 0100 0000 2719 2527 0277
 • Pro platbu v EUR, použijte tento bankovní účet: 43-7565040247/0100, IBAN: CZ29 0100 0000 4375 6504 0247
 • Jméno a adresa banky: Komerční banka, a. s., Tř. Tomáše Bati 152, 761 20 Zlín, ČR
 • SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
 • Pro platbu použijte následující text, jako “Variabilní Symbol” (pokud máte tuto možnost): 903602920
 • Pro platbu použijte následující text, jako “Zpráva pro příjemce” (nebo Informace o platbě, případně v podobné kolonce): 903602920_CZ_Název studijního programu_Celé příjmení a jméno žadatele

Ujistěte se, že Vaše banka bude v případě poplatků převádět přesnou částku 39 EUR (případně 930 CZK) na účet UTB a případné poplatky za převod budou placeny Vámi. (V případě platby SWIFT, kód takové platby je OUR = “Odesílatel platí všechny poplatky”)

Do jakého data zaplatit?

Poplatek doporučujeme zaplatit společně vlastním podáním žádosti elektronicky, protože bez prokazatelně zaplaceného administrativního poplatku není možné posouzení předchozího zahraničního vzdělání provést.

V případě, že se rozhodnete pro platbu bankovním převodem, doporučujeme Vám jej zaplatit alespoň několik pracovních dní před předložením žádosti o posouzení, abychom mohli ověřit, že je již platba úspěšně připsána na účet UTB ve Zlíně.

Adresa pro zaslání povinných příloh žádosti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Mezinárodní oddělení,
nám. T. G. Masaryka 5 555,
760 01, Zlín,
Česká republika

Časový rámec

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

UTB ve Zlíně rozhoduje žádosti v řádech jednotek pracovních dnů, maximálně však do 30 dní od data doručení všech povinných náležitostí žádosti. V exponovanějších měsících, tzn. v době zápisů do studia, může posouzení žádosti trvat i tři až čtyři týdny.

Do jakého data předložit žádost?

Obecně platí, že musíte prokázat kladný výsledek posouzení předchozího zahraničního vzdělání nejpozději v den zápisu do studia. Datum zápisu by Vám mělo sdělit Studijní oddělení fakulty, na kterou se hlásíte. Doporučujeme však předložit žádost co nejdříve, neboť jsou zpracovávány chronologicky dle data doručení.

Mám dotaz, koho mohu kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se posouzení předchozího zahraničního vzdělání se prosím obraťte na následující emailovou adresu: posouzeni@utb.cz

Plné znění SR 28/2023, včetně příloh

 • SR 28/2023 – Směrnice rektora upravující postup posuzování předchozího zahraničního vzdělání.
 • Příloha č. 1 – Podklady pro posouzení splnění podmínky dosažení vzdělání
 • Příloha č. 2 – Forma dokumentů
 • Příloha č. 3 – Mezinárodní smlouvy, které upravují automatickou rovnocennost dokladů o vzdělání

 

Fakulty a součásti

Zavřít