OP VVV

OPVVV.jpg

Strategický projekt UTB ve Zlíně
RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické
GEPOS - Generální rekonstrukce poslucháren A,B , objekt U2
Zavedení doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI
Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)

Strategický projekt UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu: 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti a přístupu ke vzdělávání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), stejně jako na zlepšení jejího procesního řízení a kvality hodnocení všech činností UTB. Prostřednictvím realizace projektu dojde k vytvoření předpokladů pro dosažení strategických cílů UTB.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu je systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti, účinnosti a přístupu ke vzdělávání na UTB. Takto stanovený cíl je sledován prostřednictvím souboru dílčích cílů, které navazují na jednotlivé specifické cíle a jejich dílčí aktivity dle požadavků dané ESF výzvy:

 • DC1: Rozvoj pedagogických, odborných a na praxi orientovaných kompetencí akademických pracovníků UTB. Navazuje na SC1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí cíl bude realizován KA2 projektu.
 • DC2: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících Bc. a nMgr. studijních programů UTB. Navazuje na SC1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí cíl bude realizován KA3 projektu.
 • DC3: Posílení internacionalizace na UTB. Navazuje na SC1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí cíl bude realizován KA4 projektu.
 • DC4: Zlepšení podmínek ke studiu pro studenty se SP a snížení studijní neúspěšnosti studentů UTB. Navazuje na SC2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů. Dílčí cíl bude realizován KA5 a 6 projektu.
 • DC5: Dobudování systému strategického řízení, zabezpečení kvality a hodnocení na UTB. Navazuje na SC4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a procesního a strategického řízení vysokých škol. Dílčí cíl bude realizován KA7 projektu.

Strategický projekt UTB ve Zlíně je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické

Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324

Stručný popis projektu:

Realizace projektu (pořízení nejmodernějšího přístrojového vybavení, vybudování specializovaných laboratorních prostor) umožní zkvalitnění stávající vzdělávací infrastruktury s cílem zajištění vysoké kvality poskytované výuky FT UTB ve Zlíně. Studentům tak bude umožněno získat kvalitní a odborné znalosti, rozšířit praktické dovednosti i získat osobnostní vlastnosti požadované trhem práce. Následně tak dojde k rozšíření možností jejich budoucího pracovního uplatnění.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je vybudování/pořízení infrastruktury nezbytné k zajištění kvalitní výuky technických oborů. V průběhu realizace projektu bude pořízeno moderní přístrojové vybavení (KA 3) a vybudovány laboratorní prostory (KA 2), které umožní zkvalitnění poskytované výuky bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FT.

Tato infrastruktura bude využívána v rámci vyučovaných předmětů tak, aby studentům umožnila získat praktické zkušenosti a dovednosti. Nová infrastruktura dovolí také samostatnou práci studentů při řešení konkrétních praktických problémů.

Projekt RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


GEPOS - Generální rekonstrukce poslucháren A,B , objekt U2

Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002536

Stručný popis projektu:

Generální rekonstrukce poslucháren slouží k vytvoření profesionálního, multimediálního a vysoce kvalitního didaktického prostředí pro výuku, která chce a bude obsahovat prvky vyplývající z potřeb praxe, trhu práce. Moderním prostředím bude podpořena mezinárodní spolupráce a internacionalizace výuky, která je zásadní podmínkou pro zvýšení úrovně výuky, vědy a výzkumu a pro podporu uplatnitelnosti absolventů i na mezinárodním poli.

Cíle a výsledky projektu:       

Cílem projektu je rekonstruovat dvě posluchárny tak, aby byla zajištěna výuka upraveného studijního programu Podnikání a ekonomika podniku (Strategický projekt UTB ve Zlíně) pomocí moderní techniky, sofistikovaného vybavení, hardwaru a softwaru. Tak aby bylo podpořeno prostředí pro internacionalizaci výuky. Bude vytvořeno profesionální, multimediální a vysoce kvalitní didaktické prostředí. Nemalým prvkem také bude vytvoření prostředí, které odpovídá požadavkům zdravotním, hygienickým. Rekonstrukce bude zohledňovat snížení bariérovosti pro zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání.

Dalším cílem je podpora úspěšné realizace aktivit projektu Strategický projekt UTB ve Zlíně pro Výzvu ESF pro vysoké školy.

