Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Operační programy

OP VVV


Seznam projektů


Detaily projektů

Juniorské granty UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016941

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality doktorského studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně prostřednictvím (1) pilotního ověření a implementace nové grantové soutěže JUNG UTB (Juniorské granty UTB) určené výhradně pro studenty doktorského studia a (2) podpůrných vzdělávacích nástrojů (semináře, kurzy, workshopy apod.). Tyto opatření posílí předpoklady doktorandů pro vykonávání vysoce kvalitní vědecké a výzkumné činnosti a zlepší jejich mezinárodní konkurenceschopnost.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality doktorského studia na UTB ve Zlíně prostřednictvím pilotního ověření a implementace nové grantové soutěže určené výhradně pro studenty doktorského studia a podpůrných vzdělávacích nástrojů (semináře, kurzy, workshopy apod.). Ty povedou k posílení předpokladů doktorandů pro vykonávání vysoce kvalitní vědecké a výzkumné činnosti a zlepší jejich mezinárodní konkurenceschopnost. Optimalizace nastavení a pravidel a procesů Interní grantové agentury (IGA), která grantovou soutěž administruje, bude směřovat k (1) transparentnosti nové vnitřní soutěže JUNG UTB (Juniorské granty UTB); (2) zvýšení kvality výstupů tvůrčích činností relevantních výzkumných týmů; (3) zvýšení odborných kompetencí jak studentů, tak i realizačního týmu zajišťujícího chod IGA; (4) podporu internacionalizace doktorského studia a výzkumu; (5) zjednodušení a elektronizaci procesů IGA; (6) realizaci dvojjazyčného konceptu soutěže IGA pro efektivní zapojení zahraničních studentů.
Projekt Juniorské granty UTB ve Zlíně je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Tvorba programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011594

Doba realizace:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Stručný popis projektu:

Záměrem projektu je posílit schopnost pracovníků UTB ve Zlíně reflektovat aktuální potřeby trhu práce prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Aktivity projektu směřují do oblasti posílení připravenosti pracovníků podílejících se na programech CŽV ve smyslu zvýšení jejich pedagogických a odborných kompetencí a dále zkvalitnění programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání. Projekt je je realizován na 2 součástech UTB ve Zlíně, a to na Fakultě aplikované informatiky a Univerzitním institutu (Centru polymerních systémů).

Cíle a výsledky projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality prostředí pro tvorbu a realizaci programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně. Cílem řešení projektu je zvýšení pedagogických a dalších relevantních kompetencí pracovníků VŠ za účelem vytvoření kvalitních programů celoživotního vzdělávání, které reflektují aktuální potřeby trhu práce ve Zlínském kraji a jsou v souladu s jeho Regionální inovační strategií. Nedílnou součástí projektu je i vlastní tvorba 7 programů celoživotního vzdělávání s perspektivou jejich akreditace v rámci programu dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tvořené programu budou oborově orientovány na výkon povolání. V průběhu řešení projektu budou vytvořeny následující rekvalifikační kurzy:

 • Programátor WWW aplikací (FAI)
 • Programátor PLC (FAI)
 • Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (FAI)
 • Gumárenský technik (UNI)
 • Technik v oblasti zpracovatelství plastů (UNI)
 • Laboratorní technik (UNI)
 • Obuvnický technolog (UNI)

Nahoru


Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015923

Doba realizace:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je podpora didaktických kompetencí studentů učitelství v preprimárním a primárním
vzdělávání. Prostředkem k naplnění cíle bude rozvíjení souvisejících pedagogických dovedností studentů, akademiků i učitelů MŠ a ZŠ. Těžištěm budou vzdělávací aktivity a diskuze studentů, akademiků a učitelů. Budou realizovány zahraniční mobility studentů, učitelů i akademiků s cílem vzájemné výměny zkušeností se zahraničními odborníky i praktiky.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem je zvýšení didaktických kompetencí studentů – budoucích učitelů. Tento cíl bude
naplňován prostřednictvím tří dílčích cílů:

 • 1. rozvíjet praktické dovednosti studentů v oblasti didakticky zaměřených činností včetně schopnosti didaktické transformace učiva, efektivního diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a na základě toho vhodně individualizovat pedagogickou práci;
 • 2. podporovat rozvoj reflektivních dovedností vysokoškolských učitelů podílejících se na přípravě studentů – budoucích učitelů;
 • 3. budovat efektivně fungující síť spolupracujících mateřských a základních škol, které v oboustranně přínosné spolupráci kooperují s vysokou školou na přípravě studentů učitelských oborů.

Ambicí projektu je předložit výsledky ověřování dopadů vzdělávacích aktivit cílených na studenty –
budoucí učitele a vysokoškolské pedagogy podílející se na výuce studentů – budoucích učitelů na
didaktické kompetence studentů a výsledky ověřování funkčnosti koncepce praxí pro učitelské obory na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Nahoru


DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II.

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0012951

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávacího prostředí a přístupu ke vzdělávání na UTB ve Zlíně (dále jen “UTB”), na posílení vazeb s absolventy při rozvoji studijních programů a snižování studijní neúspěšnosti. Prostřednictvím realizace projektu dojde k vytvoření předpokladů pro dosažení strategických cílů UTB.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem (HC) projektu je komplexní zvýšení kvality vzdělávacího prostředí, přístupu ke vzdělávání, posílení vazeb s absolventy při rozvoji SP a snížení studijní neúspěšnosti UTB. Takto stanovený cíl je sledován prostřednictvím souboru dílčích cílů (DC):

DC1: Rozvíjet kompetence a kvalifikaci AP a neakademických pracovníků UTB, které napomohou zlepšení kvality vzdělávacího prostředí a relevance výuky na UTB dle požadavků trhu práce.

DC2: Vytvořit profesně orientované SP zohledňující potřeby praxe, které budou reagovat na dynamické proměny trhu práce.

DC3: Systematizovat spolupráci s absolventy UTB a zapojit je do rozvoje kvality SP, a tím dále zvýšit účinnost a relevanci SP pro účely trhu práce.

DC4: Snížit míru studijní neúspěšnost studentů UTB ve všech stupních studia, a tím vytvořit podmínky pro zlepšení tzv. graduation rate indexu UTB.

DC5: Dosáhnout zlepšení adaptace studentů prvních ročníků na UTB, a to jak aktivitami před zahájením výukové části prvního semestru, tak i v rámci podpory během něj.

Projekt DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II. je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623

Stručný popis projektu:

Projekt IKAROS VĚDA UTB (Institucionální Kvalita A ROzvoj Strategie vědy na UTB ve Zlíně) je zaměřen na dobudování systému strategického a manažerského řízení výzkumné organizace UTB ve Zlíně, zahrnující oblast řízení lidských zdrojů, hodnocení vědy a výzkumu, internacionalizace, transferu technologií, open access a popularizaci výsledků vědy a výzkumu. Projekt je primárně zaměřen na zapojení součástí UTB ve Zlíně, které se neúčastnily výzvy RoKaVaV I.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je dobudování uceleného a komplexního systému strategického a manažerského řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který bude zahrnovat všechny základní systémy rozvoje strategie a hodnocení vědy:

(1) implementaci a rozvoj řízení lidských zdrojů a nastavení genderové rovnosti a dlouhodobé udržitelnosti VO;

(2) implementaci hodnocení VaV s ohledem na implementaci Metodiky 17+ a hodnocení VaV na úrovni výzkumných týmů, ústavů a součástí UTB ve Zlíně;

(3) vytvoření strategie a podpůrných opatření pro internacionalizaci VaV;

(4) implementaci strategie transferu technologií;

(5) vytvoření a implementaci institucionální politiky open access;

(6) vytvoření a implementaci strategie popularizace výsledků VaV dosažených UTB ve Zlíně.

Prostřednictvím realizace těchto cílů dojde k dobudování uceleného a komplexního systému strategického a manažerského řízení VO UTB ve Zlíně, díky čemuž budou vytvořeny předpoklady pro dlouhodobě udržitelný rozvoj VaV a naplnění strategických cílů VO z Dlouhodobého záměru na léta 2016-2020.

Projekt IKAROS VĚDA UTB je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536

Stručný popis projektu:

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění studijního prostředí na UTB ve Zlíně prostřednictvím pořízení modernizovaného hardwarového, softwarového, přístrojového a specializovaného vybavení či nábytku do výukových prostor UTB ve Zlíně a informačních zdrojů určených pro výuku. Hlavním projektovým záměrem bylo zkvalitnění podmínek výuky studentů v bakalářských a magisterských programech realizovaných na UTB ve Zlíně a zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu byla modernizace stávajícího výukového vybavení na UTB ve Zlíně nezbytného ke zkvalitnění výuky studentů v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programech realizovaných na UTB ve Zlíně. Studentům tak je umožněno disponovat na poli odborné kvalifikace znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi, které naplňují požadavky trhu práce a zajistí absolventům ty nejlepší podmínky pro jejich uplatnění.

