Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pro uchazeče

Posouzení předchozího zahraničního vzdělání

Postup veřejné vysoké školy při posuzování předchozího zahraničního středoškolského, nebo vysokoškolského vzdělání pro studium pouze na UTB ve Zlíně

 1. Absolvent zahraniční střední, nebo vysoké školy (dále jen žadatel) podá písemnou žádost se všemi povinnými náležitostmi žádosti (viz. níže).
 2. Žádost se podává na rektorát UTB ve Zlíně – Mezinárodní oddělení, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika.
 3. Příslušný referent Mezinárodního oddělení ověří náležitosti žádosti, zejména pravost, úroveň požadovaného ověření, zaplacení administrativního poplatku a pokud je to nutné překlad dokumentů.
 4. Pokud jsou všechny vyžadované náležitosti v žádosti splněny UTB žádost posoudí.
 5. Vyhoví-li UTB žádosti, nevydává o ní samostatné písemné rozhodnutí, ale pouze informuje e-mailem žadatele a studijní oddělení dané fakulty, na kterou se žadatel hlásí.
 6. Nevyhoví-li UTB žádosti, je žadatel a studijní oddělení dané fakulty, na kterou se žadatel hlásí informováno o výsledku emailem. Žadatel je zároveň informován o vadách v předložené žádosti a vyzván k jejich odstranění. V krajních případech může být žadatel vyzván k předložení úplné nostrifikace středoškolského, nebo vysokoškolského vzdělání.
 7. Posouzení předchozího zahraničního vzdělání vykonané na UTB platí pouze pro studium na UTB ve Zlíně, pro daný akademický rok, do kterého žadatel podává přihlášku. V daném akademickém roce, platí pak pro všechny podané přihlášky žadatele.

Formulář žádosti

Povinné náležitosti žádosti:

 1. Písemná žádost absolventa zahraniční střední, nebo vysoké školy musí obsahovat:
  • jméno a příjmení žadatele (dle pasu),
  • den, měsíc, rok a místo narození žadatele,
  • státní příslušnost,
  • adresa trvalého bydliště,
  • kontaktní e-mail,
  • telefon,
  • název absolvované střední, nebo vysoké školy a její sídlo (město a stát),
  • seznam všech studijních programů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na které si uchazeč podal přihlášku,
  • datum podání a podpis absolventa zahraniční střední, nebo vysoké školy (podá-li žádost zástupce absolventa zahraniční střední, nebo vysoké školy, pak překládá úředně ověřenou plnou moc a podpis absolventa zahraniční střední, nebo vysoké školy),
 2. Přílohy:
  • originál nebo notářsky ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční střední, nebo vysokou školou,
  • originál nebo notářsky ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek, (pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak),
  • v případě posouzení středoškolského zahraničního vzdělání je nutné dodat originál, nebo notářskou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia),
  • úřední překlad všech výše zmíněných dokladů do českého nebo anglického jazyka,
  • písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než žadatel.
  • Doklad o uhrazení poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti o posouzení předchozího zahraničního středoškolského, nebo vysokoškolského vzdělání a kvalifikace: 880,- Kč/36 EUR
Platební údaje:

Pro jednorázové posouzení předchozího zahraničního středoškolského, nebo vysokoškolského vzdělání Univerzitou Tomáše Bati pro studium výhradně na UTB ve Zlíně, prosím proveďte platbu ve výši 880 CZK, nebo 36 EUR na bankovní účet uvedený níže. Poplatek se platí pouze jednou a to za všechny přihlášky uchazeče v daném akademickém roce.

 • Jméno držitele účtu a adresa: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Náměstí T. G. Masaryka 5 555, 760 01 Zlín, Česká republika
 • Pro platbu v českých korunách, použijte tento bankovní účet: 27-1925270277/0100, IBAN: CZ75 0100 0000 2719 2527 0277
 • Pro platbu v Eurech, použijte tento bankovní účet: 43-7565040247/0100, IBAN: CZ29 0100 0000 4375 6504 0247
 • Jméno a adresa banky: Komerční banka, a. s., Tř. Tomáše Bati 152, 761 20 Zlín, Česká republika
 • SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
 • Pro platbu použijte následující text, jako “Variabilní Symbol” (pokud máte tuto možnost): 903602920
 • Pro platbu použijte následující text, jako “Zpráva pro příjemce” (nebo Informace o platbě, případně v podobné kolonce): 903602920_CZ_Název studijního programu_Celé příjmení a jméno žadatele

Ujistěte se, že Vaše banka bude v případě poplatků převádět přesnou částku 36 EUR (případně 880 CZK) na účet UTB a případné poplatky za převod budou placeny Vámi. (V případě platby SWIFT, kód takové platby je OUR = “Odesílatel platí všechny poplatky”)

Do jakého data zaplatit?

Poplatek doporučujeme zaplatit před vlastním podáním žádosti, protože bez prokazatelně zaplaceného administrativního poplatku není možné posouzení předchozího zahraničního vzdělání provést. Doporučujeme Vám jej zaplatit alespoň několik pracovních dní před předložením žádosti o posouzení, abychom mohli ověřit, že je platba úspěšně připsána na účet UTB ve Zlíně.

Adresa pro zaslání žádosti:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Mezinárodní oddělení,
nám. T. G. Masaryka 5 555,
760 01, Zlín,
Česká republika

Do jakého data předložit žádost?

Obecně platí, že musíte prokázat kladný výsledek posouzení předchozího zahraničního vzdělání nejpozději v den zápisu do studia. Datum zápisu by Vám mělo sdělit Studijní oddělení fakulty, na kterou se hlásíte. Doporučujeme však předložit žádost co nejdříve, neboť jsou zpracovávány chronologicky dle data doručení.

Kontaktní email:

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se posouzení předchozího zahraničního vzdělání se prosím obraťte na následující emailovou adresu: posouzeni@utb.cz

Směrnice rektora upravující postup posuzování předchozího zahraničního vzdělání.

Požadované ověření středoškolských, nebo vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom.

Fakulty a součásti

Zavřít