Projekt GEPOS - Generální rekonstrukce poslucháren A,B , objekt U2 je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Zavedení doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství

Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002459

Stručný popis projektu:

Realizací projektu vznikne možnost studia vědecky zaměřeným studentům programu Průmyslové inženýrství. Program nabývá na významu ve vztahu k politikám Industry 4.0 a potřebám trhu práce. Vytrvale se zvyšuje uplatnitelnost absolventů, kteří budou mít znalosti, schopnosti a praktické dovednosti, které jim umožní realizovat základní a aplikovaný výzkum v průmyslových firmách s cílem inovativně a kreativně plánovat, nastavovat, řídit stávající firemní procesy a podnikové systémy.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je vytvořit nový studijní doktorský program Průmyslové inženýrství. Uvedený typ doktorského studijního programu je svým charakterem orientován na získávání a vědeckou výchovu budoucích vědců, kteří odpovídají potřebám praxe. Smyslem uvedeného programu je výchova studentů v oblastech aplikovaného výzkumu, vývoje nových metod a nástrojů pro oblast zvyšování výkonnosti a efektivnosti výrobních a administrativních procesů v návaznosti na komplexní podnikové systémy.

Základní charakteristika aktivit vedoucích ke splnění cílů projektu:

 • Sestavení struktury předmětů a obsahu doktorského studijního programu a komplexní obsahové náplně předmětů
 • Akreditace doktorského studijního programu
 • Realizace odborných a studijních  stáží na vybraných vědeckých pracovištích

Projekt Zavedení doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI

Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002381

Stručný popis projektu:

Realizace projektu umožní aktualizaci stávajících 2 doktorských studijních programů a vznik 1 zcela nového studijního programu. Úpravou a vznikem studijních programů dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti studentů Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně na trhu práce jak v soukromé tak v akademické sféře. Studijní programy umožní absolventům doktorského stupně studia realizovat kvalitní základní i aplikovaný výzkum jak ve vysokoškolském prostředí tak také v průmyslových firmách působících v technicky orientovaných odvětvích.

Cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu bude umožnit a efektivně podpořit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace formou úprav, vedoucích k reakreditaci stávajících doktorských studijních programů, realizovaných na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Úpravy a vlastní podklady pro reakreditaci budou připravovány v souladu s Dlouhodobým záměrem UTB ve Zlíně i FAI na období 2016–2020, v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu experimentálního vývoje a inovací a prioritami strategie RIS3.

Tento hlavní cíl bude dosažen realizací dílčích cílů:

1. Přípravou reakreditačních materiálů stávajících studijních programů

 • Automatické řízení a informatika,
 • Inženýrská informatika.

Přípravou nového studijního programu

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management.

2. Podporou Ph.D. studentů při absolvování zahraničních studijních a odborných pobytů na zahraničních školicích pracovištích.

3. Zapojením odborníků z praxe a zahraničí do úprav obsahu studijních programů po stránce edukační, výzkumné, vývojové a internacionální s cílem připravovat kvalitní absolventy DSP pro jejich využití v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací, vycházejících z potřeb průmyslu na národní i mezinárodní úrovni.

4. Podporou zahraničních stáží akademických a výzkumných pracovníků Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně s cílem získání přehledu a zkušeností s realizací doktorských studijních programů na zahraničních školicích pracovištích.

5. Realizací odborných přednášek externích přednášejících pro doktorandy.

Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru


Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)

Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325

Stručný popis projektu:         

Realizace projektu (pořízení moderního přístrojového vybavení) umožní zvýšení kvality stávající vzdělávací infrastruktury s cílem zajištění vysoké kvality výuky na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Studentům bude umožněno pracovat v rámci výuky s nejmodernějšími dostupnými technologiemi současné doby. Výrazně se tím rozšíří jejich odborné znalosti a praktické dovednosti uplatnitelné v praxi. Tím také dojde ke zvýšenému uplatnění studentů UTB ve Zlíně na trhu práce.

Cíle a výsledky projektu:       

Cílem projektu je vybudování/pořízení infrastruktury nezbytné k zajištění kvalitní výuky technických oborů. V průběhu realizace projektu bude pořízeno moderní přístrojové vybavení do nových odborných laboratoří, budou modernizovány počítačové učebny,  dojde k výraznému rozšíření možností a technologickému upgrade audiovizuální techniky v posluchárnách a bude zaveden nový výukový informační systém, který propojí stávající odděleně fungující studijní informační systémy. Realizací projektu bude zvýšena kvalita výuka jak v bakalářských tak v magisterských studijních programech realizovaných na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Nová infrastruktura bude využívána v rámci vyučovaných předmětů tak, aby studentům umožnila získat praktické zkušenosti a dovednosti. Nová infrastruktura dovolí také samostatnou práci studentů při řešení konkrétních praktických problémů.

Projekt Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI) je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru