Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná rektorátem UTB si může adresát vyzvednout na Referátu prorektorů u referentky pro pedagogickou činnost  ve 4. patře budovy U 13, místnost č. 424, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín.


Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 5. 2024
Zásilka č.j. UTB/24/003620 ze dne 17. 4. 2024 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Patrícia Slobodová, Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 5. 2024
Zásilka č.j. UTB/24/003319 ze dne 17. 4. 2024 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Filip Špinka, Litomyšl, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 5. 2024
Zásilka č.j. UTB/24/005182 ze dne 17. 4. 2024 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Kyryl Shchetynkin, Bratislava, SR, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 5. 2024
Zásilka č.j. UTB/24/003115 ze dne 16. 4. 2024 ve věci: Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR – Tetiana Horshkova (Dilan Kayahan), Praha, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít