Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Cíle projektu

Cílem projektu je mimo jiné zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků a při zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání).

Cílem projektové části Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků je realizovat následující klíčové aktivity.

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Proběhlo intenzivní vzdělávání pedagogických pracovníků (2 běhy webinářů ve shodném rozsahu 60 hodin) cílené na rozvoj kognitivních funkcí, komunikačních dovedností, na spolupráci pedagoga a asistenta v jedné třídě, na zavádění individuálního vzdělávacího plánu. Dále byly pedagogové seznámeni s nejnovějšími poznatky v oblasti neurovědy a jejich uplatněním v péči o nadané žáky a s možnostmi rozvoje nadání.

2. Mapování a poradenství v oblasti nadání

Cílem této aktivity je vyhledávání nadaných žáků. Těmto žákům je následně poskytována podpora, ať už přímou činností nebo prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků při práci s nadanými žáky.

V rámci aktivity je průběžně navázána spolupráce s pilotními školami (aktuálně pracujeme s 8 základními školami Zlínského kraje).  Pedagogickým pracovníkům je poskytována metodická podpora a to jak prezenčně, tak distančně.

Aktivitu zajišťuje realizační tým, složený z odborného garanta, odborných řešitelů ZŠ/SŠ, konzultanta z praxe a psychologa.

Realizační tým pracuje vždy na konkrétní zakázce dané školy, kde následně dochází k poskytování metodické podpory, krizové intervence či individuálního poradenství nadaným žákům. S pilotními školami se pracuje individuálně a intenzivně. Do procesu vstupují i další aktéři (ředitel a pedagogičtí pracovníci daného školského zařízení, žáci ZŠ/SŠ, zákonní zástupci, případně další spolupracují instituce PPP/SPC/ČŠI apod.). Výstupem pro projekt je závěrečná evaluační zpráva, která poukáže na aktuální stav práce s nadanými žáky na školách ve Zlínském kraji.

V případě vašeho zájmu je stále možné se do této aktivity přihlásit.

3. Doplňkové aktivity UTB pro nadané žáky

V rámci této aktivity probíhá se žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ odborná individuální práce vedena akademickými pracovníky (odbornými řešiteli) z jednotlivých součástí univerzity). V lednu 2021 byly osloveny všechny základní a střední školy ve Zlínském kraji s nabídkou jednotlivých témat. Kapacita je omezena z důvodu zachování požadavku na individuální práci s jednotlivými žáky. Pořadí při výběru žáků je určeno chronologicky dle doručených odpovědí e-mailem.

Jednotliví žáci se zúčastňují individuální práce na min. 6 měsíců. Následně se mohou rozhodnout pokračovat či nikoliv. Průběžně jsou oslovovány školy s nabídkou volných míst a s možností zapojení do této aktivity.

Příjemce: Zlínský kraj

Partner projektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
realizace projektové části Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků a Využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání (rektorát)

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 8. 2023

Aktuálně plánované akce

  • možnost zapojení se do aktivity „Mapování a poradenství v oblasti nadání“ (metodická podpora, krizová intervence, individuální poradenství nadaným žákům)
  • doplňkové aktivity UTB pro nadané žáky

Kontaktní e-mail: ikap@utb.cz

Realizované akce

  • 23. 2. 2021 – 27. 4. 2021 (60 h přímé výuky) – první série odborných webinářů zaměřených na Feuersteinův program instrumentálního obohacení, který zahrnuje oblasti komunikační dovednosti, pedagog a asistent v jedné třídě, efektivní zavedení individuálního vzdělávacího plánu (IVP), poznatky neurovědy a jejich uplatnění ve vzdělávání nadaných žáků a možnosti rozvoje nadání
  • 15. 9. 2021 – 15. 12. 2021 (60 h přímé výuky) – druhá série odborných webinářů zaměřených na Feuersteinův program instrumentálního obohacení, který zahrnuje oblasti komunikační dovednosti, pedagog a asistent v jedné třídě, efektivní zavedení individuálního vzdělávacího plánu (IVP), poznatky neurovědy a jejich uplatnění ve vzdělávání nadaných žáků a možnosti rozvoje nadání
  • od 02/2021 probíhají doplňkové aktivity pro nadané žáky (aktuálně plně obsazeno na všech pracovištích – FT, FaME, FHS, FMK1 a FMK2)
  • od 09/2021 probíhá realizace metodické podpory/krizové intervence/individuální poradenství nadaným žákům v rámci aktivity Mapování a poradenství v oblasti nadání (intenzivní práce na pilotních školách Zlínského kraje)

Fakulty a součásti

Zavřít