Komplexní proces modernizace spočíval ve splnění 6 dílčích cílů, a to:

1) modernizace prezentačního vybavení vytvořením jednotného prezentačního místa,

2) modernizace technologií pro výuku,

3) modernizace počítačových učeben,

4) modernizace učeben – nábytek,

5) modernizace specializovaného vybavení pro zvýšení kvality výuky,

6) pořízení elektronických knih.

Uvedené dílčí cíle byly realizovány napříč všemi součástmi UTB ve Zlíně.

Projekt Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně byl spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


ART GALLERY UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460

Stručný popis projektu:

Cílem realizace projektu je připravit podmínky pro praktickou výuku klíčových předmětů pro nově vytvářený studijní program Arts Business Management na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jde o navazující magisterský studijní program zaměřený na praxi, dvouleté studium v režimu prezenčního studia.
Konkrétním naplněním projektu je vybavení a spuštění provozu výtvarné galerie jako cvičné laboratorní učebny s parametry poloprofesionálního uměleckého provozu.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je vybudování/pořízení infrastruktury nezbytné k zajištění kvalitní výuky v nově vzniklém studijním programu Arts Business Management. V průběhu realizace projektu bude pořízeno moderní přístrojové vybavení do poloprofesionálního provozu cvičné galeri. Realizací projektu bude zajištěna praktická i teoretická výuka odpovídající současným potřebám na trhu práce v oblasti managementu kreativních oborů.

Nová infrastruktura bude využívána v rámci vyučovaných předmětů tak, aby studentům umožnila získat praktické zkušenosti a dovednosti. Nová infrastruktura dovolí také samostatnou práci studentů při řešení konkrétních praktických problémů.

Projekt ART GALLERY UTB ve Zlíně (ART GALLERY) je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720

Stručný popis projektu:

Univerzitní institut (UNI) jako vysokoškolský ústav dlouhodobě pracuje na rozvoji excelence ve VaVaI. V roce 2016 Centrum polymerních systémů na UNI získalo akreditace dvou doktorských studijních programů. Programy jsou teprve čerstvě akreditovány pouze na období 4 let a jejich další rozvoj je klíčovou otázkou v oblasti lidských zdrojů pro VaV praxe. UNI chce v tomto smyslu využít možností OP VVV k podpoře přípravy na reakreditaci těchto výzkumných programů a jejich kvalitativního rozvoje.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavní cíl projektu je umožnit a efektivně podpořit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace pomocí úprav obsahu i formy výuky, vedoucí k reakreditaci doktorských programů – program “Materiálové vědy a inženýrství” – obor “Biomateriály a biokompozity” a program “Nanotechnologie a pokročilé materiály” se stejnojmenným oborem, v českém i anglickém jazyce – v roce 2020 a jejich úspěšné modernizaci zavedením připravených výstupů na pracovišti uchazeče (UNI/CPS). Cílem úprav je přizpůsobení profilu absolventa potřebám průmyslové praxe a jeho sblížení s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.

V oblasti tvorby a rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů (oba programy budou ve formě denní i kombinovaného studia, v jazyce českém i anglickém) je cílem:

– reakreditace programu Materiálové vědy a inženýrství

– reakreditace programu Nanotechnologie a pokročilé materiály

– úprava obsahu a formy výuky kurzů (předmětů) vyučovaných v programu Materiálové vědy a inženýrství

– úprava obsahu a formy výuky kurzů (předmětů) vyučovaných v programu Nanotechnologie a pokročilé materiály

Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na řešení problematiky strategického manažerského řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejích součástech – Fakultě aplikované informatiky (FAI) a Univerzitním institutu (UNI) se zaměřením na jejich výzkumná centra – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) a Centrum polymerních systémů (CPS).

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je efektivní využití výzkumného potenciálu vytvořených výzkumných center CEBIA-Tech a CPS. Řešení projektu je zaměřeno na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků UTB ve Zlíně v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a jeho nastavení v rámci výzkumných center v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem získání ocenění „HR Award“.

