OP VVV

Strategický projekt UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204

Stručný popis projektu:         

Projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti a přístupu ke vzdělávání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), stejně jako na zlepšení jejího procesního řízení a kvality hodnocení všech činností UTB. Prostřednictvím realizace projektu dojde k vytvoření předpokladů pro dosažení strategických cílů UTB.

Cíle a výsledky projektu:       

Hlavním cílem projektu je systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti, účinnosti a přístupu ke vzdělávání na UTB. Takto stanovený cíl je sledován prostřednictvím souboru dílčích cílů, které navazují na jednotlivé specifické cíle a jejich dílčí aktivity dle požadavků dané ESF výzvy:

  • DC1: Rozvoj pedagogických, odborných a na praxi orientovaných kompetencí akademických pracovníků UTB. Navazuje na SC1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí cíl bude realizován KA2 projektu.
  • DC2: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících Bc. a nMgr. studijních programů UTB. Navazuje na SC1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí cíl bude realizován KA3 projektu.
  • DC3: Posílení internacionalizace na UTB. Navazuje na SC1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí cíl bude realizován KA4 projektu.
  • DC4: Zlepšení podmínek ke studiu pro studenty se SP a snížení studijní neúspěšnosti studentů UTB. Navazuje na SC2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů. Dílčí cíl bude realizován KA5 a 6 projektu.
  • DC5: Dobudování systému strategického řízení, zabezpečení kvality a hodnocení na UTB. Navazuje na SC4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a procesního a strategického řízení vysokých škol. Dílčí cíl bude realizován KA7 projektu.

Strategický projekt UTB ve Zlíně je spolufinancován Evropskou unií.


RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické

Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324

Stručný popis projektu:         

Realizace projektu (pořízení nejmodernějšího přístrojového vybavení, vybudování specializovaných laboratorních prostor) umožní zkvalitnění stávající vzdělávací infrastruktury s cílem zajištění vysoké kvality poskytované výuky FT UTB ve Zlíně. Studentům tak bude umožněno získat kvalitní a odborné znalosti, rozšířit praktické dovednosti i získat osobnostní vlastnosti požadované trhem práce. Následně tak dojde k rozšíření možností jejich budoucího pracovního uplatnění.

Cíle a výsledky projektu:       

Cílem projektu je vybudování/pořízení infrastruktury nezbytné k zajištění kvalitní výuky technických oborů. V průběhu realizace projektu bude pořízeno moderní přístrojové vybavení (KA 3) a vybudovány laboratorní prostory (KA 2), které umožní zkvalitnění poskytované výuky bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FT.

Tato infrastruktura bude využívána v rámci vyučovaných předmětů tak, aby studentům umožnila získat praktické zkušenosti a dovednosti. Nová infrastruktura dovolí také samostatnou práci studentů při řešení konkrétních praktických problémů.

Projekt RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické je spolufinancován Evropskou unií.


GEPOS - Generální rekonstrukce poslucháren A,B , objekt U2

Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002536

Stručný popis projektu:         

Generální rekonstrukce poslucháren slouží k vytvoření profesionálního, multimediálního a vysoce kvalitního didaktického prostředí pro výuku, která chce a bude obsahovat prvky vyplývající z potřeb praxe, trhu práce. Moderním prostředím bude podpořena mezinárodní spolupráce a internacionalizace výuky, která je zásadní podmínkou pro zvýšení úrovně výuky, vědy a výzkumu a pro podporu uplatnitelnosti absolventů i na mezinárodním poli.

Cíle a výsledky projektu:       

Cílem projektu je rekonstruovat dvě posluchárny tak, aby byla zajištěna výuka upraveného studijního programu Podnikání a ekonomika podniku (Strategický projekt UTB ve Zlíně) pomocí moderní techniky, sofistikovaného vybavení, hardwaru a softwaru. Tak aby bylo podpořeno prostředí pro internacionalizaci výuky. Bude vytvořeno profesionální, multimediální a vysoce kvalitní didaktické prostředí. Nemalým prvkem také bude vytvoření prostředí, které odpovídá požadavkům zdravotním, hygienickým. Rekonstrukce bude zohledňovat snížení bariérovosti pro zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání.

Dalším cílem je podpora úspěšné realizace aktivit projektu Strategický projekt UTB ve Zlíně pro Výzvu ESF pro vysoké školy.

Projekt GEPOS - Generální rekonstrukce poslucháren A,B , objekt U2 je spolufinancován Evropskou unií.