Projekt Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Strategický projekt UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti a přístupu ke vzdělávání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), stejně jako na zlepšení jejího procesního řízení a kvality hodnocení všech činností UTB. Prostřednictvím realizace projektu dojde k vytvoření předpokladů pro dosažení strategických cílů UTB.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu je systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti, účinnosti a přístupu ke vzdělávání na UTB. Takto stanovený cíl je sledován prostřednictvím souboru dílčích cílů, které navazují na jednotlivé specifické cíle a jejich dílčí aktivity dle požadavků dané ESF výzvy:

 • DC1: Rozvoj pedagogických, odborných a na praxi orientovaných kompetencí akademických pracovníků UTB. Navazuje na SC1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí cíl bude realizován KA2 projektu. Studijní materiály z workshopů
 • DC2: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících Bc. a nMgr. studijních programů UTB. Navazuje na SC1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí cíl bude realizován KA3 projektu.
 • DC3: Posílení internacionalizace na UTB. Navazuje na SC1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí cíl bude realizován KA4 projektu.
 • DC4: Zlepšení podmínek ke studiu pro studenty se SP a snížení studijní neúspěšnosti studentů UTB. Navazuje na SC2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů. Dílčí cíl bude realizován KA5 a 6 projektu.
 • DC5: Dobudování systému strategického řízení, zabezpečení kvality a hodnocení na UTB. Navazuje na SC4 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a procesního a strategického řízení vysokých škol. Dílčí cíl bude realizován KA7 projektu.

Strategický projekt UTB ve Zlíně je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


RIFT – Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324

Stručný popis projektu:

Realizace projektu (pořízení nejmodernějšího přístrojového vybavení, vybudování specializovaných laboratorních prostor) umožní zkvalitnění stávající vzdělávací infrastruktury s cílem zajištění vysoké kvality poskytované výuky FT UTB ve Zlíně. Studentům tak bude umožněno získat kvalitní a odborné znalosti, rozšířit praktické dovednosti i získat osobnostní vlastnosti požadované trhem práce. Následně tak dojde k rozšíření možností jejich budoucího pracovního uplatnění.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je vybudování/pořízení infrastruktury nezbytné k zajištění kvalitní výuky technických oborů. V průběhu realizace projektu bude pořízeno moderní přístrojové vybavení (KA 3) a vybudovány laboratorní prostory (KA 2), které umožní zkvalitnění poskytované výuky bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FT.

Tato infrastruktura bude využívána v rámci vyučovaných předmětů tak, aby studentům umožnila získat praktické zkušenosti a dovednosti. Nová infrastruktura dovolí také samostatnou práci studentů při řešení konkrétních praktických problémů.

Projekt RIFT – Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


GEPOS – Generální rekonstrukce poslucháren A,B , objekt U2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002536

Stručný popis projektu:

Generální rekonstrukce poslucháren slouží k vytvoření profesionálního, multimediálního a vysoce kvalitního didaktického prostředí pro výuku, která chce a bude obsahovat prvky vyplývající z potřeb praxe, trhu práce. Moderním prostředím bude podpořena mezinárodní spolupráce a internacionalizace výuky, která je zásadní podmínkou pro zvýšení úrovně výuky, vědy a výzkumu a pro podporu uplatnitelnosti absolventů i na mezinárodním poli.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je rekonstruovat dvě posluchárny tak, aby byla zajištěna výuka upraveného studijního programu Podnikání a ekonomika podniku (Strategický projekt UTB ve Zlíně) pomocí moderní techniky, sofistikovaného vybavení, hardwaru a softwaru. Tak aby bylo podpořeno prostředí pro internacionalizaci výuky. Bude vytvořeno profesionální, multimediální a vysoce kvalitní didaktické prostředí. Nemalým prvkem také bude vytvoření prostředí, které odpovídá požadavkům zdravotním, hygienickým. Rekonstrukce bude zohledňovat snížení bariérovosti pro zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání.

Dalším cílem je podpora úspěšné realizace aktivit projektu Strategický projekt UTB ve Zlíně pro Výzvu ESF pro vysoké školy.

Projekt GEPOS – Generální rekonstrukce poslucháren A,B , objekt U2 je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Zavedení doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002459

Stručný popis projektu:

Realizací projektu vznikne možnost studia vědecky zaměřeným studentům programu Průmyslové inženýrství. Program nabývá na významu ve vztahu k politikám Industry 4.0 a potřebám trhu práce. Vytrvale se zvyšuje uplatnitelnost absolventů, kteří budou mít znalosti, schopnosti a praktické dovednosti, které jim umožní realizovat základní a aplikovaný výzkum v průmyslových firmách s cílem inovativně a kreativně plánovat, nastavovat, řídit stávající firemní procesy a podnikové systémy.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je vytvořit nový studijní doktorský program Průmyslové inženýrství. Uvedený typ doktorského studijního programu je svým charakterem orientován na získávání a vědeckou výchovu budoucích vědců, kteří odpovídají potřebám praxe. Smyslem uvedeného programu je výchova studentů v oblastech aplikovaného výzkumu, vývoje nových metod a nástrojů pro oblast zvyšování výkonnosti a efektivnosti výrobních a administrativních procesů v návaznosti na komplexní podnikové systémy.

Základní charakteristika aktivit vedoucích ke splnění cílů projektu:

 • Sestavení struktury předmětů a obsahu doktorského studijního programu a komplexní obsahové náplně předmětů
 • Akreditace doktorského studijního programu
 • Realizace odborných a studijních stáží na vybraných vědeckých pracovištích

Projekt Zavedení doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002381

Stručný popis projektu:

Realizace projektu umožní aktualizaci stávajících 2 doktorských studijních programů a vznik 1 zcela nového studijního programu. Úpravou a vznikem studijních programů dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti studentů Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně na trhu práce jak v soukromé tak v akademické sféře. Studijní programy umožní absolventům doktorského stupně studia realizovat kvalitní základní i aplikovaný výzkum jak ve vysokoškolském prostředí tak také v průmyslových firmách působících v technicky orientovaných odvětvích.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu bude umožnit a efektivně podpořit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace formou úprav, vedoucích k reakreditaci stávajících doktorských studijních programů, realizovaných na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Úpravy a vlastní podklady pro reakreditaci budou připravovány v souladu s Dlouhodobým záměrem UTB ve Zlíně i FAI na období 2016–2020, v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu experimentálního vývoje a inovací a prioritami strategie RIS3.

Tento hlavní cíl bude dosažen realizací dílčích cílů:

1. Přípravou reakreditačních materiálů stávajících studijních programů

 • Automatické řízení a informatika,
 • Inženýrská informatika.

Přípravou nového studijního programu

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management.

2. Podporou Ph.D. studentů při absolvování zahraničních studijních a odborných pobytů na zahraničních školicích pracovištích.

3. Zapojením odborníků z praxe a zahraničí do úprav obsahu studijních programů po stránce edukační, výzkumné, vývojové a internacionální s cílem připravovat kvalitní absolventy DSP pro jejich využití v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací, vycházejících z potřeb průmyslu na národní i mezinárodní úrovni.

4. Podporou zahraničních stáží akademických a výzkumných pracovníků Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně s cílem získání přehledu a zkušeností s realizací doktorských studijních programů na zahraničních školicích pracovištích.

5. Realizací odborných přednášek externích přednášejících pro doktorandy.

Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen jak na podporu profesního růstu výzkumných pracovníků UTB a na rozvoj jednotlivých výzkumných pracovišť UTB prostřednictvím posílení lidských zdrojů, tak také na posílení mezinárodní spolupráce. Naplnění výše uvedeného bude docházet prostřednictvím mobilit výzkumných pracovníků v zahraničí v případě výjezdů z ČR nebo pobyty výzkumných pracovníků na UTB v případě příjezdů do ČR.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem je zvýšit kvalifikaci výzkumných pracovníků ve výzkumu a vývoji, zajistit dostatek vysoce kvalifikovaných absolventů VŠ s praktickou zkušeností s výzkumnou činností v zahraničních institucích, posílit příliv špičkových odborníků ze zahraničí na UTB a zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků pro efektivní implementaci RIS3. Do projektu budou zapojeny čtyři součásti UTB – FT (Fakulta technologická), FAME (Fakulta managementu a ekonomiky), FAI (Fakulta aplikované informatiky) a UNI (Univerzitní institut).

Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně je spolufinancován Evropskou unií.
Nahoru


Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879

Stručný popis projektu:

Mezinárodní mobilita II navazuje na předchozí projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně. Zkušenosti získané z prvního projektu umožňují inovovat připravované postupy se zaměřením jak na podporu profesního růstu výzkumných pracovníků UTB a na rozvoj jednotlivých výzkumných pracovišť UTB prostřednictvím posílení lidských zdrojů, tak na upevnění mezinárodní spolupráce. Výše uvedené bude opět naplňováno prostřednictvím mobilit výzkumných pracovníků v zahraničí a pobytů zahraničních výzkumných pracovníků na UTB.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výzkumu na UTB. S příjezdem zahraničních odborníků je očekáván bezprostřední přenos zahraničních zkušeností a dovedností na UTB a současně rozšíření kvalifikace dalších VaV pracovníků formou aktivního zapojení do realizace VaV v zahraničí. Ze součástí UTB budou do projektu zapojeny  Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta multimediálních komunikací a Univerzitní institut. Synergicky bude také podpořen rozvoj a posílení spolupráce se zahraničními organizacemi.

Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít